Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Treball comunitari intergeneracional: l’experiència de dos projectes socioeducatius intergeneracionals a Palma
Autor/es Pascual Barrio, María Belén ; Gomila Grau, Maria Antònia
Matèries en català: Relacions intergeneracionals ; Ciències socials
Matèries en castella: Ciencias sociales
Matèries en anglès: Intergenerational relations Spain Palma of Majorca ; Social sciences
Resum-abstract:  L’interès per conceptes com solidaritat intergeneracional i educació intergeneracional es reflecteix en les polítiques, els programes i les iniciatives europees orientats a la promoció de les actuacions intergeneracionals com a eines d’inclusió social i participació ciutadana activa. L’àmbit i el nivell d’acció d’aquestes actuacions arreu d’Europa segueixen sent molt diversos, tot i que majoritàriament són iniciatives locals que parteixen de la comunitat. A l’article es presenten els principals elements que fonamenten aquestes iniciatives a partir de l’anàlisi de dues experiències comunitàries (de col·laboració directa entre centres educatius i de serveis socials) que es duen a terme actualment en dos barris de Palma: el projecte Mestres de la vida, del barri de Cas Capiscol, i el projecte Uns nins molt mestres i unes padrines amb molta escola, del barri de Son Gotleu. ; El interés por conceptos como solidaridad intergeneracional y educación intergeneracional se refleja en las políticas, los programas y las iniciativas europeas orientados a la promoción de las actuaciones intergeneracionales como herramientas de inclusión social y participación ciudadana activa. El ámbito y el nivel de acción de estas actuaciones en toda Europa siguen siendo muy diversos, aunque mayoritariamente son iniciativas locales que parten de la comunidad. En el artículo se presentan los principales elementos que fundamentan estas iniciativas a partir del análisis de dos experiencias comunitarias (de colaboración directa entre centros educativos y de servicios sociales) que se llevan a cabo actualmente en dos barrios de Palma: el proyecto Maestros de la vida, del barrio de Cas Capiscol, y el proyecto Unos niños muy maestros y unas abuelas con mucha escuela, del barrio de Son Gotleu.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 83-102
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess