Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Programa d’atenció sociosanitària a Eivissa
Autor/es Palau Boned, Sònia
Matèries en català: Assistència sanitària -- Illes Balears -- Eivissa ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Asistencia sanitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Medical care Spain Ibiza ; Medical sciences
Resum-abstract:  Com a conseqüència dels canvis sociodemogràfics de les últimes dècades es va produint un envelliment progressiu de la població amb el consegüent augment de prevalença de les malalties cròniques, una incidència més gran de malalties agudes i un augment de la dependència. Tot això, junt amb els canvis en la dinàmica familiar i la insuficiència de recursos econòmics i comunitaris, condiciona unes necessitats sociosanitàries. L’atenció sociosanitària es defineix com el conjunt de cures destinades a aquells malalts que per les seves característiques poden beneficiar-se de l’actuació simultània i sinèrgica dels serveis sanitaris i socials per augmentar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o els seus sofriments i facilitar la seva reinserció social. A l’illa d’Eivissa, al llarg dels últims anys, s’han anat creant infraestructures i serveis per millorar l’atenció a les persones més grans. Destaca la creació de diferents residències i la disponibilitat de llits a l’Hospital Residència Assistida (HRA) Cas Serres, mitjançant un conveni firmat entre l’IB-Salut i el Consell Insular, per a l’hospitalització sociosanitària. Amb la incorporació d’un metge especialista en Geriatria als serveis extrahospitalaris de l’Hospital Can Misses s’inicia un programa d’atenció sociosanitària per millorar l’atenció integral d’aquest col·lectiu oferint una atenció especialitzada, per assegurar a les persones els recursos més adequats a les seves necessitats, optimitzar l’eficiència dels recursos i millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials. Aquest programa té una doble intervenció: en els pacients ingressats a les places d’hospitalització sociosanitària i en els pacients institucionalitzats en residències. 1) En l’hospitalització sociosanitària: - Es crea un equip multidisciplinari a l’Hospital Can Misses (metge geriatre i treballadora social) que realitzarà una valoració integral dels pacients candidats a ingrés sociosanitari. - Seguiment posterior d’aquests pacients durant l’ingrés al HRA Cas Serres, revisant-ne la situació clínica i els objectius de forma periòdica. 2) En residències: Implementació progressiva a les residències d’un nou dispositiu format per un metge geriatre. ; Como consecuencia de los cambios socio-demográficos de las últimas décadas se está produciendo un envejecimiento progresivo de la población con el consiguiente aumento de prevalencia de enfermedades crónicas, una mayor incidencia de enfermedades agudas y un aumento de la dependencia. Todo ello, junto con los cambios en la dinámica familiar y la insuficiencia de recursos económicos y comunitarios, condiciona unas necesidades sociosanitarias. La atención sociosanitaria se define como el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos que por sus características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social En la isla de Ibiza, a lo largo de los últimos años, se han ido creando infraestructuras y servicios para mejorar la atención a nuestros mayores. Destaca la creación de diferentes residencias y la disponibilidad de camas en el Hospital Residencia Asistida (HRA) Cas Serres, mediante un convenio firmado entre el IB-Salut y el Consell Insular, para la hospitalización sociosanitaria. Con la incorporación de un médico especialista en Geriatría a los servicios extrahospitalarios de Can Misses se inicia un programa de atención sociosanitaria para mejorar la atención integral de este colectivo ofreciendo una atención especializada, para asegurar a las personas el recurso más adecuado a sus necesidades, optimizar la eficiencia de estos recursos y mejorar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. Este programa tiene una doble intervención: en los pacientes ingresados en plazas de hospitalización sociosanitaria y en los pacientes institucionalizados en residencias. 1) En la hospitalización sociosanitaria: - Se crea un equipo multidisciplinar en el Hospital Can Misses (médico geriatra y trabajadora social) que realizará una valoración integral de los pacientes candidatos a ingreso sociosanitario. - Seguimiento posterior de estos pacientes durante el ingreso en el HRA Cas Serres, revisando la situación clínica y los objetivos de forma periódica. 2) En residencias: Implementación progresiva en las residencias de un nuevo dispositivo formado por un médico geriatra.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 169-184
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess