Cerca de text


25 documents rellevants a la consulta.

brage (25) lluis (45) ballester (29)


Estratègies dels joves front de les necessitats. El cas de Mallorca  - Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 390-407
Resum-Abstract: Es presenta un breu resum de les concepcions, metodologia i conclusions de la investigació desenvolupada com a tesi doctoral de sociologia i presentada a la Universitat Autònoma de Barcelona aquest any 2006. Els marcs de referència de l’anàlisi són la família i les formes de convivència, d’una banda; Mallorca, entesa com a societat diferenciada, per una altra. Però, abans dels estudis empírics, desenvolupats a partir de diverses fonts i amb múltiples metodologies complementàries (enfocament multimètode), es desenvolupa també una revisió de la construcció de l’objecte de coneixement. L’estudi del constructe sociològic denominat «joventut» permet plantejar la investigació des d’un enfocament crític. L’anàlisi de la realitat social de Mallorca introdueix les anàlisis sobre les estratègies i trajectòries dominants entre els joves de l’illa, especialment, les estratègies desenvolupades davant les diverses situacions de necessitat.A partir d’anàlisis factorials i d’anàlisis de clúster, s’estableixen les tipologies bàsiques de subpoblaciones de joves amb trajectòries diferenciades. Se seleccionen tres subpoblacions, entre les diverses situacions identificades: joves universitaris, amb trajectòries d’intensificació de la inversió en formació; joves amb trajectòries formatives i laborals precàries; finalment, s’analitza la subpoblació de dones joves dedicades a la pràctica de la prostitució. Els tres grups són estudiats en detall, des d’entrevistes en profunditat i des d’una perspectiva comparativa, especialment, a partir de la seva participació o no en les diverses xarxes de relacions disponibles en la comunitat; així com a partir de l’anàlisi del discurs. En aquests últims treballs, desenvolupats amb l’anàlisi de correspondències així com en l’anàlisi, les estratègies dominants i la definició de subpoblacions joves, es basen les conclusions de la investigació. En aquest breu resum, solament es presenta una part del treball fet. ; Se presenta un breve resumen de las concepciones, metodología y conclusiones de la investigación desarrollada como tesis doctoral de sociología y presentada en la Universitat Autònoma de Barcelona este año 2006. Los marcos de referencia del análisis son la familia y las formas de convivencia, por un lado;Mallorca, entendida como sociedad diferenciada, por otro. Pero, antes de los estudios empíricos, desarrollados a partir de diversas fuentes y con múltiples metodologías complementarias (enfoque multimétodo), se desarrolla también una revisión de la construcción del objeto de conocimiento. El estudio del constructo sociológico denominado «juventud» permite plantear la investigación desde un enfoque crítico. El análisis de la realidad social de Mallorca introduce los análisis sobre las estrategias y trayectorias dominantes entre los jóvenes de la isla, en especial, las estrategias desarrolladas ante las diversas situaciones de necesidad. A partir de análisis factoriales y de análisis de clúster se establecen las tipologías básicas de subpoblaciones de jóvenes con trayectorias diferenciadas. Se seleccionan tres subpoblaciones, entre las diversas situaciones identificadas: jóvenes universitarios, con trayectorias de intensificación de la inversión en formación; jóvenes con trayectorias formativas y laborales precarias; finalmente, se analiza la subpoblación de mujeres jóvenes dedicadas a la práctica de la prostitución. Los tres grupos son estudiados en detalle, desde entrevistas en profundidad y desde una perspectiva comparativa, en especial, a partir de su participación o no en las diversas redes de relaciones disponibles en la comunidad; así como a partir del análisis de su discurso. En estos últimos trabajos, desarrollados con el análisis de correspondencias, así como en los análisis sobre las estrategias dominantes y la definición de subpoblaciones jóvenes, se basan las conclusiones de la investigación. En este breve resumen, solo se presenta una parte del trabajo realizado.
Matèries en català: Necessitats socials Mallorca
Matèries en anglès: Basic needs Spain Majorca
Identificador: 8461131134
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.2579365 - 18 p. - Ver registro completo

L’alumnat universitari en el context del sistema universitari de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 180-205
Resum-Abstract: El artículo propone tres miradas o aproximaciones sucesivas al análisis del alumnado universitario de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. La primera consiste en una revisión del contexto de cambio que vive actualmente la universidad. La segunda, es una perspectiva evolutiva de les dimensiones y características del alumnado. La tercera desarrolla un análisis de los traslados a universidades del resto del Estado y de la presencia de las ofertas a distancia. La tesis del artículo es que estas tres miradas, con las tres lógicas que las sustentan, son igualmente necesarias para llevar a cabo un proceso de refl exión en profundidad sobre el alumnado universitario. ; L’article proposa tres mirades o aproximacions successives a l’anàlisi de l’alumnat universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La primera consisteix en una revisió del context de canvi que viu actualment la universitat. La segona, és una perspectiva evolutiva de les dimensions i característiques de l’alumnat. La tercera desenvolupa una anàlisi dels trasllats a universitats de la resta de l’Estat i de la presència de les ofertes a distància. La tesi de l’article és que aquestes tres mirades, amb les tres lògiques que les sustenten, són igualment necessàries per a portar a terme un procés de refl exió en profunditat sobre l’alumnat universitari.
Matèries en català: Educació ; Estudiants universitaris Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; College students Spain Balearic Islands
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.2579365 - 26 p. - Ver registro completo

Modernització social i canvi educatiu a les Illes Balears. El nivell educatiu augmenta  - Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 446-468
Resum-Abstract: El present treball aporta un conjunt de dades actualitzades amb l’objectiu d’identificar els trets particulars de l’evolució del nivell educatiu al llarg del segle XX, fent especial esment als darrers trenta anys.També identifica les possibles causes d’aquesta evolució, globalment positiva, i s’endinsa en la història dels darrers anys, en els quals s’ha consolidat un sistema educatiu potent basat en la generalització de la cobertura. ; El presente trabajo aporta un conjunto de datos actualizados con el objetivo de identificar las características particulares de la evolución del nivel educativo a lo largo del siglo XX, prestando especial atención a los últimos treinta años. También identifica las posibles causas de esta evolución, globalmente positiva, profundizando en la historia de los últimos años, en los que se ha consolidado un sistema educativo potente, basado en la generalización de la cobertura.
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Identificador: 8461131134
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.2579365 - 23 p. - Ver registro completo

Limitacions per a la participació educativa de les famílies als centres de secundària de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 258-275
Resum-Abstract: Els estudis sobre la participació dels pares i les mares se solen dedicar als primers nivells educatius: l’educació infantil i primària, oblidant o donant per perduda la possibilitat de desenvolupar processos participatius eficaços en l’educació secundària. També és important destacar la necessitat de parar esment a les variables valoratives d’aquest procés, especialment les relatives al professorat i als pares i mares. La majoria de treballs se centra en la normativa o en les variables quantitatives relacionades amb el percentatge de pares i mares que participen, la participació en els consells escolars o la representativitat de les AMIPA. En el present treball es completen les interpretacions realitzades en els estudis sobre les opinions i valoracions sobre les limitacions per a la participació, desenvolupats en el curs 2008-2009 per al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. ; Los estudios sobre la participación de los padres y las madres se suelen dedicar a los primeros niveles educativos: la educación infantil y primaria, olvidando o dando por perdida la posibilidad de desarrollar procesos participativos eficaces en la educación secundaria. También es importante destacar la necesidad de prestar atención a las variables valorativas de dicho proceso, en especial las relativas al profesorado y a los padres y madres. La mayoría de trabajos se centra en la normativa o en las variables cuantitativas relacionadas con el porcentaje de padres y madres que participan, la participación en los consejos escolares o la representatividad de las AMIPA. En el presente trabajo se completan las interpretaciones realizadas en los estudios sobre las opiniones y valoracions sobre las limitaciones para la participación, desarrollados en el curso 2008-2009 para el Consejo Económico y Social de las Illes Balears.
Matèries en català: Família Ensenyament Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: Family Study and teaching Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.2579365 - 18 p. - Ver registro completo

Els estudis universitaris a les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 126-149
Resum-Abstract: Poques institucions o serveis públics han suscitat en els darrers trenta anys expectatives tan intenses com la universitat, i certament no n’hi ha cap que s’hagi vist tan profundament transformada. En totes les comunitats autònomes de l’Estat i a la resta d’Europa, la universitat es troba immersa en un procés complex de reordenació de les seves ofertes i de les relacions amb la societat. La nostra realitat no és aliena a aquests processos de reforma. Els grans eixos del debat, tractats en aquest capítol, són la reforma del marc normatiu de les universitats, la diversificació de les titulacions, la disminució de l’alumnat, la qualitat de la docència, les noves formes de docència semipresencial, la capacitat de recerca o la internacionalització. Altres temes com, entre altres, el model d’organització més adequat per gestionar la universitat, l’adequació a la reforma europea o les relacions amb el mercat de treball no s’han pogut desenvolupar, però en properes ocasions s’han de tractar a fons. ; Pocas instituciones o servicios públicos han suscitado en los últimos treinta años expectativas tan intensas como la universidad, y ciertamente no hay ninguno que se haya visto tan profundamente transformado. En todas las comunidades autónomas del Estado y en el resto de Europa, la universidad se encuentra inmersa en un proceso complejo de reordenación de sus ofertas y de las relaciones con la sociedad. Nuestra realidad no es ajena a estos procesos. Los grandes ejes del debate, tratados en este capítulo, son la reforma del marco normativo de las universidades, la diversificación de las titulaciones, la disminución de su alumnado, la calidad de la docencia, las nuevas formas de docencia semipresencial, la capacidad de investigación o la internacionalización. Otros temas como, entre otros, el modelo de organización más adecuado por gestionar la universidad, la adecuación a la reforma europea o las relaciones con el mercado de trabajo, no se han podido desarrollar, pero en próximas ocasiones se tienen que tratar a fondo.
Matèries en català: Educació ; Ensenyament universitari Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Education, Higher Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.2579365 - 24 p. - Ver registro completo

Característiques sociològiques dels alumnes universitaris de les Illes Balears. Curs 2008-2009  - Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 286-313
Resum-Abstract: El propòsit d’aquest article és oferir, necessàriament sintetitzat, el resultat d’una exhaustiva anàlisi sobre alumnat universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els últims anys. L’estudi, desenvolupat gràcies a la col·laboració de diversos organismes (SEQUA-UIB, UNED, UOC),analitza en detall els indicadors de bàsics i les variables de context dels darrers cinc anys a les Illes Balears. ; El propósito de este artículo es ofrecer, necesariamente sintetizado, el resultado de un exhaustivo análisis sobre el alumnado universitario de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en los últimos años. El estudio, desarrollado gracias a la colaboración de diversos organismos (SEQUA-UIB, UNED, UOC), analiza en detalle los indicadores básicos y las variables de contexto de los últimos cinco años en las Islas Baleares.
Matèries en català: Estudiants universitaris ; Sociologia
Matèries en anglès: College students ; Sociology
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.2579365 - 28 p. - Ver registro completo

Les Illes Balears als informes PISA de 2003 a 2012  - Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 256-281
Resum-Abstract: L’informe sobre les avaluacions internacionals PISA és esperat amb molta antelació. L’atenció que rep per part dels mitjans de comunicació i els responsables polítics és més gran que la que li atorguen els professionals. No obstant això, s’ha arribat a convertir en un informe fonamental en tots els debats sobre política educativa. Els resultats han de ser interpretats amb cura, ja que es tracta d’una avaluació de gran complexitat tècnica, amb matisos i marges per a la interpretació tècnica. L’anàlisi que es presenta a continuació es basa en una selecció de les principals dades disponibles, presentades en el context internacional i estatal, així com en perspectiva evolutiva. Els resultats per a les Illes Balears són molt millorables. S’hi pot constatar una millora moderada en els últims anys, però això no significa res d’especial, ja que continuem per sota de les mitjanes de resultats de l’Estat en totes les àrees i també tenim els factors que en limiten la millora: més complexitat social, una desigualtat social important, etc. ; El informe sobre las evaluaciones internacionales PISA es esperado con mucha antelación. La atención que recibe por parte de los medios de comunicación y los responsables políticos es mayor que la que le otorgan los profesionales. Sin embargo, se ha llegado a convertir en un informe fundamental en todos los debates sobre política educativa. Los resultados deben ser interpretados con cuidado, ya que se trata de una evaluación de gran complejidad técnica, con matices y márgenes para la interpretación técnica. El análisis que se presenta a continuación se basa en una selección de los principales datos disponibles, presentados en el contexto internacional y estatal, así como en perspectiva evolutiva. Los resultados para las Islas Baleares son muy mejorables. Se puede constatar una mejora moderada en los últimos años, pero eso no significa nada especial, ya que continuamos por debajo de las medias de resultados del Estado en todas las áreas y además tenemos factores que limitan la mejora: mayor complejidad social, una importante desigualdad social, etc.
Matèries en català: Indicadors educatius ; Educació
Matèries en anglès: Educational indicators Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 26 p. - Ver registro completo

Emancipació dels joves extutelats: situació actual i reptes de futur  - Ballester Brage, Lluís ; Oliver, Josep Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 281-295
Resum-Abstract: Aquest treball pretén fer una presentació resumida de la recerca sobre l’emancipació dels joves extutelats per l’administració pública. S’hi descriuen les principals característiques de la recerca, així com les conclusions dels tres estudis que inclou: anàlisi de quatre organitzacions del tercer sector, de quatre comunitats autònomes diferents, que col·laboren amb l’administració pública; anàlisi dels expedients d’una mostra de 64 joves extutelats; anàlisi de les seves trajectòries mitjançant històries de vida. A les conclusions es plantegen també les principals tendències, pel que fa a l’emancipació, que s’han debatut al llarg dels darrers anys i sobre les quals hi ha un consens bastant desenvolupat en la comunitat científica i professional. ; Este trabajo pretende hacer una presentación resumida de la investigación sobre la emancipación de los jóvenes ex tutelados por la administración pública. Se describen las principales características de la investigación, así como las conclusiones de los tres estudios que incluye: análisis de cuatro organizaciones del tercer sector, de cuatro comunidades autónomas diferentes, que colaboran con la administración pública; análisis de los expedientes de una muestra de 64 jóvenes extutelados; análisis de sus trayectorias mediante historias de vida. En las conclusiones se plantean también las principales tendencias, en cuanto a la emancipación, que se han debatido en los últimos años y sobre las que existe un consenso bastante desarrollado en la comunidad científica y profesional.
Matèries en català: Joves Emancipació
Matèries en anglès: Slaves Emancipation
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 15 p. - Ver registro completo

El sistema educatiu a les Illes Balears en xifres (2012)  - Pascual Barrio, Belén M. ; Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 352-384
Resum-Abstract: Aquest any acadèmic, com l’anterior, ha estat condicionat pel context de recessió en què està immersa la dinàmica social i econòmica general. Els anys previs a la crisi econòmica i laboral, la comunitat autònoma de les Illes Balears ha destacat per les elevades taxes d’activitat i ocupació, però també pel baix nivell formatiu de la població activa. El context actual augmenta la vulnerabilitat d’un sistema caracteritzat per un nivell baix d’escolarització i de graduació en els estudis postobligatoris. En aquest informe analitzam diversos indicadors del sistema educatiu universitari i no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. ; Este año académico, al igual que el anterior, se ha visto condicionado por el contexto de recesión en la que se encuentra la dinámica social y económica general. Durante los años previos a la crisis económica y laboral, la Comunidad autónoma de las Islas Baleares ha destacado por las altas tasas de actividad y ocupación pero también por el bajo nivel formativo de la población activa. El contexto actual aumenta la vulnerabilidad de un sistema caracterizado por un bajo nivel de escolarización y graduación en los estudios postobligatorios. En el informe se analizan diferentes indicadores del sistema educativo universitario y no universitario de la CAIB.
Matèries en català: Sistema educatiu Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: Instructional systems Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 33 p. - Ver registro completo

Abandonament escolar a les Illes Balears  - Pascual Barrio, Belén M. ; Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 180-201
Resum-Abstract: L’alt nivell de vulnerabilitat educativa i la polarització dels itineraris dels joves són dos dels factors que acompanyen una problemàtica que caracteritza el sistema educatiu de les Illes Balears: l’abandonament dels estudis. Un mercat laboral focalitzat en el sector turístic i la construcció ha provocat l’increment de la població activa, també jove i estrangera. A més, són diversos els indicadors que els estudis relacionen amb l’abandonament, com són les estructures familiars, el nivell de renda o el territori. Al present treball presentam una de!nició teòrica de la problemàtica, així com l’anàlisi d’una sèrie de dades estadístiques que aporten coneixement sobre aquesta problemàtica. ; El alto nivel de vulnerabilidad educativa y la polarización de los itinerarios de los jóvenes son dos de los factores que acompañan una problemática que caracteriza el sistema educativo de las Islas Baleares: el abandono de los estudios. Un mercado laboral focalizado en el sector turístico y la construcción ha provocado el incremento de la pobación activa, también joven y extranjera. Además, son diversos los indicadores que los estudios relacionan con el abandono, como son las estructuras familiares, el nivel de renta o el territorio. En el presente trabajo presentamos una de!nición teórica de la problemàtica, así como el análisis de una serie de datos estadísticos aque aportan conocimiento sobre esta problemática.
Matèries en català: Abandó dels estudis (Educació secundària) ; Educació
Matèries en anglès: High school dropouts Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 22 p. - Ver registro completo

El sistema universitari de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 196-216
Resum-Abstract: Aquest treball pretén fer una presentació resumida, basada en dades fiables, de la situació de la universitat a les Illes Balears. Es descriuen les principals característiques i tendències pel que fa a la Universitat de les Illes Balears, així com dels altres centres que ofereixen estudis superiors a les Illes Balears (CSAG-Comillas, UOC i UNED). En cada un dels capítols, es fa una anàlisi de dades, incloent-hi una interpretació que pot servir de conclusió provisional. Els capítols principals tracten sobre l’estructura de l’oferta d’estudis, l’alumnat, el professorat, el PAS, les característiques reconegudes de la productivitat científica i l’evolució pressupostària ; Este trabajo pretende hacer una presentación resumida, basada en datos fiables, de la situación de la universidad en las Islas Baleares. Se describen las principales características y tendencias, en cuanto a la Universidad de las Islas Baleares, así como las de otros centros que ofrecen estudios superiores en las Islas Baleares (CSAG-Comillas, UOC y UNED). En cada uno de los capítulos, se hace un análisis de datos, incluyendo una interpretación que puede servir de conclusión provisional. Los capítulos principales tratan sobre la estructura de la oferta de estudios, el alumnado, el profesorado, el PAS, las características reconocidas de la productividad científica y la evolución presupuestaria.
Matèries en català: Universitat de les Illes Balears ; Universitats Illes Balears
Matèries en anglès: Universitat de les Illes Balears ; Universities and colleges Spain Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 21 p. - Ver registro completo

Deu anys de sistema universitari de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 292-314
Resum-Abstract: Els darrers deu anys, s’ha consolidat el sistema universitari a les Illes Balears, format per la Universitat de les Illes Balears i pels centres adscrits, complementat amb les dues universitats no presencials (UNED i UOC). La normativa especí!ca d’àmbit autonòmic ha estat desenvolupada i transformada d’acord amb les exigències de l’espai europeu d’educació superior, i ha normalitzat una àmplia oferta de titulacions que perfilen l’oferta com a generalista, tal com necessita un territori insular. La Universitat de les Illes Balears és el centre de referència del sistema. Té una àmplia oferta d’estudis de grau i una acreditada capacitat de formació avançada mitjançant estudis de postgrau o!cials (màsters i doctorats). La seva capacitat investigadora la posiciona entre les primeres universitats de l’Estat. Els darrers deu anys ha mantingut una dimensió mitjana pel que fa a alumnat i professorat, i els dos darrers anys ha reduït considerablement el seu pressupost. Quant a les universitats no presencials, la UOC es configura com a Universitat perquè els titulats universitaris ampliïn la seva formació. La UNED, per part seva, manté el per!l d’Universitat de formació generalista i té a les Illes una gran oferta d’estudis que no requereixen experimentació, especialment de la branca de Ciències Socials i Jurídiques. ; A lo largo de los últimos diez años, el sistema universitario a las Illes Balears, formado por la Universitat de les Illes Balears, así como por los centros adscritos, complementado con las dos universidades no presenciales (UNED y UOC), se ha consolidado. Se ha desarrollado la normativa específica de ámbito autonómico, se ha transformado según las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y ha normalizado una amplia oferta de titulaciones que perfilan la oferta como generalista, tal como necesita un territorio insular. La Universitat de les Illes Balears es el centro de referencia del sistema, con una importante oferta de estudios de grado y una acreditada capacidad de formación avanzada, mediante estudios de posgrado o!ciales (másters y doctorados). Su capacidad investigadora la posiciona entre las primeras universidades del Estado. A lo largo de los últimos diez años, ha mantenido una dimensión mediana, con respecto al alumnado y profesorado, reduciendo considerablemente su presupuesto en los dos últimos años. Con respecto a las universidades no presenciales, la UOC se configura como universidad para ampliación de estudios de los titulados universitarios, mientras la UNED mantiene su per!l como universidad de formación generalista, con una importante oferta de estudios en las Illes Balears que no requieren experimentación, en especial de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Matèries en català: Universitat de les Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: Education ; Universitat de les Illes Balears (Spain ; Majorca)
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 23 p. - Ver registro completo

L’alumnat universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 172-233
Resum-Abstract: El propòsit d’aquest article és oferir, necessàriament sintetitzat, el resultat d’una exhaustiva anàlisi sobre alumnat universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els últims anys. L’estudi, desenvolupat gràcies a la col·laboració de diversos organismes, analitza en detall els indicadors de bàsics i les variables de context. ; El propósito de este artículo es ofrecer, necesariamente sintetizado, el resultado de un exhaustivo análisis sobre el alumnado universitario de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en los últimos años. El estudio, desarrollado gracias a la colaboración de diversos organismos, analiza en detalle los indicadores básicos y las variables de contexto.
Matèries en català: Educació universitària
Matèries en anglès: University Education
Identificador: 8460974324
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 62 p. - Ver registro completo

La Universitat a les Illes Balears. Alguns aspectes rellevants  - Nadal Cristóbal, Andreu ; Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 204-230
Resum-Abstract: A l’hora d’analitzar els estudis universitaris a les Illes Balears són moltes les variables que cal tenir presents. Si bé és cert que una de les més significatives és la quantitat d’alumnes que té una universitat, no es pot deixar d’analitzar diferents aspectes de la vida universitària. En aquest número de l’Anuari de l’Educació, a més de l’anàlisi de les dades de matrícula, es fa un repàs de la mobilitat de l’alumnat tant dintre de l’Estat espanyol com a la Unió europea i la resta del món. La universitat ha de perseguir aquesta universalització i les beques de mobilitat de l’alumnat (i del professorat, que no es tractaran aquest any) són una de les eines fonamentals per sortir de les fronteres pròpies i viure i aprendre unes altres realitats. A més, es tractarà el tema del doctorat i la innovació i la seva evolució en els darrers anys. ; Cuando se quieren analizar los estudios universitarios en las Illes Balears son muchas las variables a tener presentes. Si bien es cierto que una de las más significativas es la cantidad de alumnos que tiene una universidad, no se puede dejar de analizar diferentes aspectos de la vida universitaria. En este número del Anuari de l’Educació, además del análisis de los datos de matrícula, se hace un repaso a la movilidad del alumnado tanto dentro del Estado español, como en la Unión Europea y el resto del mundo. La universidad ha de perseguir esta universalización y son las becas de movilidad del alumnado (y del profesorado, de que no se tratará este año) una de las herramientas fundamentales para salir de las propias fronteras y vivir y aprender otras realidades. Además se tratará sobre el tema del doctorado y la innovación y su evolución en los últimos años.
Matèries en català: Universitat de les Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: Universitat de les Illes Balears (Spain) ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 27 p. - Ver registro completo

Característiques i tendències de la Universitat de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 208-230
Resum-Abstract: Aquest treball pretén fer una presentació resumida, basada en dades fiables, de la situació de la universitat a les Illes Balears. S’hi descriuen les principals característiques i tendències pel que fa a la Universitat de les Illes Balears. En cada un dels capítols, es fa una anàlisi de dades, incloent-hi una interpretació que pot servir de conclusió provisional. Els capítols principals tracten sobre l’estructura de l’oferta d’estudis, l’alumnat, el professorat, el PAS, les característiques reconegudes de la productivitat científica i l’evolució pressupostària. ; Este trabajo pretende hacer una presentación resumida, basada en datos fiables, de la situación de la universidad en las Islas Baleares. Se describen las principales características y tendencias, en cuanto a la Universidad de las Islas Baleares. En cada uno de los capítulos, se hace un análisis de datos, incluyendo una interpretación que puede servir de conclusión provisional. Los capítulos principales tratan sobre la estructura de la oferta de estudios, el alumnado, el profesorado, el PAS, las características reconocidas de la productividad científica y la evolución presupuestaria.
Matèries en català: Educació ; Universitat de les Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Universitat de les Illes Balears
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 23 p. - Ver registro completo

Una proposta d’aplicació del programa de competències familiars (PCF) en famílies monomarentals en contextos de vulnerabilitat social  - Ballester Brage, Lluís ; Pozo Gordaliza, Rosario
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 348-366
Resum-Abstract: Resulta una necessitat urgent promoure programes efectius que centrin els esforços a desenvolupar competències familiars eficaces per prevenir conductes desadaptatives i de consum de substàncies en els fills i filles de famílies monomarentals en contextos d’especial vulnerabilitat social. El PCF, o Programa de Competències Familiars, promou relacions saludables entre mares i fills, incidint en una millor comunicació, supervisió, disciplina i organització familiar. En un primer moment, centrarem els esforços a revisar els factors de risc i de protecció. En segon lloc, ens aproparem a la proposta d’aplicació i intervenció del PCF, que està basat en evidències científiques i aplicat en famílies monomarentals. En aquest apartat inclourem els aspectes que s’haurien de considerar en el procés d’aplicació del PCF en matèria de sensibilització en termes de gènere i d’etnicitat amb famílies monomarentals. ; Es una necesidad urgente promover programas efectivos que centren los esfuerzos en desarrollar competencias familiares eficaces para prevenir conductas desadaptadas y de consumo de sustancias en los hijos e hijas de familias monomarentales en contextos de vulnerabilidad social. El PCF, o Programa de Competencias Familiares, promueve relaciones saludables entre madres e hijos, incidiendo en una mejor comunicación, supervisión, disciplina y organización familiar. En un primer momento, centraremos los esfuerzos a revisar los factores de riesgo y de protección. En segundo lugar, nos acercaremos a la propuesta de aplicación y de intervención del PCF, que está basado en evidencias científicas y aplicado en familias monomarentales. En este apartado incluiremos los aspectos que se deberían considerar en el proceso de aplicación del PCF en materia de sensibilización en términos de género y de etnicidad con familias monomarentales.
Matèries en català: Família monoparental ; Educació
Matèries en anglès: Single-parent families ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.9434524 - 19 p. - Ver registro completo

Diferències entre mares i pares en l’aprofitament d’un programa de prevenció familiar de drogues  - Ballester Brage, Lluís ; Amer, Joan ; Sánchez, Lydia ; Cabellos, Albert
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 412-422
Resum-Abstract: [cat] Als programes familiars de prevenció basats en evidència és difícil la retenció dels pares, a diferència del que succeeix amb les mares. Aquest treball examina els resultats separats assolits per les mares i els pares en acabar el Programa de Competència Familiar (PCF-U 11-14). La investigació és un disseny quasiexperimental amb mesures pretest i posttest i grup de control. Pel que fa als resultats, hi ha hagut canvis rellevants en més escales familiars en el cas de les mares. Els resultats assenyalen la necessitat de fer esforços específics més importants amb els pares, per implicar-los més estretament en aquests programes ; [spa] En los programas familiares de prevención basados en evidencia es difícil la retención de los padres, a diferencia de lo que ocurre con las madres. Este trabajo examina los resultados alcanzados por madres y padres al finalizar el Programa de Competencia Familiar (PCF-U 11-14). La investigación es un diseño cuasiexperimental con medidas pre y postest y grupo de control. En cuanto a los resultados, ha habido cambios importantes en más escalas familiares en el caso de las madres. Los resultados señalan la necesidad de realizar esfuerzos específicos más importantes con los padres, para que se impliquen más estrechamente en este tipo de programas.
Matèries en català: Educació ; Drogoaddicció--Prevenció
Matèries en anglès: Education ; Drug abuse--Prevention
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.2862103 - 11 p. - Ver registro completo

El fracàs escolar a les Illes Balears. Elements per a l’anàlisi i la comprensió  - Orte Socias, Maria del Carme ; Ballester Brage, Lluís
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 202-222
Resum-Abstract: En aquest document recollim alguns dels indicadors més importants del context i dels recursos educatius de les Illes Balears per analitzar el fracàs escolar, entès com el percentatge d’alumnes que no obtenen la titulació que els acrediti haver !nalitzat de manera satisfactòria l’educació obligatòria, tenint en compte, també, un criteri evolutiu i comparatiu. ; En este documento se recogen algunos de los indicadores más importantes del contexto y de los recursos educativos de las Islas Baleares para analizar el fracaso escolar, entendido como el porcentaje de alumnos que no obtienen la titulación que acredita haber !nalizado satisfactoriamente la educación obligatoria, teniendo en cuenta, también, un criterio evolutivo y comparativo.
Matèries en català: Fracàs escolar Illes Balears ; Educació
Matèries en anglès: School failure Spain Balearic Islands ; Education
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.2862103 - 21 p. - Ver registro completo

Característiques i tendències dels estudis universitaris a les Illes Balears, 2016-17  - Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu ; Menéndez, Emilio
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 138-153
Resum-Abstract: [cat] Aquest treball pretén fer una presentació resumida, basada en dades fiables, de la situació de la universitat a les Illes Balears. Es descriuen les característiques i tendències principals sobre la Universitat de les Illes Balears. En cada un dels capítols, es fa una anàlisi de dades, incloent-hi una interpretació que pot servir de conclusió provisional. Els capítols principals tracten, enguany, sobre l’alumnat, el professorat, el PAS i l’evolució pressupostària. Per descomptat, es dedica també una secció, elaborada pel professor Andrés Nadal, a les altres universitats presents a les Illes Balears. ; [spa] Este trabajo pretende hacer una presentación resumida, basada en datos fiables, de la situación de la universidad en las Islas Baleares. Se describen las principales características y tendencias, en cuanto a la Universidad de las Islas Baleares. En cada uno de los capítulos, se hace un análisis de datos, incluyendo una interpretación que puede servir de conclusión provisional. Los capítulos principales tratan este año sobre el alumnado, el profesorado, el PAS y la evolución presupuestaria. Por supuesto, se dedica también una sección, elaborada por el profesor Andrés Nadal, sobre las otras universidades presentes en las Islas Baleares.
Matèries en català: Ensenyament universitari -- Illes Balears -- Estadístiques ; Universitats -- Illes Balears
Matèries en anglès: Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics ; Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.2862103 - 16 p. - Ver registro completo

El sistema universitari a les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu ; Cabellos, Albert
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 94-110
Resum-Abstract: [cat] En el 40è aniversari de la creació de la UIB, els resultats obtinguts el curs 2017-2018 en docència, recerca i transferència palesen la fortalesa de l’activitat docent i investigadora del professorat i dels grups de recerca de la Universitat, i consoliden la UIB com la universitat generalista de referència a les Illes Balears i una de les 25 millors universitats de l’Estat. Fruit de la qualitat de la docència i de l’impacte de la recerca, la UIB ha aconseguit aquest curs posicions destacades en els rànquings universitaris i en les enquestes de qualitat acadèmica. La resta del sistema universitari present a les Illes també ha continuat millorant la seva oferta i la capacitat docent que acredita. La resta del sistema universitari present a les Illes també ha continuat millorant la seva oferta i la capacitat docent que acredita. ; [spa] En el 40 aniversario de la creación de la UIB, los resultados obtenidos el curso 2017-2018 en docencia, investigación y transferencia evidencian la fortaleza de la actividad docente e investigadora del profesorado y de los grupos de investigación de la Universidad, y consolidan la UIB como la universidad generalista de referencia en las Islas Baleares y una de las 25 mejores universidades del Estado. Fruto de la calidad de la docencia y del impacto de la investigación, la UIB ha conseguido este curso posiciones destacadas en los rankings universitarios y en las encuestas de calidad académica. El resto del sistema universitario presente en las Islas también ha continuado mejorando su oferta y la capacidad docente que acredita.
Matèries en català: Educació ; Educació -- Illes Balears ; Universitats -- Illes Balears ; Ensenyament universitari -- Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Education -- Balearic Islands ; Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands ; Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.2862103 - 17 p. - Ver registro completo

Mostrant des de 1 fins a 20 de 25 documents resultat següent de la cerca