Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

oliver (22) lluis (48) josep (33)


Experiències nacionals, locals i internacionals «d’altres» construccions escolars en l’etapa de l’educació infantil  - Fernández, Miren ; Oliver, Josep Lluis
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 447-462
Resum-Abstract: Les directrius arquitectòniques vinculades a la pedagogia i, consegüentment, en l’organització de l’espai escolar han suscitat un interès permanent en acadèmics i pràctics. Al respecte, aquest article descriu experiències nacionals, locals i internacionals sobre els canvis que es duen a terme en algunes construccions escolars en l’etapa d’educació infantil. ; Las directrices arquitectónicas vinculadas a la pedagogía y, consecuentemente, a la organización escolar han suscitado un interés permanente en académicos y prácticos. Al respecto, este artículo describe una serie de experiencias nacionales, locales e internacionales sobre los cambios que se están produciendo en algunas construcciones escolares en la etapa de educación infantil.
Matèries en català: Edificis escolars
Matèries en anglès: School buildings Study and teaching (Preschool)
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.9040666 - 16 p. - Ver registro completo

Aproximació a l’estudi sobre la convivència escolar a ESO  - Escoda, Marta ; Vives, Margalida ; Oliver, Josep Lluis
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 202-219
Resum-Abstract: [cat] El present capítol resumeix l’estudi sobre la convivència escolar realitzat a les Illes Balears a les aules d’educació secundària. Dit estudi està dividit en tres blocs. El primer tracta sobre la valoració que alumnat, professorat (especialment tutors), equips d’orientació i equips directius fan sobre la valoració de la convivència escolar. El segon bloc analitza els obstacles a la convivència, especialment el gran problema que preocupa tota la societat, que és l’assetjament escolar. Significativa és la comparació entre els resultats del 2010 i els obtinguts el 2017, sobretot si es té present la implementació, en els darrers anys, del protocol de prevenció i intervenció de situacions d’assetjament escolar a les illes Balears. Finalment, el capítol destaca dos elements al tercer bloc dedicat a les propostes i intervencions per a construir la convivència: la primera, relacionada amb la percepció d’alumnat i professorat sobre si els alumnes escolten dins les aules i si s’esforcen per aprendre. Finalment, s’incorpora també la visió de l’equip directiu i de l’equip d’orientació sobre accions i activitats relacionades amb la tolerància i la igualtat. ; [spa] El presente capítulo resume el estudio sobre convivencia escolar realizado en las Islas Baleares en las aulas de educación secundaria. Dicho estudio, está dividido en tres bloques. El primero trata sobre la valoración que alumnado, profesorado (especialmente tutores), equipos de orientación y equipos directivos, hacen sobre la convivencia escolar. El segundo bloque analiza los obstáculos a la convivencia, especialmente el gran problema que preocupa a toda la sociedad, el acoso escolar. Significativa es la comparación entre los resultados del 2010 y los obtenidos en el 2017, sobre todo si se tiene presente la implementación, en los últimos años, del protocolo de prevención e intervención de situación de acoso escolar en las Islas Baleares. Finalmente, el capítulo destaca dos elementos en el tercer bloque dedicado a las propuestas e intervenciones para construir la convivencia: la primera, relacionada con la percepción del alumnado y profesorado sobre si los alumnos escuchan en las aulas y si se esfuerzan para aprender. Finalmente, se incorpora también la visión del equipo directivo y del equipo de orientación sobre acciones y actividades relacionadas con la tolerancia y la igualdad.
Matèries en català: Educació ; Convivència escolar
Matèries en anglès: Education ; Home and school
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2034855 - 18 p. - Ver registro completo

Emancipació dels joves extutelats: situació actual i reptes de futur  - Ballester Brage, Lluís ; Oliver, Josep Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 281-295
Resum-Abstract: Aquest treball pretén fer una presentació resumida de la recerca sobre l’emancipació dels joves extutelats per l’administració pública. S’hi descriuen les principals característiques de la recerca, així com les conclusions dels tres estudis que inclou: anàlisi de quatre organitzacions del tercer sector, de quatre comunitats autònomes diferents, que col·laboren amb l’administració pública; anàlisi dels expedients d’una mostra de 64 joves extutelats; anàlisi de les seves trajectòries mitjançant històries de vida. A les conclusions es plantegen també les principals tendències, pel que fa a l’emancipació, que s’han debatut al llarg dels darrers anys i sobre les quals hi ha un consens bastant desenvolupat en la comunitat científica i professional. ; Este trabajo pretende hacer una presentación resumida de la investigación sobre la emancipación de los jóvenes ex tutelados por la administración pública. Se describen las principales características de la investigación, así como las conclusiones de los tres estudios que incluye: análisis de cuatro organizaciones del tercer sector, de cuatro comunidades autónomas diferentes, que colaboran con la administración pública; análisis de los expedientes de una muestra de 64 jóvenes extutelados; análisis de sus trayectorias mediante historias de vida. En las conclusiones se plantean también las principales tendencias, en cuanto a la emancipación, que se han debatido en los últimos años y sobre las que existe un consenso bastante desarrollado en la comunidad científica y profesional.
Matèries en català: Joves -- Emancipació
Matèries en anglès: Slaves Emancipation
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2034855 - 15 p. - Ver registro completo

Relació entre la despesa per estudiant i els resultats acadèmics  - Mascaró, Aina ; Rojas, Rocío ; Oliver, Josep Lluis
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 306-317
Resum-Abstract: [cat] Aquest treball pretén fer una revisió sobre els resultats que ens aporta la literatura amb referència a la relació entre la despesa econòmica per estudiant i els resultats acadèmics. Fent una ullada a la situació dels darrers anys, ens adonam de la relació existent entre l’èxit acadèmic i els recursos destinats a l’educació, i pretenem indagar si la despesa realitzada per les administracions en l’educació pública és un factor clau. És una realitat la idea social que com més inverteixin els governs en educació, millors seran els resultats dels alumnes, i volem comprovar si la idea que en té la societat és l’encertada i, per tant, s’hauria de destinar més pressupost a l’educació. ; [spa] Este trabajo pretende hacer una revisión sobre los resultados que nos aporta la literatura en referencia a la relación entre el gasto económico por estudiante y los resultados académicos. Dando un vistazo a la situación de los últimos años, nos damos cuenta de la relación existente entre el éxito académico y los recursos destinados a la educación, y pretendemos indagar si el gasto realizado por las Administraciones en educación pública es un factor clave. Es una realidad la idea social de que a más inviertan los gobiernos en educación, mejores serán los resultados de los alumnos, y queremos comprobar si la idea que tiene la sociedad es la acertada y por lo tanto, se tendría que destinar más presupuesto a la educación.
Matèries en català: Cost ; Educació ; Estudiants
Matèries en anglès: Education ; Cost ; Students
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.2034855 - 12 p. - Ver registro completo