Cerca de text


14 documents rellevants a la consulta.

maria (61) carme (17) socias (14) orte (16) del (30)


Una investigació educativa sobre un programa de competència familiar  - Orte Socias, Maria del Carme
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 284-295
Resum-Abstract: En aquest document presentam una investigació educativa sobre un programa de prevenció de les drogodependències. Es tracta d’un programa de prevenció selectiu multicomponent adreçat als pares, els seus fills i filles d’edats compreses entre sis i dotze anys i la família com a totalitat. El programa titulat Programa de competència familiar és una adaptació realitzada pel Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB, del programa titulat Streghtening Family Program, de la Professora K. Kumpfer de la Universitat de Utah, als Estats Units. Aquest programa, de catorze setmanes de durada, el duen a terme professionals, formats prèviament per a la seva implementació amb les famílies, amb suport i assessorament continuat des de l’inici del programa fins a la seva finalització. ; En este documento presentamos una investigación educativa sobre un programa de prevención de las drogodependencias. Se trata de un programa de prevención selectivo multicomponente dirigido a los padres, sus hijos e hijas de edades comprendidas entre seis y doce años y la familia como totalidad. El programa titulado Programa de Competencia Familiar es una adaptación realizada por el grupo de investigación GIFES de la UIB, del programa titulado Streghtening Family Program, de la Profesora K. Kumpfer de la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Este programa, de catorce semanas de duración, lo llevan a cabo profesionales formados previamente para la implementación del mismo con las familias, con apoyo y asesoramiento continuado desde el inicio del programa hasta su finalización
Matèries en català: Educació ; Educació familiar
Matèries en anglès: Education ; Family education
Identificador: 8460974324
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.377331 - 12 p. - Ver registro completo

Educació i immigració a les Illes Balears: cap a una dualització escolar i social?  - March Cerdà, Martí Xavier ; Orte Socias, Maria del Carme
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 80-105
Resum-Abstract: L’objectiu d’aquest treball és analitzar un dels fenòmens més significatius dels darrers anys del segle XX i primers del segle XXI a Espanya i a les Illes Balears: la immigració escolar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus efectes més importants.Així, d’una banda, s’analitza l’evolució del procés d’immigració escolar a les Balears, a partir de l’anàlisi de diverses dades, com el nombre d’estudiants per nivells, per illes, per tipus de centre o per procedència, i, d’altra banda, es fa una valoració d’aquestes dades, amb una especial referència a la possibilitat d’entrar en una dinàmica de dualització escolar i social en funció de la forma com es duu a terme el procés d’escolarització a les Illes Balears. ; El objetivo de este trabajo es analizar uno de los fenómenos más significativos de los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI en España y en las Islas Baleares: la inmigración escolar en la comunidad autónoma de las Islas Baleares y sus efectos más importantes. Así, por una parte, se analiza la evolución del proceso inmigratorio escolar en las Baleares, a partir del análisis de los diversos datos, tales como el número de estudiantes por niveles, por islas, por tipo de centro o por procedencia, y, por otra parte, se hace una valoración de estos datos, haciendo una especial referencia a la posibilidad de entrar en una dinámica de dualización escolar y social, en función de la forma como se lleva a cabo el proceso de escolarización en las Islas Baleares.
Matèries en català: Educació ; Educació Illes Balears ; Educació Aspectes demogràfics Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Education Spain Balearic Islands ; Education Demographic aspects Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9838076 - 26 p. - Ver registro completo

Participació de joves universitàries al projecte europeu «A Bridge of Communication Between Young People and Decision-Maker»  - Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 274-290
Resum-Abstract: Aquest document descriu la participació i els aprenentatges de vuit joves universitàries al projecte europeu emmarcat dins European Project Youth in Action 5.1, al qual participaren joves de cinc països i en el qual es discutí sobre temes com la democràcia, la llibertat d’expressió i de pensament, la participació activa dels joves en la vida pública i la diversitat cultural. ; Este documento describe la participación y los aprendizajes hechos por parte de ocho jóvenes universitarias a través del proyecto europeo enmarcado en European Project Youth in Action 5.1, en el que participaron jóvenes de cinco países y en donde se discutió sobre temas como la democracia, la libertad de expresión y de pensamiento, la participación activa de los jóvenes en la vida pública y la diversidad cultural.
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education ; College students
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9838076 - 17 p. - Ver registro completo

Avaluació dels efectes del suport social als alumnes de la Universitat Oberta per a Majors  - Vives Barceló, Margalida ; Orte Socias, Maria del Carme
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 296-316
Resum-Abstract: La investigació que es presenta en aquest document vol posar de manifest els efectes que té el programa UOM sobre les xarxes i el suport socials dels seus alumnes. Per aconseguir-ho, es va elaborar un qüestionari en què s’analitzen els tres tipus de suport (emocional, informacional i material) en totes les seves modalitats: recepció, percepció, entrega i demanda de suport. El qüestionari va ser complimentat per noranta- sis alumnes de la UOM i analitzat mitjançant X2 amb el paquet estadístic SPSS. ; La investigación que se presenta en este artículo quiere poner de manifiesto los efectos que tiene el programa UOM en las redes y en el apoyo sociales de sus alumnos. Para conseguirlo, se elaboró un cuestionario con el que se analizan los tres tipos de apoyo (emocional, informacional e instrumental) en todas sus modalidades: recepción, percepción, entrega y demanda de apoyo. El cuestionario fue realizado por noventa y seis alumnos de la UOM y analizado mediante X2 con el paquete estadístico SPSS.
Matèries en català: Educació ; Persones grans Educació
Matèries en anglès: Education ; Older people Education
Identificador: 8460974324
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9838076 - 21 p. - Ver registro completo

El fracàs escolar a les Illes Balears. Elements per a l’anàlisi i la comprensió  - Orte Socias, Maria del Carme ; Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 202-222
Resum-Abstract: En aquest document recollim alguns dels indicadors més importants del context i dels recursos educatius de les Illes Balears per analitzar el fracàs escolar, entès com el percentatge d’alumnes que no obtenen la titulació que els acrediti haver !nalitzat de manera satisfactòria l’educació obligatòria, tenint en compte, també, un criteri evolutiu i comparatiu. ; En este documento se recogen algunos de los indicadores más importantes del contexto y de los recursos educativos de las Islas Baleares para analizar el fracaso escolar, entendido como el porcentaje de alumnos que no obtienen la titulación que acredita haber !nalizado satisfactoriamente la educación obligatoria, teniendo en cuenta, también, un criterio evolutivo y comparativo.
Matèries en català: Fracàs escolar Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: School failure Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9838076 - 21 p. - Ver registro completo

Avaluació del procés d’execució del programa de competència familiar  - Orte Socias, Maria del Carme ; Touza Garma, Carmen
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 352-375
Resum-Abstract: Després d’explicar l’origen, els fonaments, l’estructura i continguts del Programa de competència familiar, en aquest treball presentem la metodologia i els resultats obtinguts sobre el procés d’execució d’aquest programa després d’aplicar-lo amb dues mostres de famílies d’usuaris de Projecte Home, a Palma. Els resultats mostren nivells de retenció superiors als d’altres programes de característiques similars i permeten treure conclusions molt positives sobre el funcionament del programa i sobre alguns aspectes que és possible optimitzar. ; Después de explicar el origen, los fundamentos, la estructura y los contenidos del Programa de competencia familiar, en este trabajo presentamos la metodología y los resultados obtenidos sobre el proceso de ejecución de este programa después de aplicarlo con dos muestras de familias de usuarios de Proyecto Hombre, en Palma. Los resultados muestran niveles de retención superiores a los otros programas de similares características y permiten sacar conclusiones muy positivas sobre el funcionamiento del programa sobre algunos aspectos del mismo que es posible optimizar.
Matèries en català: Educació familiar ; Drogoaddicció--Prevenció
Matèries en anglès: Family life education ; Drug addiction
Identificador: 8461131134
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9838076 - 24 p. - Ver registro completo

Els programes de prevenció basats en l’evidència dels trastorns de la conducta alimentària en el context educatiu: revisió sistemàtica  - Sánchez, Lydia ; Orte Socias, Maria del Carme ; Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 250-269
Resum-Abstract: [cat] L’elevada prevalença dels trastorns de conducta alimentària (TCA), que assoleix valors de l’1-3% en la població general i del 4-5% en els joves, així com les múltiples conseqüències associades a la patologia, incideix a desenvolupar formes de prevenció eficaces. Factors socials com la imposició de cànons de bellesa pels mitjans de comunicació, la pressió dels iguals, els antecedents familiars de patologies, les criances parentals inadequades, la història d’abusos patits, i factors personals com l’obesitat o els canvis en la figura, les dietes, l’autoestima deteriorada, la insatisfacció corporal, l’autoexigència i el perfeccionisme, poden influir sobre els joves, afavorint que busquin formes immediates i poc saludables de reduir el seu pes. Una aposta per prevenir els TCA i intervenir sobre els factors de risc seria el desenvolupament de programes de prevenció basats en l’evidència científica. La finalitat d’aquesta revisió és identificar i analitzar els programes basats en l’evidència existents, disseminant- ne els components per perfilar programes eficaços. Els resultats es fonamenten en programes dirigits a joves menors de 18 anys i desenvolupats en el context educatiu. Predominen els que aposten per estructures breus, fonamentades entre 3 i 4 sessions, dirigits a edats compreses entre els 10 i els 14 anys i aplicats per professionals de la salut mental. A més, la variable sexe és essencial, en implicar diferències en els resultats i en l’eficàcia. D’igual manera, es debatrà també la modalitat dels programes i la implicació parental. ; [spa] La elevada prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria (TCA), que alcanzan valores del 1-3 % en la población general y del 4-5 % en los jóvenes, así como las múltiples consecuencias asociadas a la patología, inciden en el desarrollo de formas de prevención eficaces. Factores sociales como la imposición de cánones de belleza por los medios de comunicación, la presión de los iguales, los antecedentes familiares de patologías, las crianzas parentales inadecuadas, la historia de abusos padecidos y factores personales como la obesidad o los cambios en la figura, las dietas, la autoestima deteriorada, la insatisfacción corporal, la autoexigencia y el perfeccionismo, pueden influir sobre los jóvenes, favoreciendo que busquen formas inmediatas y poco saludables de reducir peso. Una apuesta para prevenir los TCA e intervenir sobre los factores de riesgo sería el desarrollo de programas de prevención basados en la evidencia científica. La finalidad de esta revisión es identificar y analizar los programas basados en la evidencia existentes, diseminando sus componentes para perfilar programas eficaces. Los resultados se fundamentan en programas dirigidos a jóvenes menores de 18 años y desarrollados en el contexto educativo. Predominan los que apuestan por estructuras breves, fundamentadas entre 3 y 4 sesiones, dirigidos a edades comprendidas entre los 10 y los 14 años y aplicados por profesionales de la salud mental. Además, la variable sexo es esencial, al implicar diferencias en los resultados y en la eficacia. De igual modo, se debatirá también sobre la modalidad de los programas y la implicación parental en estos.
Matèries en català: Educació ; Trastorns de la conducta alimentària -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes
Matèries en anglès: Educació ; Education and food behavior ; Eating disorders -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9838076 - 20 p. - Ver registro completo

La investigació educativa a la UIB: anàlisi dels projectes d’investigació (1997-2006)  - Orte Socias, Maria del Carme ; Pascual Barrio, Belén M.
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 224-242
Resum-Abstract: En aquest article presentam l’anàlisi de la investigació educativa duta a terme a la Universitat de les Illes Balears. Ha quedat recollida en el catàleg d’investigacions i en les memòries d’investigació publicades des de l’any 1997 fins al 2006 per l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. ; En este artículo presentamos el análisis de la investigación educativa llevada a cabo en la Universitat de les Illes Balears, que se ha recogido en el catálogo de investigaciones y en las memorias de investigación, publicadas desde el año 1997 hasta el 2006 por la Ofi cina de Suport a la Recerca (OSR) de la misma Universidad.
Matèries en català: Educació universitària
Matèries en anglès: Education Research Spain Balearic Islands
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9838076 - 19 p. - Ver registro completo

Postgraus virtuals. Prop de deu anys del postgrau especialista universitari en tècniques de resolució de confictes juvenils  - Vives Barceló, Margalida ; Orte Socias, Maria del Carme
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 340-361
Resum-Abstract: Des del curs 2004-2005 a la Universitat de les Illes Balears s’ha fet el postgrau Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils en la modalitat en línia. L’objectiu del capítol que presentam és que sigui un espai de reflexió sobre l’educació en línia (no únicament a distància) en l’educació superior, especialment en els postgraus. Aquest text consisteix, en un primer moment, en una breu descripció de l’estat de la qüestió i es completa amb les reflexiones pròpies centrades en l’experiència i la veu dels alumnes, informació acumulada al llarg de les nou edicions que s’han dut a terme. A partir d’aquestes dues fonts d’informació, s’aporten elements de debat referents al futur i als reptes de l’educació superior a distància. ; Desde el curso 2004-2005 se ha realizado en la Universidad de las Illes Balears el posgrado Especialista Universitario en Técnicas de Resolución de Conflictos Juveniles en la modalidad en línea. El capítulo que presentamos tiene como objetivo ser un espacio de reflexión sobre la educación en línea (no únicamente a distancia) en la educación superior, especialmente en los posgrados. Este texto consiste, en un primer momento, en una breve descripción del estado de la cuestión y se completa con las reflexiones propias centradas en la experiencia y en la voz de los alumnos, informaciones acumuladas a lo largo de las nueve ediciones realizadas. A partir de estas dos fuentes de información, se aportan elementos de debate respecto al futuro y a los retos de la educación superior a distancia.
Matèries en català: Universitats Estudis de 2n i 3r cicles ; Gestió de conflictes ; Ensenyament a distància ; Educació
Matèries en anglès: Universities and colleges Graduate work ; Conflict management ; Distance education ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9838076 - 22 p. - Ver registro completo

La Universitat Oberta per a Majors: un programa pioner i innovador  - Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida ; Macías González, Liberto
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 232-255
Resum-Abstract: L’objectiu d’aquest capítol és analitzar el procés d’institucionalització de la Universitat Oberta per a Majors de la Universitat de les Illes Balears a partir del curs 1997-98 fins ara; es tracta d’un programa fonamentat sobre la filosofia de la democratització universitària i de potenciació de la funció cultural de la universitat. En aquest sentit, l’objectiu que es pretén és analitzar l’evolució d’aquest programa, el perfil del nombre d’estudiants, les característiques més significatives del programa a través dels diversos models, la generalització d’aquest programa arreu de totes les Illes i dels seus pobles, les innovacions pedagògiques més significatives i les perspectives que aquest tipus de programa pot tenir en el futur. ; El objetivo de este capítulo es analizar el proceso de institucionalización de la Universitat Oberta per a Majors de la Universitat de les Illes Balears, a partir del curso 1997-98 y hasta la actualidad; se trata de un programa fundamentado sobre la filosofía de la democratización universitaria y de potenciación de la función cultural de la universidad. En este sentido, el objetivo que se pretende es analizar la evolución de este programa, el perfil del número de estudiantes, las características más significativas del programa a través de los diversos modelos, la generalización de este programa en todas las islas y de sus municipios, las innovaciones pedagógicas más significativas y las perspectivas que este tipo de programa puede tener de cara al futuro.
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.787046 - 25 p. - Ver registro completo

Abús sexual infantil en estudiants universitaris  - Orte Socias, Maria del Carme ; Benavente, Beatriz ; Casado Mena, Susana ; Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 254-266
Resum-Abstract: En aquest article es mostren els resultats de prevalença d’abús sexual infantil (ASI) en població universitària de la Universitat de les Illes Balears (UIB). En l’estudi, es recull informació sobre les característiques de les situacions d’abús (prevalença en funció del sexe de la víctima, tipus d’abús, nombre d’episodis, relació amb l’agressor), així com el malestar psicològic a conseqüència de l’experiència d’abús ; En el presente artículo se muestran los resultados de prevalencia de abuso sexual infantil (ASI) en población universitaria de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). En el estudio se recoge información sobre las características de las situaciones de abuso (prevalencia en función del sexo de la víctima, tipo de abuso, número de episodios, relación con el agresor), así como el malestar psicológico que se produce como consecuencia de la experiencia de abuso.
Matèries en català: Delictes sexuals ; Estudiants universitaris
Matèries en anglès: Sex crimes ; College students
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.787046 - 13 p. - Ver registro completo

Sharing Childhood, compartint la infància a les escoles amb una mirada intergeneracional. El primer any de feina junts  - Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida ; Pascual Barrio, Belén M. ; Gomila Grau, M. Antònia
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 328-347
Resum-Abstract: El present capítol reflexiona sobre el treball realitzat al projecte europeu intergeneracional “Compartir la Infància, Sharing Childhood”, durant el curs escolar 2013-2014. Aquest programa té una durada de dos anys i pretén, sota la coordinació del GIFES (Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB), i juntament amb la Foundation for the Development of the Education System (Lodz, Polònia) i l’organització el Bayat Halk Egitim Merkezi Mudurlugu (Afyonkarahisar, Turquia), dissenyar, implementar i avaluar un projecte formatiu intergeneracional inserit en el currículum escolar i, en segon lloc, elaborar una guia de bones pràctiques de projectes educatius intergeneracionals. Els implicats en aquest projecte són, per a cada país participant, les institucions esmentades, un grup de persones grans amb unes determinades característiques i unes escoles també obertes a la seva comunitat i amb experiència en projectes europeus. Per aconseguir-ho, s’ha plantejat treballar de forma intensa i a diferents nivells (internacional, amb persones grans, amb escoles, amb el grup d’investigació...) de forma coordinada i amb uns objectius claus. En aquest capítol presentam els resultats de la feina realitzada durant aquest curs. ; El presente capítulo reflexiona sobre el trabajo realizado en el proyecto europeo intergeneracional “Compartir la Infancia, Sharing Childhood”, durante el curso escolar 2013-2014. Este programa tiene una duración de dos años y pretende, bajo la coordinación de GIFES (Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social de la UIB), y junto a la Foundation for the Development of the Education System (Lodz, Polonia) y la organización el Bayat Halk Egitim Merkezi Mudurlugu (Afyonkarahisar, Turquía), diseñar, implementar y evaluar un proyecto formativo intergeneracional insertado en el currículum escolar y, en segundo lugar, elaborar una guía de buenas prácticas de proyectos educativos intergeneracionales. Los implicados en este proyecto son, en cada país participante, las instituciones anteriormente mencionadas, un grupo de personas mayores con unas determinadas características y unas escuelas también abiertas a su comunidad y con experiencia en proyectos europeos. Para conseguirlo, se ha planteado trabajar de forma intensa y en diferentes niveles (internacional, con persones mayores, con escuelas, con el grupo de investigación...) de forma coordinada y con unos objetivos claves. Presentamos en este capítulo los resultados del trabajo realizado durante este curso.
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.787046 - 20 p. - Ver registro completo

Com prevenir l’assetjament entre iguals i intervenir-hi. Breu revisió dels programes basats en l’evidència  - Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida ; Sánchez, Lydia ; Fernández, Miren
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 541-562
Resum-Abstract: El present capítol planteja la prevenció i la intervenció en situacions d’assetjament escolar a partir dels programes basats en evidència (EBP, en anglès). Es descriuen primerament les principals característiques de l’assetjament escolar i els principals criteris per a determinar quan un programa està basat en l’evidència. S’analitzen deu programes sobre l’assetjament escolar basats en evidències que permeten disposar dels elements claus per a la prevenció i la intervenció en situacions de (ciber)assetjament escolar. ; El presente capítulo plantea la prevención y la intervención en situaciones de acoso escolar a partir de los programas basados en la evidencia (EBP, en inglés). Se describen primeramente las principales características del acoso escolar y los principales criterios para poder determinar cuándo un programa se basa en la evidencia. Se analizan diez programas sobre acoso escolar basados en evidencias que permiten disponer de elementos clave para la prevención y la intervención en situaciones de (ciber)acoso escolar.
Matèries en català: Assetjament escolar
Matèries en anglès: Bullying in schools
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.787046 - 22 p. - Ver registro completo

La qualitat educativa a l'ESO. Anàlisi multivariable d'una selecció d'indicadors educatius  - Orte Socias, Maria del Carme ; Ballester Brage, Lluís ; Oliver Torelló, Josep Lluís ; Pascual Barrio, Belén M.
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 476-504
Resum-Abstract: A partir de l’estudi sobre l’eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears durant el període 2001-2008 en l’educació secundària obligatòria, realitzat pel grup GIFES de la UIB (Orte, Ballester, Pascual, Oliver 2009), en aquest capítol recollim una visió dels factors principals que poden ajudar en la presa de decisions per millorar el sistema educatiu. En l’estudi original, l’anàlisi de l’èxit o del fracàs —concretat en l’obtenció o no del títol de Graduat en Educació Secundària— el duguérem a terme a nivells macro i micro, i en vàrem analitzar les polítiques, la legislació, les inversions i els recursos; també, i a partir del model contextual de sistemes i tenint en compte una perspectiva d’anàlisi territorial, vàrem analitzar els indicadors procedents dels subsistemes que estan implicats en el sistema escolar i en el familiar. ; A partir del estudio sobre la eficacia del sistema educativo de las Islas Baleares durante el periodo 2001- 2008 en la educación secundaria obligatoria, realizado por el grupo GIFES de la UIB (Orte, Ballester, Pascual, Oliver 2009), en este capítulo recogemos una visión de los factores principales que pueden ayudar en la toma de decisiones para mejorar el sistema educativo. En el estudio original, el análisis del éxito o del fracaso —concretado en la obtención o no del título de Graduado en Educación Secundaria— lo llevamos a término a niveles macro y micro, y analizamos las políticas, la legislación, las inversiones y los recursos; también, y a partir del modelo contextual de sistemas y teniendo en cuenta una perspectiva de análisis territorial, analizamos los indicadores procedentes de los subsistemas que están implicados en el sistema escolar y en el familiar.
Matèries en català: Educació ; Educació secundària obligatòria ; Indicadors educatius
Matèries en anglès: Education ; Secondary Education ; Educational indicators
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.787046 - 29 p. - Ver registro completo