Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Fàrmacs i gent gran
Autor/es Aguiló Llobera, Àngela ; Boronat Moreiro, Maria Asunción ; Fernández Tous, Marta ; López Sánchez, Maria Teresa ; Zaforteza Dezcallar, Maria
Matèries en català: Medicaments ; Persones grans ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Ancianos ; Medicamentos
Matèries en anglès: Drugs ; Older people ; Medical sciences
Resum-abstract:  Els pacients més grans de 65 anys constitueixen un grup important en la terapèutica actual, ja que un 95% d’aquesta població consumeix algun tipus de prestació farmacèutica, essent la mitjana per persona en aquest grup de població de 66,2 envasos anuals. Des del punt de vista econòmic, aquest perfil de consum posa de manifest la importància de la despesa farmacèutica en els pacients més grans de 65 anys, ja que representa més del 60% de la despesa total. Per altra banda, hem de destacar les característiques especials del pacient ancià, com ara els canvis fisiològics que s’hi produeixen, en relació a la resta de la població, per la qual cosa, en aquest tipus de pacients la farmacocinètica i la farmacodinàmica dels fàrmacs pot veure’s alterada. Si a això hi afegim el fet que, entre els pacients més grans de 65 anys el 68,37% consumeixen de 6 a 9 tipus de medicaments (són pacients polimedicats), no és estrany que siguin més susceptibles de presentar reaccions adverses a la medicació. D’aquestes apreciacions deriva la importància de fer una correcta avaluació del tractament farmacològic en aquest grup de pacients. ; Los pacientes mayores de 65 años constituyen un grupo importante en la terapéutica actual, ya que un 95% de esta población consume algún tipo de prestación farmacéutica, siendo el número medio de envases consumidos por persona en este grupo de población, de 66,2 envases anuales. Desde el punto de vista económico, este perfil de consumo pone de manifiesto la importancia del gasto farmacéutico en los pacientes mayores de 65 años, al representar más del 60% del gasto total. Por otro lado, hay que destacar las características especiales del paciente anciano, como son los cambios fisiológicos que se producen en relación al resto de la población, por lo que en este tipo de pacientes la farmacocinética y la farmacodinamia de los fármacos puede verse alterada. Si a esto añadimos que entre los pacientes mayores de 65 años el 68,37% consumen de 6 a 9 tipos de medicamentos (son pacientes polimedicados), no es de extrañar que sean más susceptibles a presentar reacciones adversas relacionadas con la medicación. De estas apreciaciones deriva la importancia de hacer una correcta evaluación del tratamiento farmacológico en este grupo de pacientes.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 287-304
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess