Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

oliver (21) lluis (45) josep (27) torello (6)


Els menors immigrants no acompanyats a les Illes Balears  - Oliver Torelló, Josep Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 208-221
Resum-Abstract: En aquest treball es pretén efectuar una aproximació al fenomen dels menors estrangers no acompanyats al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es descriu el fenomen, així com el seu marc normatiu de referència i les principals dades referides. També s’assenyalen algunes conclusions amb relació a l’anàlisi del fenomen. ; En este trabajo se pretende efectuar una aproximación al fenómeno de los Menores Extranjeros No Acompañados en el territorio de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Se describe el fenómeno así como el marco normativo de referencia y los principales datos al respecto. También se apuntan algunas conclusiones en relación al análisis del fenómeno
Matèries en català: Immigrants adolescents Illes Balears
Matèries en anglès: Teenage immigrants Spain Balearic Islands
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.9144154 - 14 p. - Ver registro completo

Tesis doctorals relacionades amb l’educació presentades durant el curs 2015-2016 a la Universitat de les Illes Balears  - Oliver Torelló, Josep Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 300-305
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Tesis i dissertacions acadèmiques ; Educació
Matèries en anglès: Dissertations, Academic ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.9144154 - 6 p. - Ver registro completo

El grau d’Educació Primària de la UIB: passat, present i futur  - Vidal Conti, Josep ; Oliver Torelló, Josep Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 158-170
Resum-Abstract: Els estudis de Grau d’Educació Primària són una peça clau a l’engranatge del procés educatiu. Aquest article pretén donar a conèixer els principals trets d’aquests estudis, mostrant com s’estructuren a altres països europeus, la distribució del pla d’estudis, el seguiment que es fa de la titulació, principals problemes existents a dia d’avui, i dades destacables del darrer informe de la comissió de garantia de qualitat. Per altra banda, també volem fer una crítica a la gestió educativa que s’està duent a terme des de l’administració pública i les conseqüències que té, tant sobre el propi sistema educatiu, com sobre els estudis de Grau d’Educació Primària. ; Los estudios de Grado de Educación Primaria son una pieza clave en el engranaje del proceso educativo. Este artículo pretende dar a conocer los principales rasgos de estos estudios, mostrando cómo se estructuran en otros países europeos, la distribución del plan de estudios, el seguimiento que se hace de la titulación, principales problemas existentes a día de hoy, y datos destacables del último informe de la comisión de garantía de calidad. Por otra parte, también queremos hacer una crítica a la gestión educativa que se está llevando a cabo desde la administración pública y las consecuencias que tiene, tanto sobre el propio sistema educativo, como sobre los estudios de Grado de Educación Primaria.
Matèries en català: Ensenyament universitari Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: Education, Higher Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9358115 - 13 p. - Ver registro completo

La funció educativa dels centres residencials de protecció de menors de les Illes Balears  - Oliver Torelló, Josep Lluís ; Touza Garma, Carmen
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 170-187
Resum-Abstract: En aquest article presentem els resultats d’una enquesta realitzada entre les entitats de titularitat pública i privada que gestionen els centres de guarda de menors en la nostra comunitat autònoma. El nostre objectiu és presentar una descripció del marc en el qual han de realitzar les funcions que actualment els són encomanades i de les dificultats que aquestes mateixes entitats perceben per realitzar-les. Per acabar, hem intentat plantejar els reptes que, en la nostra opinió, caracteritzen en aquest moment l’atenció residencial. ; En este artículo presentamos los resultados de una encuesta realizada entre las entidades de titularidad pública y privada que gestionan los centros de guarda de menores en nuestra comunidad autónoma. Nuestro objetivo es presentar una descripción de cuál es el marco en el que deben realizar las funciones que actualmente les son encomendadas y cuáles son las dificultades que ellas mismas perciben para realizarlas. Para terminar, hemos intentado plantear los retos que, en nuestra opinión, caracterizan en estos momentos a la atención residencial.
Matèries en català: Educació ; Centres d'acolliment d'infants i adolescents Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Group homes for children Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9358115 - 15 p. - Ver registro completo

Abandonament escolar a les Illes Balears: anàlisi de tendències  - Oliver Torelló, Josep Lluís ; Pascual Barrio, Belén M.
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 346-360
Resum-Abstract: L’abandonament dels estudis és una de les problemàtiques que preocupa més els organismes educatius i institucions nacionals i internacionals.En aquest sentit, l’abandonament escolar és un problema greu a la nostra comunitat autònoma que pot di!cultar la cohesió social i posar en risc les trajectòries d’inserció social d’un nombre notable d’individus. ; El abandono de los estudios es una de las problemáticas que preocupa más los organismos educativos e instituciones nacionales e internacionales.En este sentido, el abandono escolar es un problema grave en nuestra comunidad autónoma que puede di!cultar la cohesión social y poner en riesgo las trayectorias de inserción social de un número notable de individuos.
Matèries en català: Abandó dels estudis (Educació secundària) Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: High school dropouts Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.9465094 - 15 p. - Ver registro completo

La qualitat educativa a l'ESO. Anàlisi multivariable d'una selecció d'indicadors educatius  - Orte Socias, Maria del Carme ; Ballester Brage, Lluís ; Oliver Torelló, Josep Lluís ; Pascual Barrio, Belén M.
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 476-504
Resum-Abstract: A partir de l’estudi sobre l’eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears durant el període 2001-2008 en l’educació secundària obligatòria, realitzat pel grup GIFES de la UIB (Orte, Ballester, Pascual, Oliver 2009), en aquest capítol recollim una visió dels factors principals que poden ajudar en la presa de decisions per millorar el sistema educatiu. En l’estudi original, l’anàlisi de l’èxit o del fracàs —concretat en l’obtenció o no del títol de Graduat en Educació Secundària— el duguérem a terme a nivells macro i micro, i en vàrem analitzar les polítiques, la legislació, les inversions i els recursos; també, i a partir del model contextual de sistemes i tenint en compte una perspectiva d’anàlisi territorial, vàrem analitzar els indicadors procedents dels subsistemes que estan implicats en el sistema escolar i en el familiar. ; A partir del estudio sobre la eficacia del sistema educativo de las Islas Baleares durante el periodo 2001- 2008 en la educación secundaria obligatoria, realizado por el grupo GIFES de la UIB (Orte, Ballester, Pascual, Oliver 2009), en este capítulo recogemos una visión de los factores principales que pueden ayudar en la toma de decisiones para mejorar el sistema educativo. En el estudio original, el análisis del éxito o del fracaso —concretado en la obtención o no del título de Graduado en Educación Secundaria— lo llevamos a término a niveles macro y micro, y analizamos las políticas, la legislación, las inversiones y los recursos; también, y a partir del modelo contextual de sistemas y teniendo en cuenta una perspectiva de análisis territorial, analizamos los indicadores procedentes de los subsistemas que están implicados en el sistema escolar y en el familiar.
Matèries en català: Educació ; Educació secundària obligatòria ; Indicadors educatius
Matèries en anglès: Education ; Secondary Education ; Educational indicators
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9572077 - 29 p. - Ver registro completo