Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Legislació i normativa sobre gent gran: una aproximació
Autor/es Arregui Álava, M. Rosa A.
Matèries en català: Persones grans -- Situcaió legal,lleis, etc.
Matèries en castella: Ancianos ; Legislación
Matèries en anglès: Older people -- Law and legislation
Resum-abstract:  Partint de la Declaració Universal dels Drets Humans i passant per la Constitució Espanyola, arribarem a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Enunciat a les normes fonamentals el nou repartiment competencial, una sèrie de reials decrets varen fer efectives les transferències de competències de l’Estat a l’Administració autonòmica. Al mateix temps, es va produint l’entrega de part d’aquestes mateixes competències als consells insulars. Paral·lelament es va promulgant la normativa autonòmica bàsica reguladora de l’acció social . Lleis i decrets n’estableixen el marc legislatiu, enllaçat amb l’estatal i complementant-lo. De la regulació de les condicions d’obertura dels centres de persones majors, a les ajudes específiques per a aquest col·lectiu. De les prestacions econòmiques als programes de vacances. I com a punt d’arribada, el Pla Estratègic de persones majors. ; Partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y pasando por la Constitución Española, llegaremos al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Enunciado en las normas fundamentales el nuevo reparto competencial, una serie de reales decretos harán efectivas las transferencias de competencias del Estado a la Administración Autonómica. A la vez, se va produciendo la entrega de parte de esas mismas competencias a los consejos insulares. Paralelamente, se promulga la normativa autonómica básica reguladora de la acción social. Leyes y decretos establecen el marco legislativo propio, engarzado con el estatal y complementándolo. De la regulación de las condiciones de apertura de los centros de personas mayores, a las ayudas específicas para dicho colectivo. De las prestaciones económicas a los programas vacacionales. Y como punto de llegada, el Plan Estratégico de personas mayores.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 239-266
Identificador:  9788483840665
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess