Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Qualitat de vida i educació de la gent gran
Autor/es Fernández Coll, Cristina ; Macías González, Liberto ; Orte Socias, María del Carmen
Matèries en català: Qualitat de vida ; Persones grans
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Quality of life ; Older people
Resum-abstract:  Presentam els resultats de l’estudi sobre qualitat de vida realitzat a una mostra d’alumnat del programa universitari per a majors de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la Universitat de les Illes Balears. L’estudi recull dades sociodemogràfiques de l’alumnat i altres dades sobre salut, integració social, activitats d’oci i temps lliure i ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. S’obtenen resultats positius en la majoria de les variables analitzades que formen part del constructe qualitat de vida. L’alumnat analitzat que cursa aquest programa, i respecte a la població general, presenta unes puntuacions molt favorables. Si hi ha estudis longitudinals posteriors, podran aportar informació més precisa per veure si el fet de participar en un programa educatiu influeix positivament en la seva percepció de qualitat de vida i instaura un nou patró d’actituds i comportaments que contribueixi a aquesta millora. ; Presentamos los resultados del estudio sobre calidad de vida realizado a una muestra de alumnado del programa universitario para mayores de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la Universitat de les Illes Balears. El estudio recoge datos sociodemográficos del alumnado y otros datos sobre salud, integración social, actividades de ocio y tiempo libre y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Se obtienen resultados positivos en la mayoría de las variables analizadas que forman parte del constructo calidad de vida. El alumnado analizado que cursa este programa, y respecto a la población general, presenta unas puntuaciones muy favorables. Estudios longitudinales posteriores podrán aportar información más precisa sobre si el hecho de participar en un programa educativo influye positivamente en su percepción de calidad de vida e instaura un nuevo patrón de actitudes y comportamientos que contribuye en esta mejora.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 215-239
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess