Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Pèrdua i dol a la tercera edat
Autor/es Vidal Pérez, Maria Isabel ; Espinàs Olvera, Laura
Matèries en català: Dol ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en anglès: Bereavement ; Older people ; Social sciences
Resum-abstract:  La mort forma part del cicle natural que experimenta tot ésser viu. És una realitat universal i forma part de la vida. Conseqüentment, tots en algun moment ens hi enfrontem. El dol és la reacció emocional pròpia davant la pèrdua d’un ésser estimat. La vellesa és una de les etapes de la vida en què l’ésser humà s’enfronta amb més freqüència a pèrdues de tot tipus, materials, simbòliques, físiques... i entre aquestes les dels éssers estimats. No hi ha diferències significatives entre el dol d’una persona gran i el d’un adult. El risc principal és no donar-li la importància que requereix, infravalorar els recursos i les necessitats de la persona gran o sobreprotegir-la. Dins el camp de les demències, segons els primers estudis duts a terme, la persona amb demència sent la pèrdua, però atès el seu deteriorament cognitiu, té dificultats per entendre i expressar la mort. El present treball està format per dos apartats. En el primer, introduirem conceptes bàsics sobre la pèrdua i el dol en el camp de la salut, revisarem les complicacions psíquiques a les quals pot donar lloc, les diferents tipologies i factors de risc, i acabarem amb un breu recorregut per les aproximacions teòriques al dol. En el segon apartat, ens centrarem en el dol i la vellesa. Revisarem les pèrdues en la vellesa, el dol en persones amb deteriorament cognitiu moderat i greu, el procés de dol en familiars i cuidadors de persones amb demència, i acabarem amb l’acompanyament psicosocial en el procés de pèrdua i dol. ; La muerte forma parte del ciclo natural de todo ser vivo. Es una realidad universal y forma parte de la vida. Consecuentemente, todos en algún momento nos enfrentamos a ella. El duelo es la reacción emocional propia ante la pérdida de un ser querido. La vejez es una de las etapas de la vida en que el ser humano se enfrenta con más frecuencia a pérdidas de todo tipo, materiales, simbólicas, físicas... y entre ellas las de los seres queridos. No hay diferencias significativas entre el duelo de una persona mayor y el de un adulto. El mayor riesgo es no darle la importancia que requiere, infravalorar los recursos y las necesidades de la persona mayor o sobreprotegerla. Dentro del campo de las demencias, según los primeros estudios realizados, la persona con demencia siente la pérdida, pero, dado su deterioro cognitivo, tiene dificultades para entender y expresar la muerte. El presente trabajo está formado por dos apartados. En el primero, introduciremos conceptos básicos en torno a la pérdida y el duelo en el campo de la salud, revisaremos las complicaciones psíquicas a las que puede dar lugar, las diferentes tipologías y factores de riesgo, para finalizar con un breve recorrido por las aproximaciones teóricas al duelo. En el segundo apartado, nos centraremos en el duelo y la vejez. Revisaremos las pérdidas en la vejez, el duelo en personas con deterioro cognitivo moderado y grave, el proceso de duelo en familiares y cuidadores de personas con demencia, para finalizar con el acompañamiento psicosocial en el proceso de pérdida y duelo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 305-329
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess