Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Demografia i pensions a les Illes Balears
Autor/es Salvà Tomàs, Pere Antoni
Matèries en català: Pensions de jubilació -- Illes Balears ; Ciències socials
Matèries en castella: Pensiones de jubilación -- Balears (Comunitat Autónoma)
Matèries en anglès: Old age pensions -- Spain -- Balearic Islands ; Social sciences
Resum-abstract:  El procés d’envelliment de la població, registrat tant a nivell de les Illes Balears com d’Espanya, implica un constant increment del nombre de persones «jubilables» de 65 i més anys. Aquest canvi demogràfic té efectes sobre la demanda de serveis i les despeses lligades a l’Estat del Benestar, la qualitat del qual està en gran part lligada al manteniment d’unes pensions públiques dignes. En relació a aquest fet, ha sorgit un debat que intenta cercar estratègies quan la ràtio de dependència o de sostenibilitat entre el nombre de cotitzants i de pensionistes es veu progressivament disminuïda. Aquest fet ha donat lloc a mesures d’ajustament, entre les que destaquen l’augment de l’edat legal de jubilació, l’increment dels anys cotitzats per tenir dret a la pensió completa, la disminució de la cobertura de prestacions dels pensionistes i/o la disminució de la quantia econòmica de les pensions a percebre, entre d’altes. Aquest debat, basat únicament en factors demogràfics, exclou altres alternatives. Si bé la demografia és una eina adequada per diagnosticar la situació actual i la perspectiva de futur, la disminució dels cotitzants a la Seguretat Social no depèn exclusivament de factors demogràfics, sinó de la capacitat de crear ocupació. Les Illes Balears, amb 162.639 persones «jubilables» de 65 i més anys, reben un total de 168.825 pensions públiques contributives (101.543 de jubilació i 43.921 de viduïtat), essent la ràtio de dependència 16-64 de 4,76 persones en edat de treballar per cada persona gran de 65 i més anys. ; El proceso de envejecimiento de la población, registrado tanto a nivel de las Islas Baleares como de España, implica un constante incremento del nombre de personas «jubilables» de 65 y más años. Este cambio demográfico tiene efectos sobre el gasto relacionado con el Estado del Bienestar, la calidad del cual está en gran parte ligada al mantenimiento de unas pensiones públicas dignas. En relación con el mencionado hecho ha surgido un debate que intenta buscar estrategias cuando la ratio de dependencia o de sostenibilidad entre el número de cotizantes i de pensionistas se ve progresivamente reducido. Este hecho ha dado lugar a medidas de ajuste, entre las que destacan el aumento de la edad legal de jubilación, el incremento de los años cotizados para disfrutar de la pensión completa, la disminución de la cobertura de prestaciones a los pensionistas y/o la disminución de la cuantía económica de las pensiones, entre otras. Este debate, basado únicamente en factores demográficos, excluye otras alternativas. Si bien la demografía es una herramienta adecuada para diagnosticar la situación actual y la perspectiva de futuro, la disminución de cotizantes a la Seguridad Social no depende exclusivamente de factores demográficos, sino de la capacidad de crear ocupación. Las Islas Baleares, con 162.639 personas «jubilables» de 65 y más años, reciben un total de 168.825 pensiones públicas contributivas (101.543 de jubilación y 43.921 de viudedad), siendo la ratio de dependencia 16-64 de 4,76 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 y más años.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 26-47
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess