Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El nou rol de la gent gran i el trencament progressiu del pacte intergeneracional
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier ; Orte Socias, María del Carmen
Matèries en català: Relacions intergeneracionals ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en castella: Relaciones interpersonales ; Ancianos
Matèries en anglès: Intergenerational relations ; Older people ; Social sciences
Resum-abstract:  No hi ha cap dubte que les tendències demogràfiques, en el context europeu, dibuixen una línia clara envers l’envelliment de la població. És una tendència que tindrà, i ja té, conseqüències importants i significatives per a l’economia, les polítiques socials i per al manteniment de l’estat del benestar. En aquest article, s’analitzen els efectes d’aquest procés d’envelliment i del sorgiment de noves funcions, realitats, nous rols de la gent gran en el marc de l’envelliment actiu. Són uns rols nous que implicaran una manera nova d’entendre la jubilació, una cultura nova de l’envelliment i una concepció nova de les relacions intergeneracionals. ; Es evidente que las tendencias demográficas, en el contexto europeo, dibujan una línea clara hacia el envejecimiento de la población; una tendencia que tendrá y ya está teniendo consecuencias importantes y significativas para la economía, para las políticas sociales y por el mantenimiento del Estado del Bienestar. En este artículo, se analizan los efectos de este proceso de envejecimiento y el surgimiento de nuevas funciones, de nuevas realidades, de nuevos roles de las personas mayores, en el marco del envejecimiento activo. Unos nuevos roles que implicarán una nueva forma de entender la jubilación, una nueva cultura del envejecimiento y una concepción de las relaciones intergeneracionales.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 97-116
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess