Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La internacionalització dels programes universitaris per a gent gran. Avaluació de l’experiència de la Universitat Oberta per a Majors (UOM)
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; Macías González, Liberto ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Ensenyament universitari ; Persones grans
Matèries en castella: Ancianos ; Enseñanza superior
Matèries en anglès: Education, Higher ; Older people
Resum-abstract:  L’experiència acumulada al llarg d’una dècada amb els programes d’aprenentatge al llarg de tota la vida amb adults grans a través del projecte universitari Universitat Oberta per a Majors (UOM) i, amb això, el coneixement més profund de les característiques i dels interessos de l’alumnat de més de cinquanta anys que ha passat per les aules de la UIB, ha donat com a resultat que en el conjunt de les illes Balears s’engeguin diferents programes educatius per a grans. A més, el fet que aquest programa sorgeixi des de la pròpia Universitat i s’hi gestioni ha permès crear sinergies amb la resta de programes i activitats que es duen a terme a la Universitat. Així, el programa internacional d’estiu per a alumnes grans europeus, la International Summer Senior University de la UOM, va ser inaugurat el mes de setembre del curs 2007-2008 amb la finalitat de contribuir, amb els objectius de la UIB, al procés d’internacionalització. Aquest programa és un espai de trobada per a l’alumnat sènior —el qual cursa un programa de formació en alguna Universitat d’Europa— en una setmana d’activitats educatives i culturals al campus de la UIB, i que té la llengua anglesa com a vehicular. En aquest document presentam els resultats de l’avaluació feta per l’alumnat en diferents moments del programa —en acabar cada edició i també d’una manera retrospectiva. D’acord amb el que recullen els resultats, és un alumnat molt heterogeni, tant per raons sociodemogràfiques, geogràfiques, socioeconòmiques com culturals. No obstant això, els resultats de l’avaluació mostren un alumnat molt semblant pel que fa a la seva satisfacció respecte de les quatre edicions del programa, des del curs 2007-2008 fins al 2010-2011. ; La experiencia acumulada a lo largo de una década en los programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida con adultos mayores a través del proyecto universitario, Universitat Oberta per a Majors (UOM) y con ello, el conocimiento más profundo de las características e intereses del alumnado mayor de 50 años que ha pasado por las aulas de la UIB, ha dado como resultado la puesta en marcha de diferentes programas educativos para mayores en el conjunto de las Islas Baleares. Además, el hecho de que este programa surja y se gestione desde la propia Universidad, ha posibilitado la creación de sinergias con el resto de programas y actividades que se llevan a cabo en la Universidad. Así, el Programa Internacional de Verano para alumnos mayores europeos, la International Summer Senior University de la UOM se inaugura en el mes de septiembre del curso 2007-2008, con la finalidad de contribuir con los objetivos de la UIB en su proceso de internacionalización. Es un espacio de encuentro entre alumnado senior -que está cursando un programa de formación en alguna Universidad de Europa-, a través de una semana de actividades educativo-culturales en el campus de la UIB y mediante el uso de la lengua inglesa como vehicular del programa. En este trabajo presentamos los resultados de la evaluación realizada por el alumnado en diferentes momentos del programa –al finalizar cada edición y también retrospectiva-. Tal como recogen los resultados, se trata de un alumnado muy heterogéneo, tanto por razones sociodemográficas, geográficas, socioeconómicas y culturales. No obstante los resultados de la evaluación muestran a un alumnado muy parecido en lo que se refiere a su satisfacción con las 4 ediciones del programa desde 2007-2008 hasta 2010-2011.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 97-116
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess