Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de les característiques del sobreenvelliment femení a les Illes Balears
Autor/es Lluch Dubon, Ferran Dídac
Matèries en català: Envelliment -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  La població dels països desenvolupats, entre els quals naturalment hi trobem l’Estat espanyol i, conseqüentment, l’arxipèlag Balear; ha experimentat al llarg del segle XX un fenomen demogràfic que ha significat un avenç sense precedent en la història de la Humanitat: un espectacular increment de l’esperança de vida que ens acosta, de cada cop més, a la longevitat màxima de l’espècie humana. L’evolució no s’ha aturat al llarg del segle XXI i les taxes, tendents a una certa confluència entre sexes, continuen augmentat. L’article s’inicia amb la reflexió sobre la longevitat humana i la durada de la vida no només des d’un punt de vista quantitatiu (anys de supervivència) sinó també qualitatiu (quin és l’estat de la salut al llarg dels anys de la vida humana). Després, l’existència d’una important bretxa de gènere i la constatació dels múltiples factors que intervenen en la supervivència i el manteniment de la salut de les persones ens ha suggerit adreçar l’article a l’estudi d’alguns dels principals determinants de la salut. Determinants que poden ser, d’una banda, negatius com ara els hàbits de consum de productes tòxics (tabac i alcohol, principalment) o, contràriament, tenir efectes positius sobre la salut de la població general, com ara el consum de fruites i verdures i la pràctica de l’activitat física. ; La población de los países desarrollados, entre los que naturalmente se sitúa el Estado español y, consecuentemente, el archipiélago Balear; ha experimentado a lo largo del siglo XX un fenómeno demográfico que ha significado un avance sin precedentes en la historia de la Humanidad: un espectacular incremento de la esperanza de vida que nos acerca, de cada vez más, a la longevidad máxima de la especie humana. La evolución no se ha parado a lo largo del siglo XXI y las tasas, cuyos datos por sexos presentan una cierta tendencia a confluir, continúan aumentando. El artículo comienza con la reflexión sobre la longevidad humana y la duración de la vida no sólo desde un punto de vista cuantitativo (años de supervivencia) si no también cualitativo (cómo es el estado de la salud a lo largo de los años de vida). Después, la existencia de una importante brecha de género y la constatación de los múltiples factores que intervienen en la supervivencia y el mantenimiento de la salud de les persones nos ha sugerido dirigir el artículo al estudio de algunos de los principales determinantes de la salud. Determinantes que pueden ser, por un lado negativos, como los hábitos de consumo de productos tóxicos (tabaco y alcohol, principalmente) o, por el contrario, tener efectos beneficiosos sobre la salud de la población general, como por ejemplo el consumo de frutas y verduras y la práctica de actividad física.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 19-78
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess