Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un camí cap a una societat inclusiva: l’escolarització equilibrada al municipi de Manacor
Autor/es Gomilia Grimalt, Antoni
Matèries en català: Educació inclusiva
Matèries en castella: Educación inclusiva
Matèries en anglès: Inclusive education
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén documentar des d’una perspectiva històrica el procés que ha viscut el municipi de Manacor per fer front a la segregació escolar. A partir de les dades demogràfiques s’analitzen els canvis que ha patit la població els primers vint anys del segle XXI i les conseqüències directes que han afectat el panorama educatiu local. Els pactes d’escolarització, consensuats per tots els membres la comunitat educativa, van obrir pas a un nou sistema de distribució de l’alumnat entre tots els centres escolars, cosa que va fomentar una societat més inclusiva. ; [spa] Este trabajo pretende documentar desde una perspectiva histórica el proceso que ha vivido el municipio de Manacor para hacer frente a la segregación escolar. A partir de los datos demográficos se analizan los cambios que ha sufrido la población en los primeros veinte años del siglo XXI y las consecuencias directas que han afectado al panorama educativo local. Los pactos de escolarización, consensuados por todos los miembros de la comunidad educativa, abrieron paso a un nuevo sistema de distribución del alumnado entre todos los centros escolares, lo que fomentó una sociedad más inclusiva.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 516-527
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess