Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment actiu i les TIC
Autor/es Perales López, Francisco José
Matèries en català: Tecnologia de la informació ; Persones grans
Matèries en castella: Tecnologia ; Ancianos
Matèries en anglès: Information technology ; Older people
Resum-abstract:  Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) actualment juguen un paper clau en les nostres vides, en la nostra feina, en l’educació, en l’ús de serveis públics i especialment en les nostres llars. Han aparegut noves possibilitats i productes o serveis que són flexibles, ràpids, adaptables a les nostres preferències, a més de fiables i robusts. No obstant això, aquests mateixos avanços tecnològics poden presentar barreres significatives per algunes de les persones que poden beneficiar-se d’aquests serveis i sense el suport adequat fins i tot poden contribuir a l’exclusió de moltes d’elles. Les decisions clau adoptades en el moment del disseny i del desenvolupament d’aquests productes i serveis tecnològics determinaran si alguns grups, com les persones amb discapacitat o persones grans, podran utilitzar-los o no. Amb el canvi demogràfic cap a una població que envelleix, aquesta situació s’ampliarà significativament en els propers anys. Les persones grans sovint s’enfronten a múltiples limitacions lleus que poden reduir o eliminar els beneficis que les TIC els ofereixen. De l’anterior es dedueix que la necessitat de crear serveis i productes basats en les TIC amb requeriments d’usabilitat universal i que siguin accessibles per a tots independentment de les seves capacitats és fonamental en la societat actual. En aquest article es pretén donar una introducció als conceptes fonamentals sobre les TIC aplicades a les persones grans i es presenta el criteri bàsic d’inclusió electrònica i les metodologies de disseny. El treball finalitza amb unes conclusions generals i específiques i bibliografia general. ; Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) juegan actualmente un papel clave en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la educación, en el uso de servicios públicos y en especial en nuestros hogares. Han aparecido nuevas posibilidades y productos o servicios que son flexibles, rápidos, adaptables a nuestras preferencias, además de fiables y robustos. Sin embargo, estos mismos avances tecnológicos pueden presentar barreras significativas para algunas de las personas que pueden beneficiarse de estos servicios y sin el apoyo adecuado pueden incluso contribuir a la exclusión de muchas de ellas. Las decisiones claves adoptadas en el momento del diseño y del desarrollo de estos productos y servicios tecnológicos determinarán si algunos grupos, como las personas con discapacidad o personas mayores, podrán utilizarlos o no. Con el cambio demográfico hacia una población que envejece, esta situación se ampliará significativamente en los próximos años. Las personas mayores a menudo se enfrentan a múltiples limitaciones leves que pueden reducir o eliminar los beneficios que las TIC les ofrecen. De lo anterior se deduce que la necesidad de crear servicios y productos basados en las TIC con requerimientos de usabilidad universal y que sean accesibles para todos independientemente de sus capacidades es fundamental en la sociedad actual. En este artículo se pretende dar una introducción a los conceptos fundamentales sobre las TIC aplicadas a las personas mayores y se presenta el criterio básico de inclusión electrónica y las metodologías de diseño. El trabajo finaliza con unas conclusiones generales y específicas y una bibliografía general.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 143-156
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess