Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Descripció i valoració dels usuaris i dels recursos dels centres de dia
Autor/es Abellán García, Antonia M. ; Gimeno Domènech, Maria Elena ; Massutí Sureda, Caterina J. ; Parramon Coma, Jordi
Matèries en català: Centres de dia ; Ciències socials
Matèries en castella: Ciencias sociales ; Centros de dia
Matèries en anglès: Day centers ; Social sciences
Resum-abstract:  Les persones han vist com, sense deixar de viure al seu domicili habitual i amb els seus familiars, ha canviat la seva vida: se senten acompanyades i membres d’un grup, les malalties no els han fugit però estan controlades diàriament, fan activitats que milloren la seva salut psicofísica, fan coses interessants que abans no feien o havien deixat de fer, viuen. Així, amb el recull dels testimonis de familiars de persones usuàries, presentam el centre de dia Reina Sofia, després de l’experiència de setze anys des de la seva implantació dins els centres socioculturals. En el fons, les estratègies professionals que desplegam i de les quals parlam en aquest article es poden resumir amb la frase inicial. Entre les eines que tenim per aconseguir millorar el benestar de persones grans que presenten dependència funcional, la ubicació del centre de dia dins el centre sociocultural Reina Sofia destaca en importància. La convivència dels dos serveis dins el mateix espai físic ha estat una experiència molt innovadora als seus principis, que va provocar interessants debats sobre la convivència entre persones autònomes i persones dependents, que ha resultat tenir finalment efectes normalitzadors per al centre i que ens ha permès, a les persones grans usuàries dels serveis i als professionals que hi fem feina, experimentar el que avui s’anomena cultura positiva de l’envelliment. Sistematitzar la intervenció professional, amb el disseny, l’adaptació i l’actualització dels protocols i la metodologia de treball, ha estat una prioritat per a tots els professionals que han format part de l’equip; aquest article pretén explicar-ne el procés. ; Las personas han visto como, sin dejar de vivir en su domicilio habitual y con sus familiares, ha cambiado su vida: se sienten acompañadas y miembros de un grupo, las enfermedades no han desaparecido pero están controladas diariamente, realizan actividades que mejoran su salud psicofísica, hacen cosas interesantes que antes no hacían o habían dejado de hacer, viven. Así, con la recopilación de los testimonios de familiares de personas usuarias, presentamos el centro de día Reina Sofía, tras la experiencia de 16 años desde su implantación en los centros socioculturales. En el fondo, las estrategias profesionales que desarrollamos y de las que hablamos en este artículo, se pueden resumir con la frase inicial. Entre las herramientas que tenemos para conseguir mejorar el bienestar de personas mayores que presentan dependencia funcional, la ubicación del centro de día en el centro sociocultural Reina Sofía destaca en importancia. La convivencia de los dos servicios en el mismo espacio físico ha sido una experiencia muy innovadora en sus principios, que provocó interesantes debates sobre la convivencia entre personas autónomas y personas dependientes, y que ha resultado tener finalmente efectos normalizadores para el centro y que nos ha permitido , a las personas mayores usuarias de los servicios y a los profesionales que trabajamos en ellos, experimentar lo que hoy se denomina cultura positiva del envejecimiento. Sistematizar la intervención profesional, diseñando, adaptando y actualizando los protocolos y la metodología de trabajo ha sido una prioridad para todos los profesionales que han formado parte del equipo y este artículo pretende explicar el proceso.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 207-238
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess