Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els drets de la gent gran
Autor/es Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Persones grans -- Situació legal, lleis, etc ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Protección, asistencia,etc...
Matèries en anglès: Older people -- Legal status, laws, etc. ; Social sciences
Resum-abstract:  Els drets de la gent gran han tingut un desenvolupament diferent segons la zona mundial que analitzem. Hi ha hagut diversos organismes internacionals, especialment les Nacions Unides, que hi han treballat de manera continuada, si bé és cert que els resultats solen ser el que alguns autors anomenen «legislació tova» (resolucions, convenis, protocols...), i encara ara no hi ha cap document legislatiu prou sòlid per poder promoure els drets de la gent gran i protegir-los. En aquest capítol, podrem observar el desenvolupament desigual d’aquesta legislació, sovint lligada a altres organismes que, si bé no es dediquen de manera originària a la gent gran, a través de determinats articles o recomanacions específiques normalment s’hi refereixen com un col·lectiu vulnerable que cal protegir. És el cas de l’Organització Internacional del Treball o del Comitè per l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona. En aquest article, descrivim els cinc principis bàsics que regulen els drets de la gent gran; analitzam els obstacles principals que hi podem trobar avui en dia, i, per acabar, oferim un seguit de propostes encaminades al ple desenvolupament dels drets de la gent gran, la seva promoció i protecció. ; Los derechos de las personas mayores han tenido un desarrollo diferente según la zona mundial que analicemos. Cierto es que diferentes organismos internacionales, especialmente las Naciones Unidas, han ido trabajando de forma contínua, aunque los resultados de estos trabajos suelen ser lo que algunos autores denominan “legislación blanda” (resoluciones, convenios, protocolos…) sin, aún hoy en día, tener un documento legislativo suficientemente sólido para promocionar y proteger todos los derechos de las personas mayores. A lo largo del capítulo, podemos observar el desarrollo desigual de esta legislación, a menudo ligada a otros organismos que, si bien no se dedican de forma originaria a las personas mayores, sí que hacen referencia a este grupo social, normalmente como colectivo vulnerable al que se le debe proteger. Esto se realiza a través de artículos o recomendaciones específicas, como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Describimos dentro de este artículo los cinco principios básicos que regulan los derechos de las personas mayores, incluimos un análisis de los principales obstáculos que nos podemos encontrar en la actualidad, para terminar con una serie de propuestas encanimadas a un pleno desarrollo, promoción y protección de los derechos de las personas mayores.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 117-144
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess