Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estenosi aòrtica greu de la persona gran: noves opcions terapèutiques
Autor/es Villa Redondo, Bernardo García de la ; Martínez-Sellés d’Oliveira Soares, Manuel ; Cornide Santos, Luis
Matèries en català: Artèries coronàries -- Estenosi ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Arterias coronarias ; Estenosis aórtica
Matèries en anglès: Coronary arteries -- Stenosis ; Medical sciences
Resum-abstract:  L’estenosi valvular aòrtica degenerativa és la valvulopatia més freqüent en la població vella i l’envelliment poblacional en els països desenvolupats comporta que la prevalença d’aquesta patologia s’hagi incrementat considerablement els darrers anys, fins al punt de convertir-se en un problema de salut pública. A la present revisió s’analitzen alguns aspectes sobre l’epidemiologia, les característiques clíniques, el diagnòstic, l’avaluació de la severitat i el pronòstic d’aquesta patologia i es fa especial menció de les opcions terapèutiques disponibles a l’actualitat, en què l’aparició i el desenvolupament de l’implant de pròtesis percutànies transcatèter en posició aòrtica com a nova eina terapèutica ha suposat una extensió del tractament invasiu fins a poblacions més velles o amb una comorbiditat més gran, generalment excloses del tractament quirúrgic pel risc excessiu que comporta la intervenció i manejades de manera més conservadora. El registre PEGASO aporta dades sobre el maneig real de l’estenosi aòrtica severa de l’octogenari al nostre medi. ; La estenosis valvular aórtica degenerativa es la valvulopatía más frecuente en la población anciana y el envejecimiento poblacional en los países desarrollados conlleva que la prevalencia de esta patología se haya incrementado considerablemente en los últimos años hasta el punto de convertirse en un problema de salud pública. En la presente revisión se analizan algunos aspectos acerca de la epidemiología, características clínicas, diagnóstico, evaluación de la severidad y pronóstico de dicha patología, haciendo especial hincapié en las opciones terapéuticas disponibles en la actualidad, donde la aparición y desarrollo del implante de prótesis percutáneas transcatéter en posición aórtica como nueva arma terapéutica ha supuesto una extensión del tratamiento invasivo hacia poblaciones más ancianas o con mayor comorbilidad, generalmente excluidas del tratamiento quirúrgico por el excesivo riesgo que conlleva la intervención, y manejadas de forma más conservadora. El registro PEGASO aporta datos acerca del manejo real de la estenosis áortica severa del octogenario en nuestro medio.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 419-447
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess