Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

'vives' apareix 21 vegades a 21 documents
'margalida' apareix 28 vegades a 28 documents


Aproximació a l’estudi sobre la convivència escolar a ESO  - Escoda, Marta ; Vives, Margalida ; Oliver, Josep Lluis
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 202-219
Resum-Abstract: [cat] El present capítol resumeix l’estudi sobre la convivència escolar realitzat a les Illes Balears a les aules d’educació secundària. Dit estudi està dividit en tres blocs. El primer tracta sobre la valoració que alumnat, professorat (especialment tutors), equips d’orientació i equips directius fan sobre la valoració de la convivència escolar. El segon bloc analitza els obstacles a la convivència, especialment el gran problema que preocupa tota la societat, que és l’assetjament escolar. Significativa és la comparació entre els resultats del 2010 i els obtinguts el 2017, sobretot si es té present la implementació, en els darrers anys, del protocol de prevenció i intervenció de situacions d’assetjament escolar a les illes Balears. Finalment, el capítol destaca dos elements al tercer bloc dedicat a les propostes i intervencions per a construir la convivència: la primera, relacionada amb la percepció d’alumnat i professorat sobre si els alumnes escolten dins les aules i si s’esforcen per aprendre. Finalment, s’incorpora també la visió de l’equip directiu i de l’equip d’orientació sobre accions i activitats relacionades amb la tolerància i la igualtat. ; [spa] El presente capítulo resume el estudio sobre convivencia escolar realizado en las Islas Baleares en las aulas de educación secundaria. Dicho estudio, está dividido en tres bloques. El primero trata sobre la valoración que alumnado, profesorado (especialmente tutores), equipos de orientación y equipos directivos, hacen sobre la convivencia escolar. El segundo bloque analiza los obstáculos a la convivencia, especialmente el gran problema que preocupa a toda la sociedad, el acoso escolar. Significativa es la comparación entre los resultados del 2010 y los obtenidos en el 2017, sobre todo si se tiene presente la implementación, en los últimos años, del protocolo de prevención e intervención de situación de acoso escolar en las Islas Baleares. Finalmente, el capítulo destaca dos elementos en el tercer bloque dedicado a las propuestas e intervenciones para construir la convivencia: la primera, relacionada con la percepción del alumnado y profesorado sobre si los alumnos escuchan en las aulas y si se esfuerzan para aprender. Finalmente, se incorpora también la visión del equipo directivo y del equipo de orientación sobre acciones y actividades relacionadas con la tolerancia y la igualdad.
Matèries en català: Educació ; Convivència escolar
Matèries en anglès: Education ; Home and school
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.0009842 - 18 p. - Ver registro completo

Centre educatiu proveïdor de serveis i recursos de suport a la inclusió: el centre Joan Mesquida  - Platel Vives, Margalida ; Robles Mateo, Javier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 440-453
Resum-Abstract: [cat] Amb l’objectiu de fomentar l’escolarització de tot l’alumnat als centres ordinaris, el centre educatiu Joan Mesquida, d’Aproscom Fundació, juntament amb la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, duu a terme el primer projecte de centre educatiu proveïdor de serveis i recursos de suport a la inclusió de les Illes Balears. Gràcies a aquest projecte, els centres ordinaris reben l’acompanyament d’un servei especialitzat per ajustar la seva intervenció educativa a les necessitats de cada alumne/a. ; [spa] Con el objetivo de fomentar la escolarización de todo el alumnado en los centros ordinarios, el centro educativo Joan Mesquida, de Aproscom Fundació, junto con la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, lleva a cabo el primer proyecto de centro educativo proveedor de servicios y recursos de apoyo a la inclusión de las Islas Baleares. Gracias a este proyecto, los centros ordinarios reciben el acompañamiento de un servicio especializado para ajustar su intervención educativa a las necesidades de cada alumno/a.
Matèries en català: Educació inclusiva
Matèries en anglès: Inclusive education -- Spain -- Illes Balears
Identificador: 1889-805X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.0009842 - 14 p. - Ver registro completo

Bones pràctiques per combatre l’absentisme escolar a secundària a les Illes Balears  - Amer, Joan ; Vives, Margalida ; Pascual, Belén ; Félix, María ; Tamayo, Alejandro
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 270-286
Resum-Abstract: [cat] L’absentisme escolar és una problemàtica en la qual intervenen aspectes personals, familiars, escolars, comunitaris i socioeconòmics. Per combatre’l, els centres de les Illes Balears disposen d’un protocol facilitat per la Conselleria d’Educació. L’objectiu del capítol és estudiar les bones pràctiques per lluitar contra l’absentisme en centres de secundària de les Illes Balears. S’escullen aquells centres que, tot i que són en zones poblacionals on podria haver-hi més risc social, presenten baixos índexs d’absentisme. Es fa una selecció de centres, també, tenint en compte criteris de representativitat territorial i que inclou el conjunt de les Illes Balears. La metodologia és qualitativa, amb 42 entrevistes entre equips directius, orientadors i tutors d’11 centres diferents. Els principals resultats apunten a una adaptació del protocol adequada i les actuacions contra l’absentisme als centres i, alhora, a una necessitat que es treballi més amb les famílies. ; [spa] El absentismo escolar es una problemática donde intervienen aspectos personales, familiares, escolares, comunitarios y socioeconómicos. Para combatirlo, los centros de las Illes Balears disponen de un protocolo facilitado por la Consejería de Educación. El objetivo del capítulo es estudiar las buenas prácticas para luchar contra el absentismo en centros de secundaria de las Illes Balears. Se escogen aquellos centros que, a pesar de estar en zonas poblacionales donde podría haber más riesgo social, presentan bajos índices de absentismo. Se lleva a cabo una selección de centros también atendiendo a criterios de representatividad territorial y que incluye el conjunto de las Illes Balears. La metodología es cualitativa, con 42 entrevistas entre equipos directivos, orientadores y tutores de 11 centros diferentes. Los principales resultados apuntan a una adecuada adaptación del protocolo y las actuaciones contra el absentismo en los centros y, a su vez, una necesidad de trabajar más con las familias.
Matèries en català: Absentisme escolar -- Illes Balears -- Estadístiques
Matèries en anglès: School attendance -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.5008202 - 17 p. - Ver registro completo

El sistema educatiu a les Illes Balears  - Moyà, Pere ; Bauzà, Antoni ; Amer, Joan ; Vives, Margalida
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 52-76
Resum-Abstract: [cat] El capítol següent pretén presentar, de manera general, els principals indicadors educatius del règim general de les Illes Balears. D’aquesta manera, s’analitzen dades de la matrícula, la promoció, la idoneïtat i la repetició com a indicadors bàsics del sistema educatiu. Cada un d’aquests és desglossat per illa, gènere i origen de l’alumnat (estranger/no estranger) en cada etapa educativa (primària, secundària i batxillerat) del sistema educatiu del règim general, tenint com a referència el curs 2017-2018. Cal destacar que a cada apartat incloem, com a valor afegit, una mirada evolutiva des del curs 2012- 2013 en la majoria dels casos. Aquestes dades no solament ens permeten de contextualitzar les primeres dades descrites del curs 2017-2018, sinó que també amb elles podem revisar el camí recorregut en aquest període, tenint present, per exemple, l’augment progressiu d’alumnat a la nostra comunitat i com es reacciona a reptes educatius des de l’àmbit autonòmic, com ara la resposta a l’alumnat estranger, la repetició en determinats cursos o el descens de l’abandonament escolar, especialment entre els alumnes de setze i disset anys. ; [spa] El siguiente capítulo pretende presentar, de forma general, los principales indicadores educativos del régimen general de las Islas Baleares. De esta forma, se analizan datos como la matricula, la promoción, la idoneidad y la repetición como indicadores básicos del sistema educativo. Cada indicador anteriormente citado se desglosa por isla, sexo y origen del alumnado (extranjero/no extranjero) de cada etapa educativa (primaria, secundaria y bachillerato) del sistema educativo de régimen general, teniendo como referencia el curso 2017-2018. A destacar que a lo largo de cada apartado se incluye, como valor añadido, una mirada evolutiva desde el curso 2012-2013 en la mayoría de casos. Estos datos no sólo permiten contextualizar los primeros datos descritos del curso 2017-2018, sino que permiten también revisar el camino recorrido en este período, teniendo presente, por ejemplo, el aumento progresivo de matrícula de alumnado en nuestra comunidad autónoma y qué respuesta se da a los retos educativos autonómicos, como la respuesta educativa al alumnado extranjero, la repetición en determinados cursos o la disminución del abandono escolar, especialmente de los alumnos de entre 16 y 17 años.
Matèries en català: Educació ; Sistema educatiu -- Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.5008202 - 25 p. - Ver registro completo