Cerca de text


11 documents rellevants a la consulta.

vives (16) barcelo (15) margalida (22)


Efectes del suport social en els alumnes d’un programa universitari per a gent gran. El cas de la UOM  - Vives Barceló, Margalida
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 276-304
Resum-Abstract: Aquest article es basa en el treball realitzat a la tesi doctoral «Els efectes del suport social en els alumnes de la Universitat Oberta per a Gent Gran». En concret, focalitzam la nostra atenció en l’educació de les persones grans, entenent que aquesta forma part del seu oci i temps lliure, però que no per aquest motiu no ha de gaudir de garanties quantitatives i qualitatives. Un cop analitzades les principals característiques de l’educació al llarg de la vida (lifelong learning), ens endinsam en els resultats obtinguts en el nostre treball d’investigació, en què l’objectiu era comprovar si el fet de ser alumne d’un programa universitari per a gent gran, en concret del Diploma Sènior i Diploma Sènior Superior de la UOM, millora la xarxa social i el suport social, emocional, informacional i material, tant en la seva percepció com en la seva recepció, demanda i donació. ; Este artículo se basa en el trabajo realizado en la tesis doctoral «Los efectos del apoyo social en los alumnos de la Universidad Abierta para Mayores». En concreto, focalizamos nuestra atención en la educación de las personas mayores, entendiendo que esta forma parte de su ocio y tiempo libre, pero que no por ello no debe disfrutar de unas garantías cuantitativas y cualitativas. Una vez analizadas las principales características del lifelong learning, nos adentramos en los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, donde el objetivo de éste era comprobar si el hecho de ser alumno de un programa universitario para mayores, en concreto del Diploma Sénior y el Diploma Sénior Superior de la UOM, mejora la red social y el apoyo social emocional, informacional y material; tanto en su percepción como en su recepción, demanda y donación.
Matèries en català: Persones grans Educació ; Educació
Matèries en anglès: Older people Education ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.10903 - 29 p. - Ver registro completo

L’aprenentatge al llarg de la vida com a element clau dins l’envelliment actiu i la qualitat de vida  - Vives Barceló, Margalida
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 238-264
Resum-Abstract: El present article està basat en la tesi doctoral «La importància del suport social a les persones majors. El cas de la Universitat Oberta per a Majors», en què es destaca la importància d’uns bons hàbits al llarg de tota la vida per tenir i mantenir una qualitat de vida al llarg de totes les etapes vitals, especialment a la vellesa. En aquestes línies es podran comprovar els models explicatius de l’envelliment actiu, la relació que tenen amb la qualitat de vida i, el més important, el paper fonamental que té l’aprenentatge al llarg de tota la vida i com és d’important el temps que dedicam a aprendre i la manera en què ho fem. Finalment, s’inclouen, a manera de conclusió, alguns dels elements clau que hem volgut destacar pel que fa a la importància de l’aprenentatge al llarg de tota la vida com a pilar bàsic de l’envelliment actiu i de la qualitat de vida. ; El capítulo que se presenta a continuación está basado en la tesis doctoral «La importància del suport social a les persones majors. El cas de la Universitat Oberta per a Majors», donde se destaca la importancia de unos buenos hábitos a la largo de toda la vida para tener y mantener una calidad de vida a lo largo de las diferentes etapas vitales, especialmente en la vejez. En estas líneas se podrá comprobar cuáles son los modelos explicativos del envejecimiento activo, qué relación tiene con la calidad de vida, y, lo más importante, el papel fundamental que tiene el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como la importancia de a qué y de cómo dedicamos parte de nuestro tiempo al aprendizaje. Finalmente, se incluyen a modo de conclusión algunos elementos clave que hemos querido destacar referentes a la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida, entendiéndolo como pilar básico del envejecimiento activo y de la calidad de vida.
Matèries en català: Persones grans ; Educació
Matèries en anglès: Older people ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.10903 - 27 p. - Ver registro completo

L’educació al llarg de tota la vida com a element clau per a l’envelliment actiu  - Vives Barceló, Margalida
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 234-251
Resum-Abstract: L’envelliment actiu és un dels reptes del segle XXI. En són prova les nombroses iniciatives en l’àmbit internacional i nacional que s’estant duent a terme. Dins aquest concepte multidimensional, l’educació i, en concret l’educació al llarg de tota la vida, hi juga un paper fonamental, no sols com a transmissora de coneixements que poden resultar bàsics per a un envelliment actiu exitós, com ara els aspectes relacionats amb la salut, sinó alhora per potenciar la plena garantia de drets, com el dret a l’educació i el dret a la no-discriminació per raons d’edat. L’educació al llarg de tota la vida també influeix en la promoció d’una imatge positiva i participativa dins de cada un dels entorns on es mou cada persona gran (família, veïnat, societat...). Les experiències formatives de persones grans es poden enfocar des de diferents àmbits, el formal, el no formal i l’informal i, evidentment, no podem negar que cada un influeix en l’altre. El fet és, emperò, que dins l’àmbit formal els programes universitaris per a persones grans han resultat una font educativa exitosa, a causa, entre altres coses, del fet de poder combinar de manera eficaç la resposta a les demandes i a les necessitats dels alumnes grans i, alhora, oferir eines i recursos a les persones grans que possibiliten la seva participació activa en la societat. ; El envejecimiento activo es uno de los retos del siglo XXI. Prueba de esta afirmación son las numerosas iniciativas que tanto en el ámbito internacional como nacional se están llevando a cado. Dentro de este concepto multidimensional, la educación y, en concreto la educación a lo largo de toda la vida, juega un papel fundamental, no sólo como transmisora de conocimientos que pueden resultar básicos para un envejecimiento activo exitoso, como pueden ser los aspectos relacionados con la salud, sino al mismo tiempo para potenciar la plena garantia de derechos, como el derecho a la educación o el derecho a la no discriminación por razón de edad. La educación a lo largo de la vida también influye en la promoción de una imagen positiva y participativa dentro de cada uno de los entornos donde se mueve cada persona mayor (familia, vecindario, sociedad...). Las experiencias formativas de personas mayores se pueden enfocar desde diferentes ámbitos, el formal, el no formal y el informal y, evidentemente, no podemos negar que cada uno influye en los otros. Es, pero, dentro del ámbito formal, donde los programas universitarios para mayores han resultado ser una fuente educativa exitosa, debido a que, entre otros motivos, han podido combinar de forma eficaz la respuesta a las demandas y las necesidades de los alumnos mayores y, al mismo tiempo, proporcionar herramientas y recursos a las personas mayores que posibiliten su participación activa en la sociedad.
Matèries en català: Educació ; Aprenentatge actiu
Matèries en anglès: Education ; Active learning
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.10903 - 18 p. - Ver registro completo

Participació de joves universitàries al projecte europeu «A Bridge of Communication Between Young People and Decision-Maker»  - Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 274-290
Resum-Abstract: Aquest document descriu la participació i els aprenentatges de vuit joves universitàries al projecte europeu emmarcat dins European Project Youth in Action 5.1, al qual participaren joves de cinc països i en el qual es discutí sobre temes com la democràcia, la llibertat d’expressió i de pensament, la participació activa dels joves en la vida pública i la diversitat cultural. ; Este documento describe la participación y los aprendizajes hechos por parte de ocho jóvenes universitarias a través del proyecto europeo enmarcado en European Project Youth in Action 5.1, en el que participaron jóvenes de cinco países y en donde se discutió sobre temas como la democracia, la libertad de expresión y de pensamiento, la participación activa de los jóvenes en la vida pública y la diversidad cultural.
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education ; College students
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.8181436 - 17 p. - Ver registro completo

Avaluació dels efectes del suport social als alumnes de la Universitat Oberta per a Majors  - Vives Barceló, Margalida ; Orte Socias, Maria del Carme
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 296-316
Resum-Abstract: La investigació que es presenta en aquest document vol posar de manifest els efectes que té el programa UOM sobre les xarxes i el suport socials dels seus alumnes. Per aconseguir-ho, es va elaborar un qüestionari en què s’analitzen els tres tipus de suport (emocional, informacional i material) en totes les seves modalitats: recepció, percepció, entrega i demanda de suport. El qüestionari va ser complimentat per noranta- sis alumnes de la UOM i analitzat mitjançant X2 amb el paquet estadístic SPSS. ; La investigación que se presenta en este artículo quiere poner de manifiesto los efectos que tiene el programa UOM en las redes y en el apoyo sociales de sus alumnos. Para conseguirlo, se elaboró un cuestionario con el que se analizan los tres tipos de apoyo (emocional, informacional e instrumental) en todas sus modalidades: recepción, percepción, entrega y demanda de apoyo. El cuestionario fue realizado por noventa y seis alumnos de la UOM y analizado mediante X2 con el paquete estadístico SPSS.
Matèries en català: Educació ; Persones grans Educació
Matèries en anglès: Education ; Older people Education
Identificador: 8460974324
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.8181436 - 21 p. - Ver registro completo

Postgraus virtuals. Prop de deu anys del postgrau especialista universitari en tècniques de resolució de confictes juvenils  - Vives Barceló, Margalida ; Orte Socias, Maria del Carme
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 340-361
Resum-Abstract: Des del curs 2004-2005 a la Universitat de les Illes Balears s’ha fet el postgrau Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils en la modalitat en línia. L’objectiu del capítol que presentam és que sigui un espai de reflexió sobre l’educació en línia (no únicament a distància) en l’educació superior, especialment en els postgraus. Aquest text consisteix, en un primer moment, en una breu descripció de l’estat de la qüestió i es completa amb les reflexiones pròpies centrades en l’experiència i la veu dels alumnes, informació acumulada al llarg de les nou edicions que s’han dut a terme. A partir d’aquestes dues fonts d’informació, s’aporten elements de debat referents al futur i als reptes de l’educació superior a distància. ; Desde el curso 2004-2005 se ha realizado en la Universidad de las Illes Balears el posgrado Especialista Universitario en Técnicas de Resolución de Conflictos Juveniles en la modalidad en línea. El capítulo que presentamos tiene como objetivo ser un espacio de reflexión sobre la educación en línea (no únicamente a distancia) en la educación superior, especialmente en los posgrados. Este texto consiste, en un primer momento, en una breve descripción del estado de la cuestión y se completa con las reflexiones propias centradas en la experiencia y en la voz de los alumnos, informaciones acumuladas a lo largo de las nueve ediciones realizadas. A partir de estas dos fuentes de información, se aportan elementos de debate respecto al futuro y a los retos de la educación superior a distancia.
Matèries en català: Universitats Estudis de 2n i 3r cicles ; Gestió de conflictes ; Ensenyament a distància ; Educació
Matèries en anglès: Universities and colleges Graduate work ; Conflict management ; Distance education ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.8181436 - 22 p. - Ver registro completo

La Universitat Oberta per a Majors: un programa pioner i innovador  - Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida ; Macías González, Liberto
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 232-255
Resum-Abstract: L’objectiu d’aquest capítol és analitzar el procés d’institucionalització de la Universitat Oberta per a Majors de la Universitat de les Illes Balears a partir del curs 1997-98 fins ara; es tracta d’un programa fonamentat sobre la filosofia de la democratització universitària i de potenciació de la funció cultural de la universitat. En aquest sentit, l’objectiu que es pretén és analitzar l’evolució d’aquest programa, el perfil del nombre d’estudiants, les característiques més significatives del programa a través dels diversos models, la generalització d’aquest programa arreu de totes les Illes i dels seus pobles, les innovacions pedagògiques més significatives i les perspectives que aquest tipus de programa pot tenir en el futur. ; El objetivo de este capítulo es analizar el proceso de institucionalización de la Universitat Oberta per a Majors de la Universitat de les Illes Balears, a partir del curso 1997-98 y hasta la actualidad; se trata de un programa fundamentado sobre la filosofía de la democratización universitaria y de potenciación de la función cultural de la universidad. En este sentido, el objetivo que se pretende es analizar la evolución de este programa, el perfil del número de estudiantes, las características más significativas del programa a través de los diversos modelos, la generalización de este programa en todas las islas y de sus municipios, las innovaciones pedagógicas más significativas y las perspectivas que este tipo de programa puede tener de cara al futuro.
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.054515 - 25 p. - Ver registro completo

Sharing Childhood, compartint la infància a les escoles amb una mirada intergeneracional. El primer any de feina junts  - Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida ; Pascual Barrio, Belén M. ; Gomila Grau, M. Antònia
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 328-347
Resum-Abstract: El present capítol reflexiona sobre el treball realitzat al projecte europeu intergeneracional “Compartir la Infància, Sharing Childhood”, durant el curs escolar 2013-2014. Aquest programa té una durada de dos anys i pretén, sota la coordinació del GIFES (Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB), i juntament amb la Foundation for the Development of the Education System (Lodz, Polònia) i l’organització el Bayat Halk Egitim Merkezi Mudurlugu (Afyonkarahisar, Turquia), dissenyar, implementar i avaluar un projecte formatiu intergeneracional inserit en el currículum escolar i, en segon lloc, elaborar una guia de bones pràctiques de projectes educatius intergeneracionals. Els implicats en aquest projecte són, per a cada país participant, les institucions esmentades, un grup de persones grans amb unes determinades característiques i unes escoles també obertes a la seva comunitat i amb experiència en projectes europeus. Per aconseguir-ho, s’ha plantejat treballar de forma intensa i a diferents nivells (internacional, amb persones grans, amb escoles, amb el grup d’investigació...) de forma coordinada i amb uns objectius claus. En aquest capítol presentam els resultats de la feina realitzada durant aquest curs. ; El presente capítulo reflexiona sobre el trabajo realizado en el proyecto europeo intergeneracional “Compartir la Infancia, Sharing Childhood”, durante el curso escolar 2013-2014. Este programa tiene una duración de dos años y pretende, bajo la coordinación de GIFES (Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social de la UIB), y junto a la Foundation for the Development of the Education System (Lodz, Polonia) y la organización el Bayat Halk Egitim Merkezi Mudurlugu (Afyonkarahisar, Turquía), diseñar, implementar y evaluar un proyecto formativo intergeneracional insertado en el currículum escolar y, en segundo lugar, elaborar una guía de buenas prácticas de proyectos educativos intergeneracionales. Los implicados en este proyecto son, en cada país participante, las instituciones anteriormente mencionadas, un grupo de personas mayores con unas determinadas características y unas escuelas también abiertas a su comunidad y con experiencia en proyectos europeos. Para conseguirlo, se ha planteado trabajar de forma intensa y en diferentes niveles (internacional, con persones mayores, con escuelas, con el grupo de investigación...) de forma coordinada y con unos objetivos claves. Presentamos en este capítulo los resultados del trabajo realizado durante este curso.
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.054515 - 20 p. - Ver registro completo

Com prevenir l’assetjament entre iguals i intervenir-hi. Breu revisió dels programes basats en l’evidència  - Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida ; Sánchez, Lydia ; Fernández, Miren
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 541-562
Resum-Abstract: El present capítol planteja la prevenció i la intervenció en situacions d’assetjament escolar a partir dels programes basats en evidència (EBP, en anglès). Es descriuen primerament les principals característiques de l’assetjament escolar i els principals criteris per a determinar quan un programa està basat en l’evidència. S’analitzen deu programes sobre l’assetjament escolar basats en evidències que permeten disposar dels elements claus per a la prevenció i la intervenció en situacions de (ciber)assetjament escolar. ; El presente capítulo plantea la prevención y la intervención en situaciones de acoso escolar a partir de los programas basados en la evidencia (EBP, en inglés). Se describen primeramente las principales características del acoso escolar y los principales criterios para poder determinar cuándo un programa se basa en la evidencia. Se analizan diez programas sobre acoso escolar basados en evidencias que permiten disponer de elementos clave para la prevención y la intervención en situaciones de (ciber)acoso escolar.
Matèries en català: Assetjament escolar
Matèries en anglès: Bullying in schools
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.054515 - 22 p. - Ver registro completo

Educació social, ètica professional i formació: una relació més que necessària  - Pascual Barrio, Belén M. ; Pozo Gordaliza, Rosario ; Gomila Grau, M. Antònia ; Amer, Joan ; Vives Barceló, Margalida
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 226-236
Resum-Abstract: [cat] La formació ètica és un repte que afecta totes les professions de l’àmbit social i educatiu, entenent que l’ètica és un requisit que possibilita assumir amb garantia l’alt nivell de responsabilitat que li és atribuïda (Ronda, 2011) i el compromís de la pràctica professional amb els valors cívics, els drets de la ciutadania i la participació democràtica. Aquest article planteja una aproximació a aquesta dimensió ètica de la professió i de la formació universitària dels futurs professionals. Emmarcat en un projecte d’innovació docent, presentam una reflexió envers aquesta dimensió ètica, inherent a la professió i a la formació dels professionals de l’educació social. ; [spa] La formación ética es un reto que alcanza a todas las profesiones del ámbito social y educativo, entendiendo que la ética es un requisito que posibilita asumir con garantía el alto nivel de responsabilidad que le es atribuida (Ronda, 2011) y el compromiso de la práctica profesional con los valores cívicos, los derechos de la ciudadanía y la participación democrática. Este artículo plantea una aproximación a esta dimensión ética de la profesión y de la formación universitaria de los futuros profesionales. Enmarcado en un proyecto de innovación docente, presentamos una reflexión hacia esta dimensión ética, inherente a la profesión y a la formación de los profesionales de la Educación Social.
Matèries en català: Professors -- Ètica professional
Matèries en anglès: Teachers--Professional ethics ; Social workers ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.054515 - 11 p. - Ver registro completo

El sistema educatiu a les Illes Balears  - Bauzà, Antoni ; Vives Barceló, Margalida ; Pascual Barrio, Belén M. ; Amer Fernàndez, Joan Alfred
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 28-60
Resum-Abstract: [cat] Es presenten els principals indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears. Es posa l’accent en les dades de matriculació, promoció i repetició com a indicadors bàsics del sistema educatiu. La mirada del capítol permet analitzar aquestes dades, tot oferint el desglossament per illes, sexe, titularitat del centre educatiu i perspectiva evolutiva. A més, com a novetat, s’han incorporat les dades de matriculació del darrer curs escolar, 2019-2020. El capítol es divideix en dos grans blocs. El primer, en dades de matriculació de totes les etapes educatives, incloent les dades provisionals del curs 2019-2020, oferint una mirada evolutiva des del curs 2010-2011, revisant, per a cada etapa, les dades de l’àmbit autonòmic i estatal i analitzant les dades per titularitat de centre, curs, sexe i illa. Per possibilitar la comparació de les dades autonòmiques amb les del conjunt de l’Estat, la segona part del capítol se centra en les dades de promoció i de repetició dels alumnes de Balears corresponents al curs 2017-2018, reprenent, com a variables a analitzar, les mateixes que a la primera part del capítol: perspectiva evolutiva, sexe, titularitat i illa. ; [spa] Se presentan los principales indicadores del sistema educativo de las Islas Baleares. Se pone el acento en los datos de matriculación, promoción y repetición como indicadores básicos del sistema educativo. La mirada del capítulo permite analizar estos datos con detalle, ofreciendo el desglose por islas, sexo, titularidad del centro educativo y perspectiva evolutiva. Además, como novedad, se han incorporado los datos del último curso escolar finalizado, 2019-2020. El capítulo se divide en dos grandes bloques. El primero, en datos de matriculación de todas las etapas educativas, incluyendo los datos provisionales del curso 2019-2020, ofreciendo una mirada evolutiva desde el curso 2010-2011, revisando, para cada etapa, los datos a nivel autonómico y estatal y analizando los datos por titularidad de centro, curso, sexo e isla. Para posibilitar la comparación de los datos autonómicos con los del conjunto del Estado, la segunda parte del capítulo se centra en los datos de promoción y de repetición de los alumnos de Baleares correspondientes al curso 2017-2018, retomando, como variables a analizar, las mismas que en la primera parte del capítulo: perspectiva evolutiva, sexo, titularidad e isla.
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balears ; Pandèmia
Matèries en anglès: Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands ; Pandemic
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.054515 - 33 p. - Ver registro completo