Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les situacions de crisi en les persones grans. La influència de la resiliència en la seva qualitat de vida
Autor/es Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Crisis econòmiques ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en anglès: Depressions ; Older people ; Social sciences
Resum-abstract:  Vivim en una situació de crisi econòmica que afecta tots els nivells i àmbits de les nostres vides. Si bé podríem descriure els efectes d’aquesta situació des de fa temps basant-nos en la nostra activitat quotidiana, la comunitat científica ja ha incorporat aquesta realitat en els seus estudis i en les línies preferents de treball i d’investigació, a través de la Unió Europea amb programes com ara el FP7 (Setè Programa Marc) o el nou Horizon 2020. En aquest sentit, el col·lectiu de persones grans ha estat considerat, en general, com un grup social en situació de risc social. Diversos motius han justificat aquesta classificació, com ara els possibles físics, psicològics o de tipus social que tenen una influència directa en la seva qualitat de vida. És cert, emperò, que tot i aquests factors, les persones grans són un grup social amb un gran potencial, amb grans habilitats, destreses i competències que les converteixen en un element clau no sols en l’àmbit familiar, sinó també a nivel micro i macrosocial. Aquest capítol vol focalitzar l’atenció en el fenomen de la resiliència com a factor clau per a què les persones grans superin els efectes adversos de la crisi econòmica mundial, analitzant-ne la realitat així com els factors de risc adversos i els factors de protecció que les persones grans poden desenvolupar per ser resilients. ; La situación de crisis económica afecta todos los niveles y ámbitos de nuestras vidas. Si bien podríamos describir los efectos de esta situación desde hace tiempo basándonos en nuestra actividad cotidiana, la comunidad científica ya ha incorporado esta realidad en sus estudios así como en las línias preferentes de trabajo e investigación, a través de la Unión Europea con programas como el FP7 (Séptimo Programa Marco) o el nuevo Horizon 2020. En este sentido, el colectivo de personas mayores ha sido considerado, en general, como un grupo social en situación de riesgo. Varios motivos han justificado esta clasificación, como los posibles físicos, psíquicos o de tipo social que tienen una influencia directa en su calidad de vida. Cierto es, no obstante, que aún así, las personas mayores son un grupo social con un gran potencial, con grandes habilidades, destrezas y competencias que las convierten en un elemento clave no sólo en el ámbito familiar, sino también a nivel micro y macrosocial. El capítulo que presentamos quiere focalizar la atención en el fenómeno de la resiliencia como factor determinante para que las personas mayores superen los efectos adversos de la crisis económica mundial, analizando su realidad, los factores de riesgo y de protección que pueden desarrollar para ser personas mayores resilientes.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 157-172
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess