Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La formació en dependència: radiografia d'una realitat
Autor/es Sánchez Prieto, Lydia ; Orte Socias, María del Carmen
Matèries en català: Persones dependents ; Ciències socials
Matèries en castella: Personas con discapacidad
Matèries en anglès: Dependents ; Social sciences
Resum-abstract:  Els últims anys el nombre de persones en situació de dependència s’ha vist augmentat considerablement i s’han incrementat, a la vegada, les demandes d’aquest col·lectiu. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, apareix amb l’objectiu de respondre a aquestes demandes i engega un extens ventall de serveis, que han de ser gestionats i manejats per professionals adequadament qualificats. No obstant això, les dades dels dos estudis examinats en aquest article semblen assenyalar que és necessària una formació especialitzada més àmplia i exhaustiva per capacitar aquests professionals seguint el sistema de qualitat exigit per la llei. Per això, es recomana apostar per una formació especialitzada multidisciplinària, orientada a cobrir tant aspectes teòrics com pràctics, especialment basada en cursos de postgrau i d’especialització. A la vegada, reflecteix que el sistema per a l’autonomia personal i atenció a la dependència fomenta l’aparició de noves ocupacions que, principalment, seran cobertes pels professionals més ben qualificats. ; En los últimos años, el número de personas en situación de dependencia se ha visto aumentado considerablemente, incrementando, a su vez, las demandas de este colectivo. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, aparece con el objetivo de responder a esas demandas, poniendo en marcha un extenso abanico de servicios, que deben ser gestionados y manejados por profesionales adecuadamente cualificados. No obstante, los datos de los dos estudios examinados en este artículo parecen señalar que es necesaria una formación especializada más amplia y exhaustiva para capacitar a estos profesionales siguiendo el sistema de calidad exigido por la ley. Por lo que se recomienda apostar por una formación especializada multidisciplinaria, orientada a cubrir tanto aspectos teóricos como prácticos, especialmente basada en cursos de post-grado y de especialización. A su vez, refleja que el Sistema para la Autonomía personal y Atención a la dependencia fomenta la aparición de nuevos empleos que, principalmente, serán cubiertos por los profesionales mejor cualificados.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 347-388
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess