Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

garma (3) carmen (7) touza (3)


Projecte de validació d’una escala per a la detecció del tracte inadequat envers la gent gran  - Touza Garma, Carmen
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 266-275
Resum-Abstract: En aquest capítol descrivim el treball que hem dut a terme els últims sis anys per validar una escala que permeti als professionals dels Serveis socials poder detectar situacions de maltractament domèstic i d’autonegligència en persones que tinguin més de 65 anys. Recollim el procés que hem seguit des del primer moment, en què ens plantejàrem com hauria de ser un instrument com el que volíem crear, fi ns a l’actualitat, en què recollim i codifi cam dades. Així mateix, explicam les característiques que en la nostra opinió podria tenir un instrument d’aquest tipus. ; En este capítulo describimos el trabajo desarrollado durante los últimos seis años para validar una escala que permita a los profesionales de los servicios sociales poder detectar situaciones de malos tratos domésticos y autonegligencia en personas mayores de 65 años. Recogemos el proceso seguido desde los primeros momentos en que nos planteábamos cómo debería ser un instrumento como el que queríamos crear, hasta el momento actual en el que nos encontramos recogiendo y codifi cando datos. Asimismo, explicamos las características que en nuestra opinión podría tener un instrumento de este tipo.
Matèries en català: Persones grans Maltractament
Matèries en anglès: Older people Abuse of
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.053663 - 10 p. - Ver registro completo

La funció educativa dels centres residencials de protecció de menors de les Illes Balears  - Oliver Torelló, Josep Lluís ; Touza Garma, Carmen
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 170-187
Resum-Abstract: En aquest article presentem els resultats d’una enquesta realitzada entre les entitats de titularitat pública i privada que gestionen els centres de guarda de menors en la nostra comunitat autònoma. El nostre objectiu és presentar una descripció del marc en el qual han de realitzar les funcions que actualment els són encomanades i de les dificultats que aquestes mateixes entitats perceben per realitzar-les. Per acabar, hem intentat plantejar els reptes que, en la nostra opinió, caracteritzen en aquest moment l’atenció residencial. ; En este artículo presentamos los resultados de una encuesta realizada entre las entidades de titularidad pública y privada que gestionan los centros de guarda de menores en nuestra comunidad autónoma. Nuestro objetivo es presentar una descripción de cuál es el marco en el que deben realizar las funciones que actualmente les son encomendadas y cuáles son las dificultades que ellas mismas perciben para realizarlas. Para terminar, hemos intentado plantear los retos que, en nuestra opinión, caracterizan en estos momentos a la atención residencial.
Matèries en català: Educació ; Centres d'acolliment d'infants i adolescents Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Group homes for children Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.0402474 - 15 p. - Ver registro completo

Avaluació del procés d’execució del programa de competència familiar  - Orte Socias, Maria del Carme ; Touza Garma, Carmen
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 352-375
Resum-Abstract: Després d’explicar l’origen, els fonaments, l’estructura i continguts del Programa de competència familiar, en aquest treball presentem la metodologia i els resultats obtinguts sobre el procés d’execució d’aquest programa després d’aplicar-lo amb dues mostres de famílies d’usuaris de Projecte Home, a Palma. Els resultats mostren nivells de retenció superiors als d’altres programes de característiques similars i permeten treure conclusions molt positives sobre el funcionament del programa i sobre alguns aspectes que és possible optimitzar. ; Después de explicar el origen, los fundamentos, la estructura y los contenidos del Programa de competencia familiar, en este trabajo presentamos la metodología y los resultados obtenidos sobre el proceso de ejecución de este programa después de aplicarlo con dos muestras de familias de usuarios de Proyecto Hombre, en Palma. Los resultados muestran niveles de retención superiores a los otros programas de similares características y permiten sacar conclusiones muy positivas sobre el funcionamiento del programa sobre algunos aspectos del mismo que es posible optimizar.
Matèries en català: Educació familiar ; Drogoaddicció--Prevenció
Matèries en anglès: Family life education ; Drug addiction
Identificador: 8461131134
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.03354 - 24 p. - Ver registro completo