Cerca de text


7 documents rellevants a la consulta.

alzina (7) segui (9) pere (21)


L’educació a l’illa de Menorca: llums, ombres i reptes  - Alzina Seguí, Pere
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 106-125
Resum-Abstract: El present treball aporta un conjunt de dades actualitzades amb l’objectiu d’identificar els trets particulars del sistema educatiu de l’illa de Menorca i les seves especificitats.També identifica les possibles causes de la situació actual, una situació globalment positiva, i s’endinsa en la història dels darrers anys, en els quals s’ha consolidat una escola pública potent, basada en la innovació i l’adaptació als nous temps. Identifica també les preocupacions i les línies de futur. ; El presente trabajo aporta un conjunto de datos actualizados con el objetivo de identificar las características particulares del sistema educativo de la isla de Menorca y sus especificidades.También identifica las posibles causas de la situación actual, globalmente positiva, profundizando en la historia de los últimos años, durante los cuales se ha consolidado una escuela pública potente, basada en la innovación y adaptación a los nuevos tiempos. Identifica también las preocupaciones y las líneas de futuro.
Matèries en català: Educació ; Educació Menorca
Matèries en anglès: Education ; Education Spain Minorca
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8164454 - 20 p. - Ver registro completo

Estudiants universitaris a l’illa de Menorca: dades per a l’anàlisi  - Alzina Seguí, Pere
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 174-199
Resum-Abstract: L’article analitza el nombre d’estudiants universitaris de l’illa de Menorca els darrers tres cursos escolars que estaven matriculats a les diferents universitats de l’illa i de la Península. Analitzem també les preferències en relació amb les titulacions més demandades, les universitats més sol·licitades i la difícil situació del mercat laboral de l’illa, que no és capaç d’absorbir les persones que tenen titulacions superiors, ja que l’oferta de llocs de treball no exigeix cap tipus de qualificació. Igualment, posem en evidència els baixos percentatges de titulats universitaris en relació amb la població total de l’illa. ; El artículo analiza el número de estudiantes universitarios de la isla de Menorca durante los últimos tres cursos escolares matriculados en las diferentes universidades de la isla y de la península. También se analizan las preferencias en relación a las titulaciones más demandadas, las universidades más solicitadas y la difícil situación del mercado laboral de la isla, que no es capaz de absorber las personas con titulaciones superiores, ya que la oferta de trabajo no exige ningún tipo de calificación superior. Igualmente, se ponen en evidencia los bajos porcentajes de titulados universitarios en relación a la población total de la isla.
Matèries en català: Estudiants universitaris Menorca ; Educació
Matèries en anglès: College students Spain Minorca ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8164454 - 26 p. - Ver registro completo

Dades i reflexions en perspectiva: Menorca 2005-2013  - Alzina Seguí, Pere
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 248-291
Resum-Abstract: Aquest article analitza, amb dades, l’evolució del sistema educatiu de Menorca els darrers deu anys. Constata un augment significatiu de l’alumnat en totes les etapes educatives fins al curs 2012-13, el primer de la sèrie en què s’observa el primer decreixement. Estudia les dades d’alumnes nouvinguts i de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Ofereix un petit resum de les principals innovacions que han introduït les escoles i els instituts, i exposa, novament, la necessitat urgent d’arribar a un gran pacte social per l’educació. Per acabar, exposa un seguit de línies de feina a mitjà i llarg termini. ; Este artículo analiza, con datos, la evolución del sistema educativo de Menorca durante los últimos diez años. Constata el importante crecimiento del alumnado en todas las etapas educativas hasta el curso 2012-13, el primero de la serie en el que se observa el primer decrecimiento. Estudia los datos de los alumnos inmigrantes y de los alumnos con necesidades educativas especiales. Ofrece un breve resumen de las principales innovaciones que se han ido introduciendo en las escuelas y institutos y se expone, nuevamente, la necesidad urgente de llegar a un gran pacto social por la educación. Para finalizar, expone un conjunto de líneas de trabajo a medio y largo plazo.
Matèries en català: Sistema educatiu Menorca ; Educació
Matèries en anglès: Instructional systems Spain Minorca ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8164454 - 44 p. - Ver registro completo

Indicadors per a l’anàlisi del sistema educatiu de Menorca  - Alzina Seguí, Pere
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 46-104
Resum-Abstract: Aquest estudi actualitza un conjunt de dades i indicadors que ja hem publicat en anuaris anteriors (concretament, els de 2005 i 2007) i pretén identi!car les línies d’aprofundiment i millorar-les a mitjà i llarg termini. Fem aquesta prospecció a partir de l’acord unànime del Consell Escolar de Menorca de dia 2 d’abril de 2009, que aprovà un pacte futur per l’educació. Hi incloem, per primera vegada, dades provisionals dels estudiants universitaris menorquins i de la Universitat on estudien. ; El presente estudio analiza un conjunto de datos e indicadores que ya se han publicado en anteriores anuarios (concretamente el de 2005 i 2007) y pretende identi!car las líneas de mejora a medio y largo plazo. Planteamos esta prospección a raíz del acuerdo unánime del Consell Escolar de Menorca, de día 2 de abril de 2009, que aprobó un futuro pacto por la educación. Incluimos, por primera vez, datos provisionales en relación a los estudiantes universitarios menorquines y la universidad donde cursan sus estudios.
Matèries en català: Sistema educatiu Menorca ; Educació
Matèries en anglès: Instructional systems Spain Minorca ; Education
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8164454 - 59 p. - Ver registro completo

Dades educatives de l’Illa de Menorca: 2004-2007. Tendències i perspectives  - Alzina Seguí, Pere
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 138-178
Resum-Abstract: El present treball aporta un conjunt de dades actualitzades amb l’objectiu d’identifi car els trets particulars del sistema educatiu de l’illa de Menorca i les seves especifi citats. També identifi ca les possibles causes de la situació actual, una situació globalment positiva que s’endinsa en la història dels darrers anys, en els quals s’ha consolidat una escola pública potent, basada en la innovació i l’adaptació als nous temps. L’estudi compara dades i tendències obtingudes i analitzades entre el curs 2004-2005 i 2006-2007. En aquest període de temps podem perfi lar més acuradament les línies d’actuació futura. ; El presente trabajo aporta un conjunto de datos actualizados con el objectivo de identifi car las características particulares del sistema educativo de la isla de Menorca y sus especifi cidades. También identifi ca las posibles causas de la situación actual, globalmente positiva, profundizando en la historia de los últimos años, durante los cuales se ha consolidado una escuela pública potente, basada en la innovación i adaptación a los nuevos tiempos. El estudio compara datos y tendencias obtenidas y analizadas entre el curso 2004-05 i el 2006-07. En este periodo de tiempo podemos perfi lar más adecuadamente las lineas de actuación futura.
Matèries en català: Educació ; Educació Menorca
Matèries en anglès: Education ; Education Spain Minorca
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8164454 - 41 p. - Ver registro completo

Donar respostes a la diversitat. IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior, Illa de Menorca  - Alzina Seguí, Pere
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 330-349
Resum-Abstract: Aquest treball aporta una visió històrica i actual de la tasca desenvolupada per l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior, que enguany ha obtingut dos primers premis nacionals: el premi Marta Mata a la qualitat educativa i el premi a les accions adreçades als alumnes amb necessitats educatives especials. Ambdós premis avalen la trajectòria del centre, la validesa dels programes i projectes que hem posat en marxa i els resultats positius que hem obtingut en convivència i en rendiment acadèmic global. ; El presente estudio aporta una visión histórica y actual sobre la tarea educativa desarrollada por el IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior que durante este curso ha obtenido dos premios nacionales: el premio Marta Mata a la calidad educativa y el premio a las acciones dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales. Los dos premios avalan la trayectoria del centro, la validez de sus programas y proyectos puestos en marcha y los resultados positivos obtenidos en convivencia y en rendimiento académico.
Matèries en català: Atenció a la diversitat ; Educació Menorca Alaior
Matèries en anglès: Education Spain Alaior
Identificador: 1888-2617
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8164454 - 20 p. - Ver registro completo

Un cas d’estudi i reflexió: la proporció pública/concertada a l’illa de Menorca  - Alzina Seguí, Pere
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 66-87
Resum-Abstract: Aquest treball pretén donar a conèixer la relació existent a l’illa de Menorca entre l’escola pública i la concertada (no hi ha centres privats). En l’estudi veiem com l’escola pública acull més del 70% de l’alumnat i la concertada, al llarg dels anys estudiats, va baixant fins a un 20% d’acolliment. S’analitzen les causes parlant amb els seus interlocutors i s’aprofundeix en una anàlisi seriosa que, en principi, no obvia cap aspecte controvertit. ; Este trabajo pretende dar a conocer la relación existente en la isla de Menorca entre la escuela pública y la escuela concertada (no hay centros privados). En el estudio comprobamos como la escuela pública acoge a más del 70% del alumnado y la concertada, a lo largo de los años estudiados, va bajando hasta un 20% de los alumnos en edad escolar. Se analizan las causas hablando con los interlocutores y se profundiza en un análisis serio que, en principio, no obvia ningún aspecto controvertido.
Matèries en català: Educació ; Escoles Menorca
Matèries en anglès: Education ; Schools Spain Minorca
Identificador: 1889-805x
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8164454 - 22 p. - Ver registro completo