Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Atenció a les persones en situació de dependència al municipi de Palma
Autor/es Juan Garau, Catalina
Matèries en català: Persones dependents ; Ciències socials
Matèries en castella: Personas con discapacidad
Matèries en anglès: Dependents Spain Palma of Majorca ; Social sciences
Resum-abstract:  El progressiu envelliment de la població, l’augment del nombre de persones més grans de vuitanta anys i el canvi de model en l’estructura familiar a partir de la incorporació de la dona al món laboral, així com el desenvolupament de l’estat de benestar, han incidit en l’atenció a les persones en situació de dependència. L’atenció a les persones en situació de dependència ha evolucionat en dos sentits: un que se centra en el manteniment de l’autonomia personal i en la permanència de les persones en el seu entorn habitual de vida i un altre que fa èmfasi en l’atenció a la dependència. La legislació ha reconegut per primera vegada els drets de les persones en situació de dependència i llurs famílies. En aquest context sociodemogràfic i legislatiu, s’emmarca l’atenció a les persones en situació de dependència al municipi de Palma. L’anàlisi demogràfica de la població ens permet parlar d’una societat madura amb tendència a l’envelliment. La seva distribució poblacional, tenint en compte la divisió territorial dels serveis socials, ens indica quins són els sectors més envellits i les seves característiques poblacionals. Les estimacions de dependència posen de manifest la correlació entre la població amb un índex d’envelliment elevat i l’alt nombre de persones en situació de dependència. En funció dels criteris definits, podem establir la demanda potencial, les necessitats d’atenció, i analitzar l’atenció que s’ofereix a les persones en situació de dependència al municipi de Palma. L’atenció ha evolucionat en dos sentits, com ja s’ha dit anteriorment; la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAAD) estableix una doble vessant en les actuacions envers la dependència: tots els serveis que tenen un caràcter preventiu i de manteniment de l’autonomia personal —serveis de promoció de l’autonomia personal, serveis domiciliaris, serveis comunitaris bàsics, servei d’integració per a les persones en situació de discapacitat— i els serveis d’atenció a la dependència amb caràcter més assistencial —serveis domiciliaris, centres de dia, residències. La xarxa municipal d’atenció a les persones en situació de dependència ha incrementat els seus recursos tant pel que fa a prestacions com a serveis. El repte resideix en l’optimització de recursos i en la coordinació entre les diferents administracions i entitats que ofereixen serveis a les persones en situació de dependència. ; El progresivo envejecimiento de la población, el aumento de personas mayores de ochenta años y el cambio de modelo en la estructura familiar a partir de la incorporación de la mujer al mundo laboral, así como el desarrollo del estado de bienestar, han incidido en la atención a las personas en situación de dependencia. La atención a las personas en situación de dependencia ha evolucionado en dos sentidos: uno que se centra en el mantenimiento de la autonomía personal y en la permanencia de las personas en su entorno habitual de vida y otro que se centra en la atención a la dependencia. La legislación ha reconocido por primera vez los derechos de las personas en situación de dependencia y sus familias. En este contexto sociodemográfico y legislativo, se enmarca la atención a las personas en situación de dependencia en el municipio de Palma. El análisis demográfico de la población nos permite hablar de una sociedad madura con tendencia al envejecimiento. Su distribución poblacional, teniendo en cuenta la división territorial de servicios sociales, nos indica cuáles son los sectores más envejecidos y sus características poblacionales. Las estimaciones de dependencia ponen de manifiesto la correlación entre población con un índice de envejecimiento elevado y el alto número de personas en situación de dependencia. En función de los criterios definidos, podemos establecer la demanda potencial, las necesidades de atención y analizar la atención que se ofrece a las personas en situación de dependencia en el municipio de Palma. La atención ha evolucionado en dos sentidos, como se ha dicho anteriormente, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAAD) establece una doble vertiente en las actuaciones relativas a la dependencia: servicios con un carácter preventivo y de mantenimiento de la autonomía personal —servicios de promoción de la autonomía personal, servicios domiciliarios, servicios comunitarios básicos, servicio de integración para las personas en situación de discapacidad— y servicios de atención a la dependencia —servicios domiciliarios, centros de día, residencias. La red municipal de atención a las personas en situación de dependencia ha incrementado sus recursos tanto en relación con las prestaciones como con los servicios. El reto reside en la optimización de recursos y en la coordinación entre las diferentes administraciones y entidades que ofrecen servicios a las personas en situación de dependencia.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 79-108
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess