Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El bilingüisme com a factor protector de l’envelliment cognitiu
Autor/es Pomar Pons, Jaume ; Andrés Benito, Pilar
Matèries en català: Bilingüisme ; Envelliment -- Prevenció ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Envejecimiento -- Prevención
Matèries en anglès: Bilingualism ; Aging Prevention ; Medical sciences
Resum-abstract:  L’objectiu principal d’aquest capítol és abordar una característica important de la nostra comunitat de referència, les Illes Balears. Es tracta d’examinar fins a quin punt el bilingüisme és un factor protector de l’envelliment cognitiu. Per aconseguir aquest propòsit, revisarem les evidències científiques que apunten cap a la reserva cognitiva com a factor rellevant i més concretament els factors que semblen modular els efectes de l’edat en el funcionament cognitiu. Per això, revisarem els estudis que han utilitzat diversos paradigmes experimentals per explorar la relació entre el bilingüisme i els processos de control d’interferència, la planificació, la memòria de treball i d’altres processos executius. També advertirem quins mecanismes es proposen per explicar els avantatges cognitius dels bilingües, i si els terminis d’instauració d’una demència poden diferir en funció de ser bilingüe o no. Acabarem parlant dels substrats neuronals que es relacionen amb la plasticitat funcional de l’experiència multilingüe, i que es presenten com a candidats a una possible reserva cognitiva. ; El objetivo principal de este capítulo es abordar una característica importante de nuestra comunidad de referencia, las Illes Balears. Se trata de examinar hasta qué punto el bilingüismo es un factor protector del envejecimiento cognitivo. Para conseguir este propósito, revisaremos las evidencias científicas que apuntan hacia la reserva cognitiva como factor relevante y, más concretamente, los factores que parecen modular los efectos de la edad en el funcionamiento cognitivo. Para ello, revisaremos los estudios que han utilizado diversos paradigmas experimentales para explorar la relación entre el bilingüismo y los procesos de control, la planificación, la memoria de trabajo y otros procesos ejecutivos. Advertiremos también qué mecanismos se proponen para explicar las ventajas cognitivas de los bilingües, y si los plazos de instauración de una demencia pueden diferir en función de ser bilingüe o no. Acabaremos hablando de los sustratos neuronales que se relacionan con la plasticidad funcional de la experiencia multilingüe, y que se presentan como candidatos a una posible reserva cognitiva.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 65-91
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess