Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’activitat física i altres factors de reserva cognitiva en l’envelliment
Autor/es Pérez García, Laura ; Padilla Franco, Concepción ; Andrés Benito, Pilar
Matèries en català: Exercici per a persones grans ; Ciències socials
Matèries en castella: Deportes para ancianos
Matèries en anglès: Exercise for the aged ; Social sciences
Resum-abstract:  Aquest capítol té com a objectiu principal promoure un envelliment cognitiu saludable, reeixit o òptim. Atès que les persones grans presenten canvis a nivell cerebral i un cert declivi dels processos cognitius relacionats amb aquests canvis estructurals, és important identificar els factors que permetin reduir o compensar aquests dèficits. Aquest enfocament s’inscriu dins d’una perspectiva neuropsicològica que pretén potenciar la reserva cognitiva de les persones per millorar la seva qualitat de vida durant l’envelliment. Un factor determinant en la preservació de les principals funcions cognitives pot ser l’estil de vida. En aquest capítol, primer introduirem el concepte de reserva cognitiva i els principals factors que l’afavoreixen a fi de presentar després un resum dels estudis realitzats fins a l’actualitat i que han demostrat els efectes positius de l’activitat física com a factor protector del funcionament neurocognitiu. ; El presente capítulo tiene como objetivo principal promover un envejecimiento cognitivo saludable, exitoso u óptimo. Dado que las personas mayores presentan cambios a nivel cerebral y cierto declive de los procesos cognitivos relacionados con estos cambios estructurales, es importante identificar los factores que permitirán reducir o compensar estos déficits. Este enfoque se inscribe dentro de una perspectiva neuropsicológica que pretende potenciar la reserva cognitiva de las personas para así mejorar su calidad de vida durante el envejecimiento. Un factor determinante en la preservación de las principales funciones cognitivas puede ser el estilo de vida. En este capítulo primero introduciremos el concepto de reserva cognitiva y los principales factores que la favorecen para después presentar un resumen de los estudios realizados hasta la actualidad y que han demostrado los efectos positivos de la actividad física como factor protector del funcionamiento neurocognitivo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 249-264
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess