Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’envelliment demogràfic a les Illes Balears
Autor/es Carretero Quevedo, Silvia
Matèries en català: Envelliment -- Illes Balears ; Ciències socials
Matèries en castella: Envejecimiento -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Age distribution (Demography) Spain Balearic Islands ; Social sciences
Resum-abstract:  El 13,7% de la població balear té 65 anys o més i una taxa de dependència respecte a la població en edat activa del 19,5%. Encara que les Illes Balears tenen una de les poblacions menys envellides per comparació a d’altres comunitats autònomes, la seva pròpia dinàmica demogràfica no les exclou del procés d’envelliment que, en general, s’experimenta en tots els països desenvolupats. A partir de l’any 2010 iniciaran la transició al grup de la gent gran les generacions més nombroses de l’estructura per edat, amb un pic que es produirà cap a 2030, quan ja s’incloguin en aquest grup les cohorts nascudes durant el moment més intens del baby boom. Aquesta transició tindrà com a conseqüència un progressiu augment de la població de gent gran i de les taxes de dependència, perquè simultàniament les generacions que passin a formar el grup d’edat adulta, minvades com a conseqüència del descens de la natalitat, no podran compensar l’eixamplament de la piràmide d’edat pel vèrtex. Gairebé la meitat dels municipis de la comunitat autònoma ja presenten indicadors alts d’envelliment amb una edat mitjana superior a 40 anys, taxes de dependència superiors al 15%, índexs d’envelliment superiors a 1 i pesos relatius de la població de gent gran elevats. ; El 13,7% de la población balear tiene 65 o más años y una tasa de dependencia con respecto a la población en edad activa de 19,5%. Aunque las Illes Balears tiene una de las poblaciones menos envejecidas en comparación con otras comunidades autónomas, su propia dinámica demográfica no la excluye del proceso de envejecimiento que, en general, se está experimentando en todos los países desarrollados. A partir del año 2010 inician la transición al grupo de los mayores las generaciones más numerosas de la estructura por edad, con un pico que se producirá hacia el 2030, cuando ya se incluyan en ese grupo las cohortes nacidas durante el momento más intenso del baby boom. Esta transición tendrá como consecuencia un progresivo aumento de la población mayor y de las tasas de dependencia, porque simultáneamente las generaciones que pasen a formar el grupo de edad adulta, mermadas como consecuencia del descenso de la natalidad, no podrán compensar el ensanchamiento de la pirámide de edad por el vértice. Casi la mitad de los municipios de la comunidad autónoma ya presentan indicadores altos de envejecimiento con una edad media superior a 40 años, tasas de dependencia superiores al 15%, índices de envejecimiento superiores a 1 y pesos relativos de la población mayor elevados.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 17-35
Identificador:  9788483840665
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess