Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Perspectiva de l’envelliment des de l’atenció primària
Autor/es Llort Bové, Montserrat ; Uréndez Ruiz, Ana M.
Matèries en català: Envelliment ; Atenció primària
Matèries en castella: Envejecimiento ; Atención primaria
Matèries en anglès: Aging ; Primary care (Medicine)
Resum-abstract:  L’augment de l’esperança de vida ha portat a un envelliment de la població. Això fa que els recursos econòmics i sanitaris que s’han de destinar a la població més gran de seixantacinc anys hagin augmentat els darrers anys. Els canvis en l’estructura de la nostra societat i els canvis inherents al procés d’envelliment fan que ens vegem obligats a adaptar la nostra feina de l’atenció primària a una demanda creixent amb unes necessitats diferenciades de la resta de la població. El procés d’envelliment té unes característiques que fan que en moltes ocasions les malalties habituals es presentin de manera diferent, motes vegades d’una manera molt més encoberta, i que en moltes ocasions s’atribueixen de manera errònia al mateix procés d’envelliment. Es parla de grans síndromes geriàtriques per definir un conjunt de quadres originats per un seguit de malalties que tenen una gran prevalença entre la gent gran i que freqüentment són origen d’incapacitat funcional o social. Des de l’atenció primària s’ha intentat impulsar la cura de la gent gran, sobretot d’aquella que es troba en situació de dependència, amb el Programa d’atenció a l’ancià, que ens porta a fer una valoració integral d’aquells ancians que es troben en risc. El coneixement del pacient, el seu entorn i la seva família ens permet fer-ne una valoració integral biopsicosocial, alhora que ens permet reforçar el paper del cuidador, peça clau en la cura de l’ancià dependent. La coordinació entre els diferents àmbits assistencials és una peça clau per aconseguir un bon aprofitament dels recursos que tenim a la nostra disposició. ; El aumento de la esperanza de vida ha llevado a un envejecimiento de la población. Esto hace que se produzca un aumento de los recursos económicos y sanitarios que se destinan a la población mayor de sesenta y cinco años en los últimos años. Los cambios en la estructura de nuestra sociedad y los cambios inherentes al proceso de envejecimiento hacen que nos veamos obligados a adaptar nuestro trabajo desde la atención primaria a una demanda creciente con unas necesidades diferenciadas de las del resto de la población. El proceso de envejecimiento tiene unas características que hacen que en muchas ocasiones las enfermedades habituales se presenten de manera diferente, muchas veces de forma encubierta, y que en muchas ocasiones se atribuyen de forma errónea al propio proceso de envejecimiento. Se habla de grandes síndromes geriátricos para definir un conjunto de cuadros originados por una serie de enfermedades que tienen una gran prevalencia entre las personas mayores y que son frecuentemente el origen de incapacidad funcional o social. Desde la atención primaria se ha intentado impulsar el cuidado de nuestros ancianos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de dependencia, con el Programa de atención al anciano, que nos lleva a hacer una valoración integral de todos aquellos ancianos en situación de riesgo. El conocimiento del paciente, su entorno y su familia nos permite hacer una valoración biopsicosocial y nos permite también reforzar el papel del cuidador, pieza clave en la atención al anciano dependiente. La coordinación entre los diferentes ámbitos asistenciales es vital para conseguir un buen aprovechamiento de los recursos que tenemos a nuestra disposición.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 109-140
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess