Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La formació universitària de persones grans a Europa. Realitat actual i perspectives de futur
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Persones grans -- Educació ; Educació
Matèries en castella: Ancianos ; Educación
Matèries en anglès: Older people Education ; Education
Resum-abstract:  Revisem els programes d’aprenentatge al llarg de tota la vida en l’àmbit internacional, des de la perspectiva de l’aprenentatge adult, destinat a les persones de cinquanta anys o més i no vinculat a l’àmbit laboral. Tenint molt present l’envelliment de la població mundial i les perspectives d’augment dels grups de persones grans, de cinquanta a setanta-quatre anys, i més grans, de setanta-cinc i més anys, comença a ser una qüestió de molta importància política, econòmica i social la inversió en les accions i els programes que possibilitin l’envelliment saludable. Potenciar la presa de decisions eficaces sobre el mateix procés d’envelliment, amb la finalitat de mantenir les habilitats funcionals de les persones a mesura que envelleixen, el major temps possible i en les millors condicions. La participació és un element molt important en aquest procés. Les possibilitats són àmplies; tant el voluntariat com la participació en activitats de tipus físic, cognitiu i social milloren la qualitat de vida, i de manera especial, els projectes educatius i culturals que s’han desenvolupat des de la dècada de finals dels anys seixanta en la majoria de països desenvolupats, encara que amb ritmes diferents i diferents maneres de dur-se a terme, però amb un resultat igual pel que fa a la millora de les oportunitats de salut i qualitat de vida. Tenint en compte aquestes qüestions, ens plantegem la importància de fer arribar l’educació a totes les persones com un dret, sobretot a aquells col·lectius que té més dificultats socials. ; Revisamos los programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida en el ámbito internacional, desde la perspectiva del aprendizaje adulto, destinado a las personas de cincuenta años o más y no vinculado al ámbito laboral. Teniendo muy presente el envejecimiento de la población mundial y las perspectivas de aumento de los grupos de personas mayores, de cincuenta a setenta y cuatro años, y mayores, de setenta y cinco años y más, empieza a ser una cuestión de mucha importancia política, económica y social la inversión en aquellas acciones y programas que posibiliten el envejecimiento saludable. Potenciar la toma de decisiones eficaces sobre el propio proceso de envejecimiento, con la finalidad de mantener las habilidades funcionales de las personas a medida que envejecen, el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones. La participación es un elemento de mucha importancia en este proceso. Las posibilidades son amplias; tanto el voluntariado como la participación en actividades de tipo físico, cognitivo y social mejoran la calidad de vida, y de forma especial, los proyectos educativos y culturales que se han desarrollado desde la década de finales de los años sesenta en la mayoría de países desarrollados, aunque con distinto ritmo y distintas formas de llevarlos a cabo, pero con igual resultado en lo que se refiere a la mejora de las oportunidades de salud y calidad de vida. A la luz de estas cuestiones, se plantea la importancia de hacer llegar la educación a todas las personas como un derecho, haciendo especial hincapié en aquellos colectivos con mayor dificultad social.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 457-482
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess