Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

'escoda' apareix 7 vegades a 7 documents
'marta' apareix 13 vegades a 13 documents


Dades sobre assetjament escolar  - Escoda, Marta
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 503-520
Resum-Abstract: Aquest article presenta la realitat de la problemàtica de l’assetjament escolar en forma de dades. S’analitza l’evolució de la investigació sobre aquest fenomen en l’àmbit internacional, nacional i autonòmic, des dels inicis els anys setanta fins a l’actualitat. Els estudis han anat canviant des d’una perspectiva més descriptiva i clínica a una perspectiva explicativa d’aquest fenomen més educativa, grupal i sistèmica. ; Este artículo presenta la realidad de la problemática del bullying en forma de datos. Se analiza la evolución de la investigación sobre este fenómeno a nivel internacional, nacional y autonómica, desde sus inicios en los años setenta hasta el momento actual. Los estudios han cambiado des de una perspectiva más descriptiva y clínica a una perspectiva explicativa de este fenómeno más educativa, grupal y sistémica.
Matèries en català: Assetjament escolar
Matèries en anglès: Bullying in schools
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.08904 - 18 p. - Ver registro completo

Reflexions sobre l’expulsió d’alumnes a les Illes Balears  - Escoda, Marta ; Font, Jaume
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 176-188
Resum-Abstract: [cat] El present article analitza el procediment disciplinari —en concret, les expulsions— que s’aplica als centres docents de les Illes Balears. L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en les seves memòries anuals, indica que els centres treballen cada vegada millor la prevenció de la convivència, i que aquestes millores han tingut repercussions directes en certs aspectes com la minva de l’assetjament escolar. Tot i això, també és cert que any rere any es comptabilitzen un gran nombre d’expulsions i alumnes expulsats dels centres com a mesura disciplinària. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de seguir millorant la convivència dels nostres centres, l’article argumenta i reflexiona sobre la necessitat d’un canvi metodològic pel que fa a les expulsions que s’hauria de concretar, també, en una modificació de la normativa que regula i permet l’actual procediment disciplinari: el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. ; [spa] El presente artículo analiza el procedimiento disciplinario —en concreto, las expulsiones— que se aplica en los centros docentes de las Islas Baleares. El Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en sus memorias anuales, indica que los centros trabajan cada vez mejor respecto a la prevención de la convivencia. Estas mejoras han tenido repercusiones directas en ciertos aspectos, como una bajada del acoso escolar. Sin embargo, también es cierto que año tras año se contabilizan un gran número de expulsiones y alumnos expulsados de los centros como medida disciplinaria. Por este motivo, y con el objetivo de seguir mejorando la convivencia de nuestros centros, el artículo argumenta y reflexiona sobre la necesidad de un cambio metodológico en cuanto a las expulsiones, que debería concretarse, también, en una modificación de la normativa que regula y permite el actual procedimiento disciplinario: el Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares.
Matèries en català: Alumnes--Expulsió -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Educació ; Convivència escolar -- Illes Balears ; Disciplina escolar -- Illes Balears
Matèries en anglès: Student expulsion -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Education ; School discipline -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.871232 - 13 p. - Ver registro completo

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar als centres educatius de les Illes Balears  - Pocoví, Maria Isabel ; Escoda, Marta
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 521-540
Resum-Abstract: L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació i Universitat, el març de 2016, presenta el Protocol de prevenció, detecció i intervenció en assetjament escolar en els centres educatius de les Illes Balears. El present article explica els aspectes més significatius d’aquest protocol: el procés d’elaboració, la seva filosofia i els punts específics que inclou. ; El Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació i Universitat, el mes de marzo de 2016, presenta el Protocolo de prevención, detección e intervención en acoso escolar en los centros educativos de las Islas Baleares. El presente artículo explica los aspectos más significativos de este protocolo: su proceso de elaboración, su filosofía i los puntos específicos que contempla.
Matèries en català: Assetjament escolar ; Educació
Matèries en anglès: Bullying in schools ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.262328 - 20 p. - Ver registro completo

Recursos de suport al sistema educatiu de les Illes Balears: l’atenció a la diversitat en temps de confinament  - Escoda, Marta ; Gomila, M. Antònia
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 86-94
Resum-Abstract: [cat] En el context escolar actual, divers i plural, l’atenció a la diversitat esdevé un element central del sistema educatiu. En una escola inclusiva, l’organització escolar ha de crear i posar a disposició de tota la comunitat educativa els mecanismes necessaris per garantir que tot l’alumnat, sense excepció, rep l’atenció que necessita per desenvolupar les seves capacitats al màxim. ; [spa] En el contexto escolar actual, diverso y plural, la atención a la diversidad se convierte en un elemento central del sistema educativo. En una escuela inclusiva, la organización escolar tiene que crear y poner a disposición de toda la comunidad educativa los mecanismos necesarios para garantizar que todo el alumnado, sin excepción, reciba la atención que necesita para desarrollar sus capacidades al máximo.
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia) ; Ensenyament -- Illes Balears ; Pandèmia
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands ; COVID-19 (Disease) ; Pandemic
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.262328 - 9 p. - Ver registro completo

Els programes de reforç, orientació i suport (PROA)  - Escoda, Marta ; Pérez, Miguel Ángel ; Taltavull, Magdalena
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 138-151
Resum-Abstract: [cat] Reflexió sobre els programes de reforç, orientació i suport (PROA), un programa d’àmbit estatal aplicat en el context de les Illes Balears. Es fa una revisió històrica del que han estat aquests programes des dels seus inicis fins a l’actualitat. En primer lloc, s’analitzen els primers anys en els quals s’inicia el PROA, des del 2005 fins al 2011. En segon lloc, s’analitza la reactivació del PROA dels anys 2017 al 2020, moment en què, a més del Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) realitzat durant el curs escolar, també s’inicia el PAE d’estiu. En tercer lloc, s’analitza el PROA+ del curs 2020-2021, un programa dirigit a compensar les desigualtats provocades per la crisi sanitària. En els diferents apartats, també es tenen en compte altres programes que la nostra comunitat autònoma va posar en marxa amb objectius semblants al PROA. Finalment, a mode de conclusió, s’extreuen aspectes positius i de millora de cara a l’elaboració de programes de reforç, orientació i suport de futur. ; [spa] Reflexión sobre los programas de refuerzo, orientación y apoyo (PROA), un programa de ámbito estatal aplicado en el contexto de las Illes Balears. Se hace una revisión histórica de lo que han sido estos programas desde sus inicios hasta la actualidad. En primer lugar, se analizan los primeros años en los que se inicia el PROA, desde 2005 hasta 2011. En segundo lugar, se analiza la reactivación del PROA en los años 2017 a 2020, momento en que, además del Programa de Acompañamiento Escolar (PAE) realizado durante el curso escolar, también se inicia el PAE de verano. En tercer lugar, se analiza el PROA+ del curso 2020-2021, un programa dirigido a compensar las desigualdades provocadas por la crisis sanitaria. En los diferentes apartados, también se tienen en cuenta otros programas que nuestra comunidad autónoma puso en marcha con objetivos similares al PROA. Finalmente, a modo de conclusión, se extraen aspectos positivos y de mejora de cara a la elaboración de programas de refuerzo, orientación y apoyo de futuro.
Matèries en català: Programes de millora de l'escola -- Illes Balears ; Educació -- Illes Balears ; Programas de mejora de la eficacia escolar -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: School improvement programs -- Spain -- Balearic Islands ; Education -- Spain -- Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.653424 - 14 p. - Ver registro completo

Aproximació a l’estudi sobre la convivència escolar a ESO  - Escoda, Marta ; Vives, Margalida ; Oliver, Josep Lluis
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 202-219
Resum-Abstract: [cat] El present capítol resumeix l’estudi sobre la convivència escolar realitzat a les Illes Balears a les aules d’educació secundària. Dit estudi està dividit en tres blocs. El primer tracta sobre la valoració que alumnat, professorat (especialment tutors), equips d’orientació i equips directius fan sobre la valoració de la convivència escolar. El segon bloc analitza els obstacles a la convivència, especialment el gran problema que preocupa tota la societat, que és l’assetjament escolar. Significativa és la comparació entre els resultats del 2010 i els obtinguts el 2017, sobretot si es té present la implementació, en els darrers anys, del protocol de prevenció i intervenció de situacions d’assetjament escolar a les illes Balears. Finalment, el capítol destaca dos elements al tercer bloc dedicat a les propostes i intervencions per a construir la convivència: la primera, relacionada amb la percepció d’alumnat i professorat sobre si els alumnes escolten dins les aules i si s’esforcen per aprendre. Finalment, s’incorpora també la visió de l’equip directiu i de l’equip d’orientació sobre accions i activitats relacionades amb la tolerància i la igualtat. ; [spa] El presente capítulo resume el estudio sobre convivencia escolar realizado en las Islas Baleares en las aulas de educación secundaria. Dicho estudio, está dividido en tres bloques. El primero trata sobre la valoración que alumnado, profesorado (especialmente tutores), equipos de orientación y equipos directivos, hacen sobre la convivencia escolar. El segundo bloque analiza los obstáculos a la convivencia, especialmente el gran problema que preocupa a toda la sociedad, el acoso escolar. Significativa es la comparación entre los resultados del 2010 y los obtenidos en el 2017, sobre todo si se tiene presente la implementación, en los últimos años, del protocolo de prevención e intervención de situación de acoso escolar en las Islas Baleares. Finalmente, el capítulo destaca dos elementos en el tercer bloque dedicado a las propuestas e intervenciones para construir la convivencia: la primera, relacionada con la percepción del alumnado y profesorado sobre si los alumnos escuchan en las aulas y si se esfuerzan para aprender. Finalmente, se incorpora también la visión del equipo directivo y del equipo de orientación sobre acciones y actividades relacionadas con la tolerancia y la igualdad.
Matèries en català: Educació ; Convivència escolar
Matèries en anglès: Education ; Home and school
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.653424 - 18 p. - Ver registro completo