Cerca de text


15 documents rellevants a la consulta.

marti (18) march (16) xavier (23) cerda (17)


Cap a on va l’educació a les Illes Balears? Reflexions sobre una dècada de política educativa  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 32-62
Resum-Abstract: En aquest capítol introductori de l’Anuari de l’Educació analitzam la política educativa necessària en uns moments de crisi econòmica, les característiques més signi!catives d’aquesta dècada d’educació a les Illes Balears, els trets més rellevants del seu sistema escolar, els punts més destacats de la LOMCE i del decret del TIL. Es tracta de plantejar totes aquelles qüestions que han caracteritzat la realitat de l’ensenyament a les Balears, amb els problemes i els reptes més significatius per fer possible una política que faciliti l’èxit educatiu. ; En este capítulo introductorio del Anuari de l’Educació se lleva a cabo un análisis sobre la política educativa necesaria en unos momentos de crisis económica, las características más signi!cativas de esta década de educación en las Illes Balears, los elementos más relevantes de su sistema escolar, los puntos más destacados de la LOMCE y el decreto del TIL. Se trata de plantear todas aquellas cuestiones que han caracterizado la realidad de la enseñanza en les Balears, con los problemas y retos más significativos de cara a hacer posible una política que facilite el éxito educativo.
Matèries en català: Educació Illes Balears ; Educació ; Educació Aspectes polítics Illes Balears
Matèries en anglès: Education Spain Balearic Islands ; Education ; Education Political aspects Spain Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 31 p. - Ver registro completo

Elements per a l’anàlisi sobre la investigació educativa a les Illes Balears  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 186-199
Resum-Abstract: L’objectiu del present article és posar les bases per a l’anàlisi de l’estat de la qüestió sobre la investigació educativa a les Illes Balears; en aquest sentit es posen de manifest, d’una banda, les fases i els processos de construcció de la investigació educativa dins la comunitat balear, partint del referent de la UIB i, d’altra banda, els entrebancs i els problemes que dificulten la consolidació d’aquest tipus de recerca. Així mateix, s’analitzen les perspectives d’aquest tipus d’investigació, fent referència a les diverses àrees temàtiques que poden ser desenvolupades pels diversos grups de treballen en aquest camp de l’educació. ; El objetivo del presente artículo es poner las bases para el análisis del estado de la cuestión sobre la investigación educativa en las Islas Baleares; en este sentido se ponen de manifiesto, por una parte, las fases y los procesos de construcción de la investigación educativa en la comunidad balear, partiendo del referente de la UIB, y por otra parte las dificultades y los problemas que dificultan la consolidación de este tipo de investigación.Asimismo se analizan las perspectivas de este tipo de investigación, haciendo referencia a las diversas áreas temáticas que pueden ser desarrolladas por los diversos grupos que trabajan este campo de la educación.
Matèries en català: Educació ; Educació Investigació Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Education Research Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 15 p. - Ver registro completo

El sistema educatiu de les Illes Balears: realitat i perspectives  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 14-26
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Educació ; Educació Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Education Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 13 p. - Ver registro completo

Anàlisi, reptes i perspectives del sistema educatiu de les Illes Balears  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 14-33
Resum-Abstract: Un dels objectius d’aquesta introducció de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005 és analitzar la realitat educativa de les Illes Balears durant el darrer curs escolar; tanmateix, cal assenyalar que el desenvolupament d’aquesta anàlisi any rere any implica, d’entrada, un problema important, ja que els canvis que es poden constatar són mínims, almenys des d’una perspectiva quantitativa; però si els canvis quantitatius són mínims, és evident que es poden assenyalar petits canvis o tendències que ens poden ajudar a tenir una radiografia clara del sistema escolar de les Illes Balears. Una radiografia que no pretén ésser exhaustiva, però que té la intenció de fer conèixer els trets del sistema educatiu que són més significatius, almenys des de la nostra perspectiva. ; Uno de los objetivos de esta introducción del Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005 es analizar la realidad educativa de las Islas Baleares durante este último curso escolar; no obstante, hay que señalar que el desarrollo de este análisis de año en año implica, de entrada, un problema importante, ya que los cambios que se pueden constatar son mínimos, al menos desde una perspectiva cuantitativa; pero si los cambios cuantitativos son mínimos, es evidente que se pueden señalar pequeños cambios o tendencias que nos ayuden a tener una radiografía clara del sistema escolar de las Islas Baleares. Una radiografía que no pretende ser exhaustiva, pero que tiene la intención de dar a conocer aquellas características más significativas del sistema educativo, al menos en nuestra opinión
Matèries en català: Política educativa ; Educació
Matèries en anglès: Education ; Education policy
Identificador: 8460974324
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 20 p. - Ver registro completo

Crisi econòmica, retallades i política escolar: cap a un nou elitisme educatiu  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 18-40
Resum-Abstract: En aquest article es fa una anàlisi de les conseqüències que pot tenir la crisi econòmica, a causa de les retallades, en el sistema educatiu, el seu creixement, la consolidació, el rendiment dels estudiants, la qualitat educativa i l’equitat del sistema. En aquest sentit, una de les qüestions sobre la qual cal reflexionar és, sens dubte, la tornada a un elitisme educatiu. Un elitisme educatiu no només per les conseqüències de les retallades, sinó també per la filosofia que impregna les reformes que s’han començat a dur a terme i les que es desenvoluparan en un futur més o menys immediat. Així mateix, en aquest article es parla de diversos elements que defineixen el sistema educatiu de les Illes Balears, la impossibilitat real de dur a terme un pacte per l’educació i la problemàtica de l’ensenyament del català, tant des d’una dimensió pedagògica com ideològica. ; En este artículo se hace un análisis de las consecuencias que puede tener la crisis económica, con sus recortes, en el sistema educativo, su crecimiento, su consolidación, el rendimiento de los estudiantes, la calidad educativa y la equidad del sistema. En este sentido, una de las cuestiones sobre las que hay que re!exionar es, sin lugar a dudas, el retorno a un elitismo educativo. Un elitismo educativo no sólo por las consecuencias de los recortes, sino por la filosofía que impregna las reformas que se han empezado a llevar a cabo y las que se desarrollarán en un futuro más o menos inmediato. Asimismo, en este artículo se hace referencia a varios elementos que definen el sistema educativo de las Illes Balears, a la imposibilidad real de llevar a cabo un pacto por la educación y a la problemática de la enseñanza del catalán, tanto desde una dimensión pedagógica como ideológica.
Matèries en català: Crisis econòmiques Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: Depressions Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 23 p. - Ver registro completo

L’educació com a consens o com a conflicte: el camí envers l’èxit o envers el fracàs educatiu i social  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 18-47
Resum-Abstract: En aquest article es fa una anàlisi, mitjançant diversos indicadors, del sistema educatiu de les Illes Balears i el seu paper en la integració d’aquesta comunitat en la societat del coneixement; se’n posen de manifest les dificultats, els problemes i les contradiccions. Així mateix, es fa una anàlisi profunda de la realitat universitària de les Illes Balears en el marc del procés de convergència universitària europea, mitjançant una sèrie d’indicadors que ens donen una visió prou interessant sobre les perspectives de l’educació de les Illes Balears. Finalment, s’aborden, per una part, la problemàtica de l’elecció de centre per part dels pares i, per altra part, els diversos elements per configurar un pacte educatiu que vagi a la rel dels problemes i que articuli les accions adequades per resoldre els problemes més significatiu de l’educació a la nostra comunitat. ; En este artículo se hace un análisis, a través de varios indicadores, del sistema educativo de las Islas Baleares y su papel en la integración de esta Comunitat en la sociedad del conocimiento, poniendo de manifiesto sus dificultades, sus problemas y sus contradicciones. Asimismo se hace un análisis profundo sobre la realidad universitaria de las Islas Baleares en el marco del proceso de convergencia universitaria europea, a través de una serie de indicadores que nos dan una visión lo suficiente interesante sobre las perspectivas de la educación balear. Finalmente se aborda, por una parte, la problemática de la elección de centro por parte de los padres y, por otra parte, los diversos elementos para configurar un pacto educativo que vaya a la raiz de los problemas y que articule las acciones adecuadas para resolver los problemas más significativos de la educación en nuestra comunidad.
Matèries en català: Educació ; Sociologia de l'educació Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Educational sociology Spain Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 30 p. - Ver registro completo

El desenvolupament de les competències educatives universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1996-2005)  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 342-363
Resum-Abstract: L’objectiu del present capítol és analitzar el desenvolupament legislatiu de les competències educatives universitàries per part del Govern de les Illes Balears (1996-2005) a partir de la recepció de les transferències universitàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit, a partir d’una contextualització política i de les diverses etapes, s’analitzen les diverses lleis universitàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la LOU i el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern de les Illes Balears, la normativa sobre professorat, la creació i el desenvolupament de l’AQUIB, el desenvolupament normatiu dels ajuts universitaris als estudiants, la posada en marxa de nous estudis, la creació del IUNICS, els decrets dels preus públics i altres normatives universitàries desenvolupades. Es tracta, en qualsevol cas, d’analitzar la realitat legislativa universitària de les Illes Balears, de fer-ne la valoració i plantejar les perspectives de futur, en el marc de la reforma de la LOU o de la construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior. ; El objetivo del presente capítulo es analizar el desarrollo legislativo de las competencias educativas universitarias por parte del gobierno de las Islas Baleares (1996-2005) a partir de la recepción de las transferencias universitarias de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. En este sentido, a partir de una contextualización política y de las diversas etapas, se analizan las diversas leyes universitarias de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, la LOU y el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de las Islas Baleares, la normativa sobre profesorado, la creación y el desarrollo de la AQUIB, el desarrollo normativo de las ayudas universitarias a los estudiantes, la puesta en marcha de nuevos estudios, la creación del IUNICS, los decretos de precios públicos y otras normativas universitarias desarrolladas. Se trata, en cualquier caso, de analizar la realidad legislativa universitaria de las Islas Baleares, de hacer una valoración de la misma y de plantear las perspectivas de futuro en el marco de la reforma de la LOU o de la construcción del espacio europeo de enseñanza superior.
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Identificador: 8460974324
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 22 p. - Ver registro completo

De la lomce al TIL: cap a la consolidació d’un model productiu de baixa qualificació, d’un model social desigual i d’un model educatiu elitista  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 18-37
Matèries en català: Educació Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: Education Sapin Balearic Islands ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 20 p. - Ver registro completo

El model educatiu de les Illes Balears i la seva dimensió socioeducativa: una perspectiva d’anàlisi i de comprensió  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 18-44
Resum-Abstract: En aquest article pretenem posar de manifest, per una part, els punts més signi!catius del sistema educatiu de les Illes Balears i, per l’altra, re"exionar sobre la dimensió socioeducativa de la institució escolar, tant des d’una perspectiva social, econòmica, com política. Es tracta, en qualsevol cas, de situar el sistema escolar en el marc de la societat. L’anàlisi del sistema educatiu només té signi!cat si el relacionam amb el conjunt de factors polítics, econòmics, socials, ideològics, culturals, familiars o tecnològics amb què té relació. Però no solament és una qüestió d’anàlisi, sinó també d’implicació de la pràctica educativa i d’explicació. Els resultats de l’educació, del sistema escolar, únicament els podem explicar en un context determinat. Sobre aquestes qüestions i d’altres volem re"exionar amb l’objectiu de tenir una visió global i comprensiva del sistema educatiu de les Illes Balears. ; En este artículo pretendemos poner de mani!esto, por una parte, los puntos más signi!cativos del sistema educativo de las Islas Baleares, pero, por otra, queremos hacer una re"exión sobre la dimensión socioeducativa de la institución escolar, tanto desde una perspectiva social, como desde una perspectiva económica o política. Se trata, en cualquier caso, de situar el sistema escolar en el marco de la sociedad. El análisis del sistema educativo sólo tiene signi!cado si se relaciona con el conjunto de factores políticos, económicos, sociales, ideológicos, culturales, familiares o tecnológicos con los que se relacionan. Pero no es sólo una cuestión de análisis, sino también de implicación, explicación de la práctica educativa. Los resultados de la educación, del sistema escolar, sólo tienen explicación en el marco de un contexto determinado. Y sobre estas y otras cuestiones voy a re"exionar con el objetivo de tener una visión global y comprensiva del sistema educativo de las Islas Baleares.
Matèries en català: Educació ; Educació Illes Balears
Matèries en anglès: Education Spain Balearic Islands
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 27 p. - Ver registro completo

Interessa, realment, l’educació a la societat de les Illes Balears?  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 18-36
Resum-Abstract: En aquest article pretenem analitzar, per una part, els punts més significatius del sistema educatiu de les Illes Balears i, per l’altra, reflexionar sobre la crisi econòmica i les seves repercussions sobre l’educació. En aquest sentit, es tracta de posar de manifest la importància que pot tenir el sistema educatiu per dur a terme un canvi en el model productiu de les Illes Balears. El canvi progressiu de model productiu, partint del turisme com a sector hegemònic de present i de futur, necessita, per aconseguir una economia competitiva i una societat cohesionada, una inversió en educació, d’acord amb els paràmetres dels països de l’OCDE i de la UE, però, també, una valorització social, cultural i empresarial de l’educació dins la nostra societat de les Illes Balears. Sobre aquestes qüestions i d’altres volem reflexionar amb l’objectiu de tenir una visió global i comprensiva del sistema educatiu de les Illes Balears i donar resposta a la pregunta si realment interessa l’educació a la societat de les Illes Balears. ; En este artículo pretendemos analizar, por una parte, los puntos más significativos del sistema educativo de las Illes Balears y, por otra parte, reflexionar sobre la crisis económica y sus repercusiones sobre la educación. En este sentido se trata de poner de manifiesto la importancia que puede tener el sistema educativo para realizar un cambio en el modelo productivo de las Illes Balears. El cambio progresivo de modelo productivo, partiendo del turismo como sector hegemónico de presente y de futuro, necesita, para conseguir una economía competitiva y una sociedad cohesionada, de una inversión en educación, de acuerdo con los parámetros de los países de la OCDE y de la UE, pero, también, de una puesta en valor social, cultural y empresarial de la educación dentro de nuestra sociedad de las Baleares. Sobre estas cuestiones y otras queremos reflexionar con el objetivo de tener una visión global y comprensiva del sistema educativo de las Illes Balears y dar respuesta a la pregunta sobre si realmente interesa la educación a la sociedad de las Illes Balears.
Matèries en català: Educació ; Sociologia de l'educació Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Educational sociology Spain Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 19 p. - Ver registro completo

Elements de reflexió per a l’anàlisi del sistema educatiu de les Illes Balears  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 14-41
Resum-Abstract: Un dels objectius d’aquesta introducció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2006 és donar elements per analitzar la realitat educativa de les Illes Balears durant el darrer curs escolar; no es tracta, doncs, de dur a terme una anàlisi exhaustiva i profunda sobre l’estat de l’educació a les Illes Balears, sinó de fer una selecció dels punts més significatius que ens poden ajudar a conèixer, a comprendre les línies fonamentals sobre les quals es desenvolupa el sistema educatiu balear, tant a nivell escolar com a nivell universitari.Tanmateix, cal constatar que el desenvolupament d’aquesta anàlisi any rere any implica, d’entrada, poder assenyalar les tendències que ens poden ajudar a tenir una radiografia clara del sistema escolar de les Illes Balears. Així doncs, en aquesta introducció d’enguany, a més de fer referència als trets més significatius del sistema educatiu de la comunitat autònoma, també es farà referència a alguns dels treballs de l’Anuari 2006. ; Uno de los objetivos de esta introducción del Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2006 es proporcionar elementos para analizar la realidad educativa de las Islas Baleares durante el último curso escolar; no se trata, pues, de llevar a cabo un análisis exhaustivo y profundo sobre el estado de la educación en las Islas Baleares, sino de realizar una selección de los puntos más significativos que nos puedan ayudar a conocer, a comprender las línea fundamentales sobre las que se desarrolla el sistema educativo balear, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. No obstante es necesario constatar que el desarrollo de este análisis implica, de entrada, poder señalar las tendencias que nos pueden ayudar a tener una radiografía clara del sistema escolar de las Islas Baleares. Así pues, en esta introducción del presente año, además de hacer referencia a las características del sistema educativo de la comunidad autónoma, también nos referiremos a algunos de los trabajos del Anuari 2006.
Matèries en català: Educació ; Política educativa
Matèries en anglès: Education ; Education policy
Identificador: 8461131134
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 28 p. - Ver registro completo

Els béns del sistema educatiu de les Illes Balears  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 20-44
Resum-Abstract: En aquest article pretenem posar de manifest, per una part, els punts més signi!catius del sistema educatiu no universitari i universitari de les Illes Balears i, per una altra, re"exionar sobre determinats aspectes del sistema educatiu que tenen a veure, entre altres qüestions, amb la convivència educativa des de la perspectiva del gènere o d’altres col·lectius o amb tot el que implica el posar en valor l’educació en uns moments de crisi econòmica global i en què es planteja canviar el model de creixement econòmic espanyol o de les Illes Balears. Es tracta, doncs, de parlar no solament del mal o mals de l’escola, sinó també dels béns de l’escola, dels aspectes positius de l’educació. Sobre aquestes qüestions i d’altres volem re"exionar amb l’objectiu de tenir una visió global i comprensiva del sistema educatiu de les Illes Balears. ; En este artículo pretendemos poner de mani!esto, por una parte, los puntos más signi!cativos del sistema educativo no universitario y universitario de las Islas Baleares y, por otra, re"exionar sobre determinados aspectos del sistema educativo, que tienen que ver, entre otras cuestiones, con todo el que hace referencia a la convivencia educativa desde la perspectiva del género o de otros colectivos, o con todo el que implica el poner en valor la educación en unos momentos de crisis económica global Y en unos momentos en que se plantea cambiar el modelo de crecimiento económico español o de las Islas Baleares. Se trata, pues, de hablar no sólo del mal o males de la escuela, sino también de los bienes de la escuela, de los aspectos positivos de la educación. Sobre estas cuestiones y de otras queremos re"exionar con el objetivo de tener una visión global y comprensiva del sistema educativo de las Islas Baleares.
Matèries en català: Educació ; Sistema educatiu Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Instructional systems Spain Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 25 p. - Ver registro completo

Reflexions sobre la realitat educativa de les Illes Balears. Per què són tan difícils els pactes educatius?  - March Cerdà, Martí Xavier
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 18-38
Resum-Abstract: No hi ha cap dubte que el sistema educatiu de les Illes Balears presenta importants problemes de caire estructural i conjuntural. En aquest context de problemes, de punts febles, de situacions difícils o complexes, ens plantejam, d’una banda, la necessitat de dur a terme una política educativa que doni continuïtat a les accions educatives des del consens, des del pacte, però, d’altra banda, ens plantejam també les difi cultats per dur a terme aquesta acció educativa consensuada, dialogada. Efectivament, una vegada identifi cats els punts més signifi catius del sistema educatiu balear sobre els quals cal treballar, la realitat posa de manifest les difi cultats per establir aquest pacte educatiu. Tanmateix, i malgrat aquesta difi cultat de pacte educatiu, en aquest article es plantegen les bases per a la consecució de l’esmentat pacte sobre el sistema educatiu de les Illes Balears. ; Es evidente que el sistema educativo de las Islas Baleares presenta importantes problemas de carácter estructural y de carácter coyuntural. En este contexto de problemas, de puntos débiles, de situaciones difíciles o complejas, en el presente artículo nos planteamos, por una parte, la necesidad de llevar a cabo una política educativa que dé continuidad a las acciones educativas desde el consenso, desde el pacto, pero, por otra parte, las difi cultades para llevar a cabo esta acción educativa consensuada, dialogada. Efectivamente, una vez identifi cados los puntos más signifi cativos del sistema educativo balear sobre los cuales es necesario trabajar, la realidad nos pone de manifi esto las difi cultades para establecer este pacto educativo. Con todo, y a pesar de esta difi cutad de pacto educativo, en este artículo se plantean las bases para la consecución de dicho pacto sobre el sistema educativo de las Islas Baleares.
Matèries en català: Educació ; Política educativa
Matèries en anglès: Education ; Education policy
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.049866 - 21 p. - Ver registro completo

Educació i immigració a les Illes Balears: cap a una dualització escolar i social?  - March Cerdà, Martí Xavier ; Orte Socias, Maria del Carme
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 80-105
Resum-Abstract: L’objectiu d’aquest treball és analitzar un dels fenòmens més significatius dels darrers anys del segle XX i primers del segle XXI a Espanya i a les Illes Balears: la immigració escolar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus efectes més importants.Així, d’una banda, s’analitza l’evolució del procés d’immigració escolar a les Balears, a partir de l’anàlisi de diverses dades, com el nombre d’estudiants per nivells, per illes, per tipus de centre o per procedència, i, d’altra banda, es fa una valoració d’aquestes dades, amb una especial referència a la possibilitat d’entrar en una dinàmica de dualització escolar i social en funció de la forma com es duu a terme el procés d’escolarització a les Illes Balears. ; El objetivo de este trabajo es analizar uno de los fenómenos más significativos de los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI en España y en las Islas Baleares: la inmigración escolar en la comunidad autónoma de las Islas Baleares y sus efectos más importantes. Así, por una parte, se analiza la evolución del proceso inmigratorio escolar en las Baleares, a partir del análisis de los diversos datos, tales como el número de estudiantes por niveles, por islas, por tipo de centro o por procedencia, y, por otra parte, se hace una valoración de estos datos, haciendo una especial referencia a la posibilidad de entrar en una dinámica de dualización escolar y social, en función de la forma como se lleva a cabo el proceso de escolarización en las Islas Baleares.
Matèries en català: Educació ; Educació Illes Balears ; Educació Aspectes demogràfics Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Education Spain Balearic Islands ; Education Demographic aspects Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.031166 - 26 p. - Ver registro completo

Els models d’escolarització a Mallorca: les relacions entre l’escola pública i l’escola privada  - March Cerdà, Martí Xavier ; Pascual Barrio, Belén M.
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 176-195
Resum-Abstract: En aquest article abordam la relació entre escola pública i escola privada, i apuntam una sèrie de tendències de la gestió escolar a Mallorca. En un primer moment, es presenta una fonamentació teòrica, en la qual es revisen els factors condicionants de l’escolarització, l’evolució de l’educació i la societat a les Illes Balears i la construcció d’un sistema escolar modern. En un segon moment, s’analitzen les dades recents sobre l’escolarització a Mallorca, en els nivells educatius obligatoris i l’educació infantil, aprofundint en la relació existent entre el tipus de titularitat (pública o privada-concertada) i les característiques dels municipis: el seu caràcter rural-urbà, l’activitat econòmica predominant, la ubicació o la dimensió territorial. ; En este artículo se aborda la relación entre la escuela pública y la escuela privada y se apuntan una serie de tendencias de la gestión escolar en Mallorca. En un primer momento se presenta una fundamentación teórica, en la que se revisan los factores condicionantes de la escolarización así como la evolución de la educación y la sociedad en las Islas Baleares y la construcción de un sistema escolar moderno. En un segundo momento, se analizan los datos recientes sobre la escolarización en Mallorca en los niveles educativos obligatorios y la educación infantil, profundizando en la relación existente entre el tipo de titularidad (pública o privada-concertada) y las características de los municipios: su carácter rural-urbano, la actividad económica predominante, la ubicación o la dimensión territorial.
Matèries en català: Escoles públiques ; Escoles privades ; Educació
Matèries en anglès: Education
Identificador: 8461131134
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.031166 - 20 p. - Ver registro completo