Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les noves tecnologies i la tercera edat a les Illes Balears
Autor/es Lluch Dubon, Ferran Dídac
Matèries en català: Innovacions tecnològiques ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos ; Tecnologia ; Ciencias sociales
Matèries en anglès: Technological innovations Spain Balearic Islands ; Older people -- Spain -- Balearic Islands ; Social sciences
Resum-abstract:  Les noves tecnologies ens ofereixen unes possibilitats que eren inimaginables fa pocs quinquennis: de transmissió d’informació en distints suports que fan possibles tasques tan diverses com fer videoconferències en línia, transmetre esdeveniments esportius o de qualsevol altre tipus, crear serveis de teleassistència personalitzats (mèdics, socials...) i, per descomptat, mantenir contacte permanent en temps real amb les nostres xarxes professionals i familiars o d’amistat. Les noves tecnologies són, en qualsevol cas, una oportunitat i un repte. I un dels reptes és que no es produeixin bretxes digitals, ni per l’edat dels usuaris ni per qualsevol altra circumstància socioeconòmica. Per això, conèixer la dotació i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació dels habitants de les Illes Balears i, en particular, de la població de la tercera edat esdevé fonamental perquè cap membre de la nostra societat romangui al marge d’aquests avenços tecnològics tan ràpids i espectaculars, i perquè, en qualsevol cas, les administracions i la societat puguin dissenyar les estratègies adequades per aconseguir que això sigui possible. ; Las nuevas tecnologías nos ofrecen unas posibilidades, inimaginables hasta hace unos pocos quinquenios, de transmisión de información en distintos soportes que posibilitan tareas tan distintas como la realización de videoconferencias on-line y la transmisión de acontecimientos deportivos o de cualquier otra índole, la creación de servicios de teleasistencia personalizados (médicos, sociales...) y, por supuesto, el contacto permanente en tiempo real con nuestras redes profesionales y familiares o de amistad. Las nuevas tecnologías suponen, en cualquier caso, una oportunidad y un reto. Y uno de los retos principales es que no se produzcan brechas digitales derivadas de la edad de los usuarios o de cualquier otra circunstancia socio-económica. Por ello, conocer la dotación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de los habitantes de las Illes Balears y, de la tercera edad en particular, es fundamental para que ningún miembro de nuestra sociedad quede al margen de estos avances tecnológicos tan rápidos y espectaculares, y que, en cualquier caso, las administraciones y la sociedad puedan diseñar las estrategias adecuadas para conseguir que sea posible.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 103-141
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess