Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un procés participatiu a l’Associació de Gent Gran de Son Real
Autor/es Riera Moll, Josep Lluís
Matèries en català: Persones grans -- Associacions i clubs -- Illes Balears -- Mallorca ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Clubs -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aged Societies and clubs ; Social sciences
Resum-abstract:  La participació en tots els àmbits de la vida és un fenomen cada vegada més sol·licitat per tots els col·lectius de ciutadans i també pel de la gent gran de les nostres illes. Participació entesa com quelcom més que simplement ser-hi, és a dir, voler ser veritablement partícips de tot el procés, involucrar-se en totes i cada una de les decisions, preocupacions i necessitats de les diferents accions en les quals participen. L’objectiu d’aquest estudi era precisament fer partícip de les seves pròpies accions un col·lectiu que fins ara semblava anar a remolc dels costums, del que s’ha fet fins ara. Així, es va voler fer una enquesta per saber què volen les persones que formen tot l’entramat de l’Associació de Gent Gran de Son Real. Tant l’elaboració del qüestionari, fet per la Junta Directiva, com les diferents respostes demostren que, efectivament, les persones grans també volen poder decidir lliurement el que fan i a més volen ser-hi durant tot el procés. A més s’ha aprofundit en algunes qüestions summament interessants, com ara saber quina hauria de ser la llengua vehicular de les accions a desenvolupar, les principals inquietuds dels participants o el fet que les dones són les grans protagonistes de la majoria d’accions a més de ser el col·lectiu més nombrós. ; La participación en todos los ámbitos de la vida es un fenómeno cada vez más solicitado por parte de todos los colectivos ciudadanos así como por la gente mayor de nuestras islas. Participación entendida como algo más que simplemente estar allí, es decir, ser verdaderamente partícipes de todo el proceso, poderse involucrar en todas y cada una de las decisiones, preocupaciones y necesidades de las diferentes acciones en que participan. El objetivo de este estudio es precisamente hacer partícipe de las propias acciones a un colectivo que hasta ahora parecía ir a remolque de sus propias costumbres, de lo realizado hasta ahora. En consecuencia, se realizó una encuesta para saber qué quieren las personas que forman parte de la Associació de Gent Gran de Son Real. Tanto la elaboración del cuestionario, realizado por la Junta Directiva, como las diferentes respuestas, demuestran que efectivamente las personas mayores también quieren poder decidir libremente qué hacer i cómo participar en todo el proceso. Además se ha profundizado en cuestiones sumamente interesantes como en conocer cual es la lengua vehicular de las diferentes acciones a desarrollar, las principales inquietudes de los participantes o ver cómo en general las mujeres son las protagonistas de la mayoría de acciones además de ser el colectivo más numeroso.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 233-249
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess