Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

maria (61) rossello (6) costa (2) antonia (24)


Projecte Comenius a l’IES Aurora Picornell. Diversitat a l’escola europea.  - Martorell Vanrell, Jerònima M. ; Rosselló Costa, Maria Antònia
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 256-278
Resum-Abstract: En aquest article presentam el projecte Comenius del nostre centre, l’IES Aurora Picornell, que començà el curs 2005-2006 i ha !nalitzat el 2007-2008. Exposam les diferents activitats que s’han dut a terme en aquest període tant en el grup internacional com a l’IES. Aquest projecte ha obert el centre a Europa i, sens dubte, ha suposat una experiència única per als estudiants i el professorat. ; En este artículo presentamos el Proyecto Comenius de nuestro centro, IES Aurora Picornell, que empezó el curso 2005-06 y ha !nalizado el 2007-08. Se exponen las diferentes actividades que se han llevado a cabo en este periodo tanto en el grupo internacional como en el IES. Este proyecto ha abierto el centro a Europa y , sin duda, ha signi!cado una experiencia única para el profesorado y para el alumnado.
Matèries en català: Educació Mallorca IES Aurora Picorenell
Matèries en anglès: Education Spain Palma of Majorca IES Aurora Picornell
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.5809364 - 23 p. - Ver registro completo

El Programa d’intervenció educativa (PIE) de l’IES Aurora Picornell (2003-2004)  - Aguilar Suárez, Alicia ; Ramis Bibiloni, Maria Magdalena ; Rosselló Costa, Maria Antònia
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 218-231
Resum-Abstract: En el present article s’analitza l’aplicació del Projecte d’intervenció educativa (PIE) a l’IES Aurora Picornell (2003-2004) de Palma. Es tracta d’un centre que, en el marc de la seva autonomia escolar, ha desenvolupat un projecte d’intervenció educativa de caràcter innovador que doni resposta, d’una banda, a les noves necessitats socials i educatives i, d’una altra, a la diversitat existent, en una etapa significativa com és l’educació secundària obligatòria. ; En el presente artículo se realiza un análisis sobre la aplicación del Proyecto de intervención educativa (PIE) en el IES Aurora Picornell (2003-2004) de Palma. Se trata de un centro que, en el marco de su autonomía escolar, ha desarrollado su proyecto de intervención educativa de carácter innovador que dé respuesta, por una parte, a las nuevas necesidades sociales y educativas y, por otra parte, a la diversidad existente, en una etapa significativa como es la educación secundaria obligatoria.
Matèries en català: Educació ; Intervenció educativa
Matèries en anglès: Education
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.4647493 - 15 p. - Ver registro completo