Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ensenyament i aprenentatge per a l’emancipació dels adults grans a la Universitat
Autor/es Arnay Puerta, José ; Marrero Acosta, Javier ; Fernández Esteban, Inmaculada
Matèries en català: Persones grans -- Educació ; Educació
Matèries en castella: Ancianos ; Educación
Matèries en anglès: Older people -- Education ; Education
Resum-abstract:  Aquest article fa una proposta del paper que han de tenir les universitats en els processos d’ensenyament i aprenentatge de les persones adultes i grans. Es planteja entendre aquests processos de forma essencialment educativa, això és, emfatitzant el seu marcat caràcter emancipatori, mitjançant un desenvolupament didàctic propi i específic, ja que no es busca ni l’acreditació, ni la certificació ni la professionalització. Aquest espai educatiu està encara per definir i s’avança, a manera d’idees, la possibilitat de considerar un ensenyament dialògic, multidisciplinari i participatiu, que sigui capaç de propiciar un aprenentatge rellevant i experiencial. Al mateix temps s’ofereixen alguns dels resultats obtinguts en una investigació sobre aquests processos i, més concretament, sobre les valoracions que el mateix alumnat fa del seu aprenentatge. Els resultats mostren que la visió que l’alumnat té sobre les seves capacitats d’aprenentatge i la percepció sobre les seves habilitats no es corresponen, en absolut, amb els tradicionals estereotips negatius que es tenen sobre les possibilitats de les persones grans per aprendre. ; Este artículo realiza una propuesta del papel que deben tener las universidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas adultas y mayores. Se plantea entender estos procesos de forma esencialmente educativa, esto es, enfatizando su marcado carácter emancipatorio, mediante un desarrollo didáctico propio y específico, puesto que con ellos no se busca ni la acreditación, ni la certificación ni la profesionalización. Ese espacio educativo está aún por definir y se avanza, a modo de ideas, la posibilidad de considerar una enseñanza dialógica, multidisciplinar y participativa, que sea capaz de propiciar un aprendizaje relevante y experiencial. Al mismo tiempo se ofrecen algunos de los resultados obtenidos en una investigación sobre dichos procesos y, más concretamente, sobre las valoraciones que el propio alumnado realiza sobre su aprendizaje. Los resultados muestran que la visión que el alumnado tiene sobre sus capacidades de aprendizaje y la percepción sobre sus habilidades no se corresponde, en absoluto, con los tradicionales estereotipos negativos que se tienen sobre las posibilidades de las personas mayores para aprender.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 483-500
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess