Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de necessitats i proposta d’un model d’atenció i de cura sociosanitària a Eivissa
Autor/es Ferrer Cardona, Margarita
Matèries en català: Assistència sanitària -- Illes Balears -- Eivissa
Matèries en castella: Asistencia sanitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Medical care -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Medical sciences
Resum-abstract:  L’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15 desembre), juntament amb la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, ha determinat la importància del fet que els estaments que aborden les polítiques sanitàries i socials de cada comunitat comptin amb un coneixement de la realitat dels col·lectius amb necessitats d’atenció pel seu grau de fragilitat i de vulnerabilitat, dels recursos i dels serveis existents i dels necessaris per donar-los una atenció adequada a les seues necessitats. A Eivissa, des del Departament de Política Social i Sanitària del Consell d’Eivissa, es va considerar la importància i la necessitat de portar a terme un estudi de la situació i les necessitats actuals de la població de l’illa d’Eivissa amb problemàtica sociosanitària, atès que per a Eivissa únicament hi havia un esborrany d’un pla sociosanitari realitzat per la Conselleria de Sanitat i Benestar Social del Consell d’Eivissa i Formentera (actualment Consell d’Eivissa) l’any 2000, el qual no es va arribar a aprovar ni a difondre. L’altre document existent era un Pla sociosanitari de les Illes Balears, elaborat pel Govern de les Illes Balears, que abordava la situació i les necessitats de les quatre illes Balears. L’estudi va prendre com a punt de partida, juntament amb el coneixement d’estudis semblants i la bibliografia existent, la coordinació amb els ens públics de les altres illes de la comunitat balear, tant d’àmbit social com sanitari. El Servei de Salut del Govern de les Illes Balears estava també elaborant el seu propi pla i a Menorca també estaven treballant en el seu des de l’àmbit social. Per a Eivissa, així doncs, es va considerar la necessitat de desenvolupar un pla sociosanitari que portàs a terme una acció integrada i compactada entre els serveis socials i els serveis de salut en un pla d’atenció sociosanitària i de prevenció i atenció a la dependència per a Eivissa que estudiàs i organitzàs ambdós models i que definís els recursos, les necessitats, els col·lectius d’atenció i els seus graus de dependència, els circuits i la coordinació dels diferents serveis i recursos. L’estudi es va consolidar en el Pla d’atenció sociosanitària i de prevenció i atenció a la dependència d’Eivissa 2009-2014. ; La entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE núm. 299, de 15 de diciembre), juntamente con la Ley 4/2009, del 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares, ha determinado la importancia del hecho de que los estamentos que abordan las políticas sanitarias y sociales de cada comunidad cuenten con un conocimiento de la realidad de los colectivos con necesidades de atención por su grado de fragilidad y de vulnerabilidad, de los recursos y de los servicios existentes y de los necesarios para darles una atención adecuada a sus necesidades. En Ibiza, desde el Departamento de Política Social y Sanitaria del Consejo de Ibiza, se consideró la importancia y la necesidad de llevar a término un estudio de la situación y las necesidades actuales de la población de la isla de Ibiza con problemática sociosanitaria, teniendo en cuenta que para Ibiza únicamente había un borrador de un plan sociosanitario realizado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social del Consejo de Ibiza y Formentera (actualmente Consejo de Ibiza) el año 2000, el cual no se llegó ni a aprobar ni a difundir. El otro documento existente era un Plan sociosanitario de las Islas Baleares, elaborado por el Gobierno de las Islas Baleares, que abordaba la situación y las necesidades de las cuatro Islas Baleares. El estudio tomó como punto de partida, juntamente con el conocimiento de estudios parecidos y la bibliografía existente, la coordinación con los entes públicos de las otras islas de la comunidad balear, tanto de ámbito social como sanitario. El Servicio de Salud del Gobierno de las Islas Baleares estaba también elaborando su propio plan y en Menorca también estaban trabajando en el suyo desde el ámbito social. Para Ibiza, entonces, se consideró la necesidad de desarrollar un plan sociosanitario que llevara a término una acción integrada y compactada entre los servicios sociales y los servicios de salud en un plan de atención sociosanitaria y de prevención y atención a la dependencia para que Ibiza estudiara y organizara sus dos modelos y que definiera los recursos, las necesidades, los colectivos de atención y sus grados de dependencia, los circuitos y la coordinación de los diferentes servicios y recursos. El estudio se consolidó en el Plan de atención sociosanitaria y de prevención y atención a la dependencia de Ibiza 2009-2014.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 125-149
Identificador:  9788483841631
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess