Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de l’alumnat dels programes universitaris per a persones grans de la Universitat de les Illes Balears
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Persones grans -- Educació ; Educació
Matèries en castella: Ancianos ; Educación
Matèries en anglès: Older people Education ; Education
Resum-abstract:  Presentem els resultats obtinguts d’un estudi realitzat en una mostra d’alumnat dels programes de la Universitat Oberta per a Majors oferts al campus de la UIB. Aquest estudi forma part d’un treball més ampli dut a terme amb set universitats espanyoles més, coordinat per la Universitat de La Laguna. Els diferents aspectes avaluats, organitzats en diferents factors, es refereixen a l’avaluació del programa universitari de persones grans. En concret, a la valoració que els alumnes fan dels processos d’ensenyamentaprenentatge, de l’organització en la qual es duu a terme el programa i de les relacions. Així mateix, les avaluacions d’autoeficàcia de l’alumnat, en concret, comprendre i aprendre, organitzar-se i cercar informació. A més, s’ha avaluat el seu perfil personal: personalitat socialment constructiva, orientada i eficaç, percepció positiva de les relacions i autoconcepte, dificultats de relació i personalitat alegre i acollidora. D’acord amb els resultats obtinguts, es tracta d’un alumnat que se sent còmode i gaudeix amb l’activitat que realitza. Té una percepció molt positiva de les contribucions del programa educatiu de la UOM. També té aquesta percepció positiva de les seves característiques i habilitats personals, relacionals i d’autonomia i aprenentatge com a alumne. Les seves opinions presenten algunes diferències segons el gènere, l’edat, el nivell d’estudis i el nombre d’anys que fa que assisteixen a aquests cursos, pel que fa a la valoració que realitzen tant del programa com de si mateixos, i que han de tenir-se en compte en les característiques de les ofertes formatives. ; Presentamos los resultados obtenidos de un estudio realizado en una muestra de alumnado de los programas de la Universitat Oberta per a Majors, ofertados en el campus de la UIB. Dicho estudio forma parte de un trabajo más amplio realizado con siete universidades españolas más, coordinado por la Universidad de La Laguna. Los diferentes aspectos evaluados, organizados en diferentes factores, se refieren a la evaluación del programa universitario de mayores. En concreto, a la valoración que los alumnos realizan de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la organización en la que se lleva a cabo el programa, y de las relaciones. Asimismo, las evaluaciones de autoeficacia del alumnado, en concreto, comprender y aprender, organizarse y buscar información. Además, se ha evaluado su perfil personal: personalidad socialmente constructiva, orientada y eficaz, percepción positiva de las relaciones y autoconcepto, dificultades de relación y personalidad alegre y acogedora. De acuerdo con los resultados, se trata de un alumnado que se siente cómodo y disfruta con la actividad que está realizando. Tiene una percepción muy positiva de las contribuciones del programa educativo que está llevando a cabo. También tiene dicha percepción positiva de sus características y habilidades personales, relacionales y de autonomía y aprendizaje como alumno. Sus opiniones presentan algunas diferencias según el género, la edad, el nivel de estudios y el número de años que lleven realizando estos cursos, en la valoración que realizan tanto del programa como de sí mismos, y que deben tenerse en cuenta en las características de las ofertas formativas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 501-526
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess