Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La figura absent en les campanyes contra la violència de gènere: la dona gran
Autor/es Sánchez Prieto, Lydia ; Orte Socias, María del Carmen ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Violència envers les dones ; Dones grans ; Ciències socials
Matèries en castella: Violencia de género ; Ancianos
Matèries en anglès: Women Abuse of; Wife abuse ; Older women ; Social sciences
Resum-abstract:  L’evolució de les campanyes contra la violència de gènere ha aconseguit convertir-les en una eina eficaç per sensibilitzar la societat i modificar la percepció social, ha aconseguit incrementar la intolerància davant la violència i situar-la en l’esfera pública. No obstant això, actualment aquestes campanyes no aconsegueixen promoure la demanda d’ajuda o la denúncia en les dones grans víctimes de violència de gènere; prova d’aquest fet és el baix nombre de denúncies d’aquest sector. L’objectiu d’aquest article és visibilizar que l’absència de representació iconogràfica del col·lectiu de víctimes grans i l’incorrecte contingut dels missatges, provoquen que no se sentin identificades. Per verificar-ho, es fa una aproximació a les valoracions de la població gran i es reflexiona sobre els elements que componen espots emesos per la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere. El canvi actitudinal i l’actuació tant de les víctimes grans com dels professionals que les atenen i de la societat en general, es fomentarien a través d’una modificació d’enfocament que promogués l’eficàcia percebuda de les víctimes, que reflectís un balanç positiu després de la posada en marxa i que emfatitzàs la gravetat de qualsevol tipus d’agressió. Per aconseguir-ho, la incorporació d’elements adaptats a les característiques, creences i necessitats de les víctimes grans resulta essencial. ; La evolución de las campañas contra la violencia de género ha conseguido convertirlas en una herramienta eficaz para sensibilizar a la sociedad y modificar la percepción social, logrando incrementar la intolerancia ante la violencia y situarla en la esfera pública. No obstante, actualmente estas campañas no consiguen promover la demanda de ayuda o la denuncia en las mujeres mayores víctimas de violencia de género; prueba de este hecho es el bajo número de denuncias de este sector. El objetivo de este artículo es visibilizar que la ausencia de representación iconográfica del colectivo de víctimas mayores y el incorrecto contenido de los mensajes, provocan que no se sientan identificadas. Para verificarlo, se realiza una aproximación a las valoraciones de la población mayor y se reflexiona sobre los elementos que componen spots emitidos por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. El cambio actitudinal y la actuación tanto de las víctimas mayores como de los profesionales que las atienden y de la sociedad en general, se fomentarían a través de una modificación de enfoque que promoviera la eficacia percibida de las víctimas, que reflejara un balance positivo tras la puesta en marcha y que enfatizara la gravedad de cualquier tipo de agresión. Para lograrlo, la incorporación de elementos adaptados a las características, creencias y necesidades de las víctimas mayores resulta esencial.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 209-231
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess