Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La coordinació sociosanitària en el Servei de Salut: una realitat necessària
Autor/es Gómez Picard, Patricia ; Adrover Barceló, Rosa Maria ; Miguélez Chamorro, Angélica
Matèries en català: Salut -- Direcció i administració ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Salud -- España
Matèries en anglès: Health Management ; Medical sciences
Resum-abstract:  La coordinació sociosanitària requereix que les administracions, els gestors i els professionals de l’àmbit social i sanitari s’hi impliquin; que siguin definits d’una manera clara els circuits d’accés als recursos i que es reflexioni profundament sobre la sostenibilitat dels serveis. És indispensable analitzar les alternatives de coordinació en tots els àmbits del Servei de Salut: des de la porta d’entrada al sistema fins a l’àmbit de l’atenció primària en els hospitals i centres sociosanitaris, sense oblidar que és necessari que l’àmbit de la salut i el dels serveis socials estiguin coordinats amb propostes innovadores i factibles per garantir la continuïtat assistencial tant als pacients com a les famílies. L’aposta per la formació del cuidadors informals permet captar persones dependents i cures a domicili millors, amb la reducció dels costos i la millora de l’eficiència consegüents. Definir estratègies des d’una planificació adient és la clau per mesurar els resultats en salut de les persones fràgils, vulnerables i dependents. ; La coordinación sociosanitaria requiere la implicación de las administraciones y de los gestores, de los profesionales del ámbito social y sanitario, una definición clara de los circuitos de acceso a los recursos y una profunda reflexión sobre la sostenibilidad de los servicios. Es indispensable analizar las alternativas de coordinación en los diferentes ámbitos del Servicio de Salud: desde la puerta de entrada al sistema en el ámbito de la atención primaria hacia los hospitales y centros sociosanitarios, sin olvidar la necesaria coordinación entre el ámbito de la salud y el de los servicios sociales, con propuestas innovadoras y factibles, para garantizar la continuidad asistencial tanto para los pacientes como para sus familias. La apuesta por la formación de los cuidadores informales permite la captación de personas dependientes y mejores cuidados a domicilio, con la consiguiente reducción de los costes y la mejora de la eficiencia. La definición de estrategias desde una planificación adecuada es clave para medir los resultados en salud de las personas frágiles, vulnerables y dependientes.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 97-124
Identificador:  9788483841631
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess