Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’aplicació de l’anàlisi de les necessitats de serveis socials de la gent gran amb dependència a la planificació de serveis socials
Autor/es Rueda Falcón, Yolanda ; Masana Navarro, Núria
Matèries en català: Persones dependents ; Ciències socials
Matèries en castella: Personas con discapacidad ; Ciencias sociales
Matèries en anglès: Dependents Services for ; Social sciences
Resum-abstract:  La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears el 2010 ha dut a terme la planificació de serveis socials per a la gent gran i s’ha fitxat, com a horitzó temporal, l’any 2015. Tal com recull la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis social de les Illes Balears, la planificació haurà de tenir en compte les necessitats i voluntats de les persones. Aquest compromís del Govern s’ha materialitzat en un model de planificació que aplica la metodologia Balance of Care. Aquest model representa un canvi de paradigma en els plantejaments que hi ha hagut fins avui i posa l’èmfasi més important a aconseguir una oferta de serveis flexible. Per tant, condiciona la cartera de serveis, la qual ha de ser adaptable a les necessitats de cadascú i als diferents entorns de les persones. En aquest procés de la planificació, la Conselleria ha comptat amb la col·laboració dels usuaris dels serveis i els seus familiars, així com dels professionals que atenen aquestes persones. Aquest article recull el procés dut a terme per a fer la planificació mitjançant la metodologia Balance of Care. ; La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears ha desarrollado a lo largo del 2010 la planificación de servicios sociales para personas mayores tomando como horizonte temporal el año 2015. Tal como recoge la ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, la planificación tendrá en cuenta las necesidades y voluntades de las personas. Este compromiso del Gobierno se ha materializado en un nuevo modelo de planificación utilizando la metodología Balance of Care. Este modelo representa un cambio de paradigma en los planteamientos actuales y pone el énfasis en conseguir una oferta flexible, por tanto condiciona la cartera de servicios, y adaptable a las necesidades de cada uno y a los diferentes entornos en el que se encuentran las personas. En este proceso de planificación la Conselleria ha contado con la colaboración de los propios usuarios de servicios y sus familiares, así como con los profesionales que atienden a estas personas. Este artículo recoge el proceso llevado a cabo para la planificación mediante la metodología Balance of Care.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 255-277
Identificador:  9788483841631
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess