Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de les pensions. Realitat i perspectives de futur
Autor/es Comas Barceló, Antonio
Matèries en català: Pensions de jubilació ; Ciències socials
Matèries en anglès: Old age pensions ; Social sciences
Resum-abstract:  L’impacte de la crisi econòmica en el sistema de protecció social, en general, i en el sistema de pensions, en particular, està per veure. En aquests moments assistim tant a Europa com a Espanya a uns anys crucials per al nostre «estat del benestar», que en pot sortir afeblit. Fins fa poc, la consolidació del sistema passava per fer una reforma contínua, de poc calat i amb vista a mitjà termini. Ara es té la sensació que les reformes han de precipitar-se i que les instàncies internacionals han passat de les recomanacions a les exigències. Si els embats són conjunturals, el sistema en pot sortir reforçat, però si són irreversibles pot haver-hi un abans i un després de l’actual crisi. Cent anys de protecció social tenen un valor incalculable, que fins i tot caracteritza el nostre continent davant el món. Atesa la realitat de les pensions a Espanya, cal advocar pel seu enfortiment, però sense dramatitzar els canvis i les reformes que siguin necessaris. La nostra societat està compromesa amb el model, per la qual cosa caldrà defensar-lo amb l’esforç de tots. Sacrificis, retallades i altres mesures legals han de servir per apuntalar el nostre sistema de protecció social, no per desmuntar-lo. La pau social està en joc. ; El impacto de la crisis económica en el sistema de protección social, en general, y en el sistema de pensiones, en particular, está por ver. En estos momentos se está asistiendo tanto en Europa como en España a unos años cruciales para nuestro «estado del bienestar», de los que puede salir debilitado. Hasta fechas recientes la consolidación del sistema pasaba por hacer una reforma continua, de poco calado y con miras a un medio plazo. Ahora se tiene la sensación que las reformas tienen que precipitarse y que las instancias internacionales han pasado de las recomendaciones a las exigencias. Si los embates son coyunturales el sistema puede salir reforzado, pero si son irreversibles puede haber un antes y un después de la actual crisis. Cien años de protección social tienen un valor incalculable, que incluso caracteriza nuestro continente ante el mundo. Vista la realidad de las pensiones en España hay que abogar por su fortalecimiento, pero sin dramatizar los cambios y las reformas que sean precisos. Nuestra sociedad está comprometida con el modelo, por lo que habrá que defenderlo con el esfuerzo de todos. Sacrificios, recortes y otras medidas legales han de servir para apuntalar nuestro sistema de protección social, no para desmontarlo. La paz social está en juego.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 75-96
Identificador:  9788483841631
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess