Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’estimulació cognitiva en els serveis a domicili i criteris de qualitat
Autor/es Gual de Torrella, Teresa Jaudenes ; Gómez Prieto, Enrique ; Vidal Arbós, Antònia
Matèries en català: Cervell Estimulació ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Estimulación cerebral
Matèries en anglès: Brain stimulation ; Medical sciences
Resum-abstract:  L’experiència del nostre treball dins l’àmbit de les persones grans durant els darrers anys ens fa pensar que existeixen tres aspectes molt importants a tenir en compte en el futur més immediat per a qualsevol projecte d’intervenció dirigit a aquest col·lectiu. Per una part, el lloc d’atenció ha de ser, tot el temps possible, el domicili; per altra banda, és molt important el paper de les famílies i, en general, dels cuidadors informals en l’atenció de les persones grans; finalment, una de les problemàtiques més preocupants és l’increment, cada vegada més evident, de persones afectades per la malaltia d’Alzheimer i altres demències. En el present capítol s’exposa una anàlisi de la situació sobre l’envelliment de la població i les conseqüències que se’n deriven. S’ha realitzat una primera aproximació a la realitat de la nostra comunitat autònoma quant al que suposa l’estimulació cognitiva en el marc de l’atenció domiciliària i la presentació i el desenvolupament del nostre projecte d’estimulació cognitiva en el domicili. A partir d’aquesta reflexió, consideram que pot ser molt positiu desenvolupar i posar en funcionament projectes que tinguin presents les tres característiques esmentades i que, al mateix temps, proposin alguns aspectes innovadors. L’estimulació cognitiva com a projecte d’intervenció del Servei d’Atenció Personal Domiciliària té com a missió la cura i l’atenció a totes les persones amb algun nivell de dependència, amb el principal objectiu de millorar la seva qualitat de vida i de fer-ho mantenint-les en el seu propi entorn, és a dir, a casa. No s’ha d’oblidar que també pot ser un bon instrument per a la prevenció i el manteniment cognitiu de persones grans amb dificultats de mobilitat moderades o greus, objecte d’estudi de pròxims capítols. Consideram que la intervenció encaminada a potenciar l’estimulació cognitiva a domicili, pràcticament inexistent a Mallorca, és una interessant i innovadora línia d’actuació amb vista a l’atenció a la demència i a la problemàtica familiar que se’n deriva. ; La experiencia de nuestro trabajo en el ámbito de las personas mayores durante los últimos años nos hace pensar que existen tres aspectos muy importantes a tener en cuenta para cualquier proyecto de intervención dirigido a este colectivo. Por una parte, el lugar de atención tiene que ser, durante el mayor tiempo posible, el domicilio; por otra, es muy importante el papel de las familias y, en general, de los cuidadores informales en la atención de las personas mayores; y finalmente, hay que tener presente el incremento, cada vez más evidente, de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Con el presente artículo se ha expuesto un análisis de la situación sobre el envejecimiento de la población y las consecuencias que ello conlleva, se ha realizado un primer acercamiento a la realidad de nuestra comunidad autónoma en cuanto a lo que supone la estimulación cognitiva en el marco de la atención domiciliaria y la presentación y desarrollo de nuestro proyecto de estimulación cognitiva en el domicilio. A partir de esta reflexión, consideramos que puede ser muy positivo desarrollar y poner en marcha estos proyectos que tenga presentes las tres características mencionadas, y que al mismo tiempo proponga algunos aspectos innovadores. La estimulación cognitiva como proyecto de intervención del Servicio de Atención Personal Domiciliaria tiene como misión el cuidado y atención de todas aquellas personas con algún nivel de dependencia, con el principal objetivo de mejorar su calidad de vida , así como la de las personas que cuidan de ellas y hacerlo manteniéndolas en su propio entorno, en su casa. No hay que olvidar que también puede ser una buena herramienta para la prevención y mantenimiento cognitivo de personas mayores con dificultades de movilidad moderada– grave, objeto de estudio de próximos capítulos. Consideramos que la intervención encaminada a potenciar la estimulación cognitiva en domicilio, prácticamente inexistente en Mallorca, es una interesante e innovadora línea de actuación en la atención a la demencia y a la problemática familiar que de ella se deriva.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 383-424
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess