Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La sexualitat en l’adult gran
Autor/es Ferrer Riera, Joan
Matèries en català: Persones grans -- Conducta sexual ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Conducta sexual
Matèries en anglès: Older people -- Sexual behavior ; Social sciences
Resum-abstract:  Abordar el tema de la sexualitat, i més en els adults grans, a la nostra cultura i al nostre país, és delicat. La veritat és que en aquest estrat de població, cada vegada més nombrós, aquesta conducta humana no desapareix, encara que la societat no vol mirar cap aquí. Per això es fa necessari donar llum a aquesta expressió de comunicació afectiva entre persones, i per això és indispensable que ens posem d’acord sobre el constructe/concepte de sexualitat sobre el qual edificarem el nostre discurs. Conèixer, per poder entendre i així, si es fa necessari, ajudar a canviar les actituds que desperta aquesta manifestació, és part de la nostra comesa. Ens hi ajudarà el fet de repassar les opinions que sobre aquest tema tenen els mateixos protagonistes i veure de forma molt succinta els factors que poden entorpir o bé poden afavorir l’expressió de la sexualitat en aquest grup d’edat. Si tot això ens condueix a afavorir estratègies per facilitar la comunicació tant verbal com corporal de les emocions i els sentiments d’afecte, tendresa i recerca de plaer compartit entre les persones, haurem aconseguit el nostre objectiu. ; Abordar el tema de la sexualidad, y más en los adultos mayores, en nuestra cultura y país, es todavía cuando menos delicado. Lo cierto es que en este estrato de población, cada vez más numeroso, esta conducta humana no desaparece, aunque la sociedad no desea mirar hacia ella. Por ello se hace necesario dar luz a esta expresión de comunicación afectiva entre personas; y para ello es indispensable que nos pongamos de acuerdo sobre el constructo/concepto de sexualidad sobe el que edificaremos nuestro discurso. Conocer, para poder entender y así si se hace necesario ayudar a cambiar, las actitudes que despierta esta manifestación es parte de nuestro cometido. Nos ayudará el dar un repaso a las opiniones que sobre este tema tienen los propios protagonistas y conocer de forma muy sucinta aquellos factores que pueden entorpecer o bien pueden favorecer la expresión de la sexualidad en este grupo de edad. Si todo ello nos conduce a favorecer estrategias para facilitar la comunicación tanto verbal como corporal de las emociones y sentimientos de afecto, ternura, y búsqueda de placer compartido entre las personas, habremos logrado nuestro objetivo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 265-296
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess