Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

bernat (3) sureda (3) garcia (7)


El desenvolupament de les competències educatives no universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1998-2003)  - Sureda Garcia, Bernat
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 258-271
Resum-Abstract: L’objectiu del present article és analitzar el desenvolupament legislatiu de les competències educatives no universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1998-2003). En aquest sentit, s’analitzen diversos aspectes de la legislació educativa balear, tals com la qüestió de la regulació del model lingüístic, anterior a les transferències educatives, la regulació dels organismes de participació, la posada en marxa de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, la determinació dels currículums propis, les propostes de formació del professorat, etc. ; El objetivo del presente artículo es analizar el desarrollo legislativo de las competencias educativas no universitarias en la comunidad autónoma de las Islas Baleares (1998-2003). En este sentido se analizan diversos aspectos de la legislación educativa balear, tales como la cuestión de la regulación del modelo lingüístico, anterior a las transferencias educativas, la regulación de los organismos de participación, la puesta en marcha del Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, la determinación de los currículums propios, las propuestas de formación del profesorado, etc.
Matèries en català: Educació ; Educació Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Education Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.053663 - 14 p. - Ver registro completo

Bibliografia de l’educació a les Illes Balears (2000-2006)  - Sureda Garcia, Bernat ; Motilla Salas, Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 304-313
Resum-Abstract: L’exercici de les competències educatives per part de la CAIB ha comportat un increment notable de la producció bibliogràfica relacionada amb l’educació en els darrers anys. En aquesta bibliografia es pretén aplegar aquelles publicacions, llibres o CD-ROM, que atenen els aspectes més generals del sistema educatiu de les Illes Balears, inclosos tots els seus nivells escolars i els relacionats amb l’educació social o no reglada. S’hi inclouen obres que recullen investigacions històriques, sociològiques, didàctiques i recopilacions de la normativa legal sobre l’educació a les Illes publicades des de 2000 fins a l’actualitat. ; El ejercicio de las competencias educativas por parte de la CAIB ha supuesto un incremento notable de la producción bibliográfica relacionada con la educación en los últimos años. En esta bibliografía se pretende relacionar las publicaciones, libros o CD-ROM, que atienden a los aspectos más generales del sistema educativo de las Islas Baleares, incluidos todos sus niveles escolares y los relacionados con la educación social o no reglada. Se incluyen obras que recogen investigaciones históricas, sociológicas, didácticas y recopilaciones de la normativa legal sobre la educación en las Islas publicadas desde el 2000 hasta la actualidad.
Matèries en català: Educació ; Educació Bibliografia
Matèries en anglès: Education Bibliography
Identificador: 8461131134
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.0402474 - 10 p. - Ver registro completo