Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació i persones grans: evolució i característiques de l’alumnat de la UOM (1998-2008)
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme ; Macías González, Liberto ; Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Persones grans -- Educació ; Educació
Matèries en castella: Ancianos ; Educación
Matèries en anglès: Older people Education ; Education
Resum-abstract:  Aquest article pretén donar una visió global de l’actual situació de l’educació d’adults, amb especial referència a l’educació de persones grans, i oferir-ne una panoràmica internacional, nacional i, finalment, autonòmica. En primer lloc i a grans trets, descrivim la situació general de l’envelliment. En l’apartat segon, abordam l’educació permanent, l’aprenentatge al llarg de tota la vida i la rellevància que ha anat adquirint fins a l’actualitat. Seguidament, fem un recorregut pels programes universitaris per a majors (PUM), des de l’inici fins al moment actual, i ens centram en el PUM de la Universitat de les Illes Balears, el qual, després de deu anys de funcionament (des del curs acadèmic 1998-1999), ha anat adaptant-se a les necessitats del col·lectiu de persones grans i de la Universitat mateixa. En l’apartat següent, abordam el tema de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina de comunicació i contribució en la millora de la qualitat de vida de les persones grans. Finalment, posam l’accent en la qualitat de vida de les persones grans i en alguns dels canvis experimentats per aquestes persones després d’haver participat en un dels programes de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB. ; Este artículo pretende dar una visión global de la actual situación de la educación de adultos, con especial referencia a la educación de personas mayores, ofreciendo una panorámica a nivel internacional, nacional y finalmente autonómico. En primer lugar y a grandes rasgos, describimos la situación general del envejecimiento. En el apartado segundo abordamos la educación permanente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la relevancia que ha ido adquiriendo hasta la actualidad. Seguidamente hacemos un recorrido por los programas universitarios para mayores (PUM), desde su inicio hasta el momento actual, centrándonos en el PUM de la Universitat de les Illes Balears, el cual después de diez años de funcionamiento, desde el curso académico 1998-1999, ha ido adaptándose a las necesidades del colectivo de personas mayores y de la misma Universitat. En el apartado siguiente abordamos el tema de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta de comunicación y contribución en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Finalmente ponemos el acento en la calidad de vida de los mayores y en algunos de los cambios experimentados por estas personas después de haber participado en uno de los programas de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 203-237
Identificador:  9788483840665
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess