Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’atenció als malalts d’edat avançada en un hospital d’aguts de l’illa de Mallorca: L’Hospital Universitari Son Dureta
Autor/es Forteza-Rey Borralleras, Jordi ; Salaberry Navarro, Irune ; Femenias Sureda, Maria Magdalena
Matèries en català: Assistència hospitalària ; Persones grans
Matèries en castella: Assistència hospitalària ; Ancianos ; Asistencia hospitalaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Hospital care Spain Majorca ; Older people
Resum-abstract:  L’envelliment de la població repercuteix directament en la utilització dels recursos sanitaris, tant comunitaris com hospitalaris. Els hospitals d’aguts, com l’Hospital Universitari Son Dureta, varen ser dissenyats per atendre els pacients aguts i joves. L’any 2009 un 57% dels ingressos en aquest hospital, excloent-ne el pavelló maternoinfantil, varen ser de pacients més grans de 65 anys. Un 44% va correspondre a la franja d’edat de 65 a 74 anys, mentre que els més grans de 75 anys varen representar el 56%. El fet d’arribar a edats avançades, gràcies als avenços mèdics, comporta cronicitat, habitualment amb diverses malalties associades (pluripatologia). En el grup de més grans de 65 anys, com a causa d’ingrés, la cardiopatia isquèmica i la bronquitis crònica predominen en l’home, la fractura de maluc en la dona i la insuficiència cardíaca, la causa més important d’ingrés, es reparteix uniformement en ambdós sexes. El sistema sanitari ha d’adaptar-se per respondre a les necessitats actuals dels ciutadans, per canviar l’objectiu del segle XX, «curar», pel del segle XXI, «curar i cuidar». Per a això és necessària la integració real dels serveis sanitaris i socials, com també l’atenció primària i l’especialitzada. El canvi va més enllà de models organitzatius, es tracta d’un canvi cultural que té un impacte important. ; El envejecimiento de la población está repercutiendo directamente en la utilización de los recursos sanitarios, tanto comunitarios como hospitalarios. Los hospitales de agudos, como el Hospital Universitario Son Dureta, fueron diseñados para atender a pacientes agudos y jóvenes. En el año 2009 un 57% de los ingresos en este hospital, excluyendo el pabellón materno-infantil, fueron pacientes mayores de 65 años. Un 44% correspondió a la franja de edad de 65 a 74 años, en tanto los mayores de 75 años representaron el 56%. El hecho de llegar a edades avanzadas, gracias a los avances médicos, comporta cronicidad, habitualmente con varias enfermedades asociadas (pluripatología). En el grupo de mayores de 65 años, como causa de ingreso, la cardiopatía isquémica y la bronquitis crónica predominan en el varón, la fractura de cadera en la mujer y la insuficiencia cardiaca, la causa más importante de ingreso, se reparte por igual en ambos sexos. El sistema sanitario debe adaptarse para responder a las necesidades actuales de los ciudadanos, para cambiar el objetivo del siglo XX, «curar», al del siglo XXI, «curar y cuidar». Para ello es necesaria la integración real de los servicios sanitarios y sociales así como la atención primaria y la especializada. El cambio va más alla de modelos organizativos, se trata de un cambio cultural de amplio calado.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 191-216
Identificador:  9788483841631
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess