Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Unitats assistencials geriàtriques a Mallorca
Autor/es Oliver Ramon, Miquel Josep ; Viñuela Benéitez, Margarita Isabel ; Flaquer Terrasa, Nicolás
Matèries en català: Geriatria ; Ciències socials
Matèries en castella: Ciencias sociales
Matèries en anglès: Geriatrics Spain Majorca ; Social sciences
Resum-abstract:  En el context de l’envelliment progressiu de la població, fruit d’una banda del descens de la natalitat i alhora de la prolongació de l’esperança de vida per a totes les edats, l’assistència a la vellesa suposa un repte per als que actuam ja sigui des de l’àmbit del sector sanitari com des del social, ja sigui com a proveïdors de serveis o com a gestors de recursos. I això és així perquè els recursos són limitats i la projecció de població potencialment usuària és cada vegada més nombrosa tant en xifres absolutes com percentuals; a més, aquesta població és cada vegada més coneixedora dels seus drets i el seu nivell de formació és més elevat. És en aquest context d’oportunitats, però també canviant i competitiu, on l’aposta per impulsar serveis específics i especialitzats per atendre les necessitats de les persones grans no pot suposar més que un encert, si es fa amb el rigor que avui ens brinda la medicina basada en l’evidència, conjuntament amb una gestió acurada dels recursos. En aquest capítol es pretén plasmar l’aportació que hem fet des d’unitats assistencials geriàtriques els distints professionals que hi participam amb un nexe comú, com és el de l’exercici de l’assistència geriàtrica especialitzada depenent del servei de salut de Mallorca. Entenem la trascendència de la labor dels geriatres que treballen en el medi residencial, com també dels canvis en l’organització del sistemes d’atenció socials i sanitaris, que s’intenten adaptar alhora a l’evolució de la pròpia estructura social, sobretot pel que fa a l’atenció a les persones grans dependents o en risc d’adquirir aquesta condició, i participam en un sector sociosanitari emergent, que no lliure d’entrebancs, intenta assumir el lideratge d’una assistència tan complexa com necessària i dinàmica. ; En el contexto del envejecimiento progresivo de la población, fruto por una parte del descenso de la natalidad y por otro de la prolongación de la esperanza de vida para todas las edades, la asistencia a la vejez supone un reto para los que actuamos ya sea desde el ámbito del sector sanitario como desde el social, ya sea como proveedores de servicios o como gestores de recursos. Y esto es así porque los recursos son limitados y la proyección de la población potencialmente usuaria es cada vez más numerosa tanto en cifras absolutas como porcentuales, además esta población cada vez es más conocedora de sus derechos y su nivel de formación es más elevado. Es en este contexto de oportunidades, pero también cambiante y competitivo, donde la apuesta por impulsar servicios específicos y especializados para atender las necesidades de las personas mayores no puede suponer más que un acierto, si se realiza con el rigor que hoy en dia nos brinda la medicina basada en la evidencia, conjuntamente con una gestión adecuada de los recursos. En este capítulo se pretende plasmar la aportación que hemos hecho desde unidades asistenciales geriátricas los distintos profesionales que participamos con un nexo común, como es el del ejercicio de la asistencia geriátrica especializada dependiente del servicio de salud de Mallorca. Entendemos la trascendencia de la labor de los geriatras que trabajan en el medio residencial, así como de los cambios en la organización de los sistemas de atención sociales y sanitarios, que intentan adaptarse a su vez a la evolución de la propia estructura social, sobre todo en lo que respecta a la atención a las personas mayores dependientes o en riesgo de adquirir esta condición, y participamos en un sector sociosanitario emergente, que no libre de amenazas, intenta asumir el liderazgo de una asistencia tan compleja como necesaria y dinámica.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 151-189
Identificador:  9788483841631
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess