Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’EVIF, 18 anys donant suport a l’envelliment
Autor/es Cuart Sintes, Maria Isabel ; Farré i Secall, Roger ; Ferragut Fiol, Joana ; Fiol i Amengual, Joana Maria ; Garcia Garí, Catalina ; Homar Santaner, Maria de les Neus ; Pocoví Fernández, Margalida
Matèries en català: Envelliment ; Ciències socials
Matèries en castella: Envejecimiento
Matèries en anglès: Aging ; Social sciences
Resum-abstract:  L’evidència que l’envelliment de la població s’incrementa és un fet que els darrers anys ha generat una quantitat de demandes i necessitats per part de la població de gent gran cada vegada més plural. L’Equip de Vellesa i Família de la Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors del Consell de Mallorca fa divuit anys que ofereix, dins la comunitat, uns programes d’atenció psicosocial, de caire preventiu i de promoció personal al col·lectiu de persones grans i a les famílies que en tenen cura de gairebé tots els municipis de Mallorca. El desplegament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència consolida el treball preventiu que es duu a terme amb les persones grans i les seves famílies. En aquest sentit i tenint en compte les necessitats actuals d’aquest sector de la població, es genera un repte en la tasca preventiva i pel foment de la seva autonomia. S’obre un nou ventall de projectes d’intervenció i es prioritzen els diferents programes, equips professionals i recursos de prevenció i de suport psicosocial a la comunitat per respondre a les demandes i necessitats i evitar algunes situacions de risc que poden viure les persones grans. En cadascuna d’aquestes intervencions la persona usuària és considerada de manera integral amb l’objectiu final d’aconseguir una millor qualitat de vida de la persona gran dignificant-ne la vellesa en tots els vessants (personal, familiar, funcional, social...). ; La evidencia de que el envejecimiento de la población se está incrementando es un hecho que en los últimos años ha generado una cantidad de demandas y necesidades por parte de la población mayor cada vez más plural. El Equip de Vellesa i Família de la Secció de Foment de l’Autonomia per a Persones Majors del Consell de Mallorca hace dieciocho años que ha ofrecido, en la comunidad, unos programas de atención psicosocial, de tipo preventivo y de promoción personal al colectivo de personas mayores y a las familias que cuidan de ellas de casi todos los municipios de Mallorca. El despliegue de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia consolida el trabajo preventivo que se realiza con las personas mayores y sus familias. En este sentido y teniendo en cuenta las necesidades actuales de este sector de población, se genera un reto en la tarea preventiva y por el fomento de su autonomía. Se abre un nuevo abanico de proyectos de intervención y se priorizan los diferentes programas, equipos profesionales y recursos de prevención y de apoyo psicosocial a la comunidad para responder a las demandas y necesidades y evitar algunas situaciones de riesgo que pueden vivir las personas mayores. En cada una de estas intervenciones la persona usuaria se considera de manera integral con el objetivo final de conseguir una mejor calidad de vida de la persona mayor dignificando en todas sus vertientes (personal, familiar, funcional, social...) su vejez.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 347-372
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess